الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید  : http://www.telegram.me/danagemانواع گوشواره های سنگیگوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 224

سنگ لابرادوریت

قیمت : 249000 تومان

گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 225

سنگ یاقوت سرخ

قیمت : 249000 تومان


گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 221

سنگ مالاکیت

قیمت : 259000 تومان

گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 223

سنگ لاجورد

قیمت : 52000 تومان


گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 155

سنگ لاجورد

قیمت : 69000 تومان

گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 210

سنگ لابرادوریت

قیمت : 99000 تومان


گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 204

سنگ یشم

قیمت : 97000 تومان

گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 201

سنگ لاجورد

قیمت : 69000 تومان


گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 203

سنگ دالماتیان

قیمت : 65000 تومان

گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 202

سنگ لاجورد

قیمت : 79000 تومان


گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 206

سنگ درونوس

قیمت : 153000 تومان

گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 205

سنگ درونوس

قیمت : 185000 تومان


گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 171

سنگ لابرادوریت

قیمت : 69000 تومان

گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 183

سنگ عقیق کریزیلیس

قیمت : 99000 تومان


گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 164

سنگ درونوس

قیمت : 139000 تومان

گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 170

سنگ لابرادوریت

قیمت : 69000 تومان


گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 161

سنگ لابرادوریت

قیمت : 99000 تومان

گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 163

سنگ لابرادوریت

قیمت : 99000 تومان


گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 153

سنگ لابرادوریت

قیمت : 89000 تومان

گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 160

سنگ لاجورد و رزکوارتز

قیمت : 79000 تومان


گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 72

سنگ سان استون کوارتز

قیمت : 69000 تومان

گوشواره سنگی

گوشواره نقره سنگی کد : 65

سنگ لاجورد

قیمت : 210000 تومان


گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 77

سنگ سان استون کوارتز

قیمت : 69000 تومان

گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 79

سنگ لابرادوریت

قیمت : 89000 تومان


گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 82

سنگ عقیق سبز

قیمت : 59000 تومان

گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 150

سنگ لابرادوریت

قیمت : 99000 تومان


گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 84

سنگ عقیق قرمز

قیمت : 59000 تومان

گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 83

سنگ عقیق سیاه

قیمت : 59000 تومان


گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 86

سنگ عقیق و حدید

قیمت : 25000 تومان

گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 85

سنگ چشم عقاب و عقیق کارنلیان

قیمت : 99000 تومان
گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 88

سنگ جاسپرقرمز

قیمت : 59000 تومان

گوشواره سنگی

گوشواره نقره سنگی کد : 87

عقیق زرد حکاکی شرف الشمس

قیمت : 239000 تومان


گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 90

سنگ یشم،رزکوارتز و آمتیست

قیمت : 29000 تومان

گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 89

سنگ صدف و عقیق سفید

قیمت : 25000 تومان


گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 93

سنگ صدف و دالماتیان

قیمت : 29000 تومان

گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 92

سنگ جاسپرچوبی و عقیق سبز

قیمت : 29000 تومان


گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 95

سنگ صدف و حدید

قیمت : 29000 تومان

گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 94

سنگ عقیق زرد،عقیق سبز،عقیق سفید و عقیق قرمز

قیمت : 29000 تومان


گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 97

سنگ عقیق زرد،عقیق سیاه،آمتیست و حدید

قیمت : 29000 تومان

گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 96

سنگ عقیق زرد و عقیق سیاه

قیمت : 29000 تومان


گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 99

سنگ عقیق و رزکوارتز

قیمت : 29000 تومان

گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 98

سنگ عقیق سیاه و رودونیت

قیمت : 29000 تومان


گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 101

سنگ لاجورد و یشم روسیه

قیمت : 29000 تومان

گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 100

سنگ آمتیست،عقیق زرد و کریستال کوارتز

قیمت : 29000 تومان


گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 103

سنگ رزکوارتز سان استون و رودونیت

قیمت : 29000 تومان

گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 102

سنگ حدید و کریستال کوارتز

قیمت : 25000 تومان


گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 105

سنگ عقیق

قیمت : 37000 تومان

گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 104

سنگ آونتورین و رزکوارتز

قیمت : 25000 تومان


گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 107

سنگ یشم و کلسیت

قیمت : 89000 تومان

گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 106

سنگ آونتورین و رودونیت

قیمت : 29000 تومان


گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 109

سنگ جاسپرقرمز و چشم ببر

قیمت : 29000 تومان

گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 108

سنگ تورمالین و یشم

قیمت : 29000 تومان


گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 111

سنگ لابرادوریت

قیمت : 29000 تومان

گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 110

سنگ کلسیت و چشم ببر

قیمت : 29000 تومان


گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 113

سنگ صدف

قیمت : 29000 تومان

گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 112

سنگ عقیق کارنلیان و هولیت

قیمت : 29000 تومان


گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 115

سنگ کریستال کوارتز،جیدشاه مقصود،آمتیست و عقیق زرد

قیمت : 29000 تومان

گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 114

سنگ عقیق سیاه و جاسپرچوبی

قیمت : 29000 تومان


گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 117

سنگ چشم عقاب و مارسنگ

قیمت : 29000 تومان

گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 116

سنگ یشم و لابرادوریت

قیمت : 29000 تومان


گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 119

سنگ جاسپرچوبی

قیمت : 25000 تومان

گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 118

مریم جاسپرو کیانیت

قیمت : 37000 تومان


گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 121

سنگ یشم،عقیق قرمز و عقیق سیاه

قیمت : 29000 تومان

گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 120

سنگ عقیق سیاه و عقیق زرد و پیکاسوجاسپر

قیمت : 29000 تومان


گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 123

سنگ کرسیتال کوارتز،لاجورد و لابرادوریت

قیمت : 29000 تومان

گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 122

سنگ کلسیت و عقیق سبز

قیمت : 29000 تومان


گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 125

سنگ یشم،رزکوارتز و آمتیست

قیمت : 39000 تومان

گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 124

سنگ کریستال کوارتز،عقیق سبز و عقیق سیاه

قیمت : 29000 تومان


گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 127

سنگ پیکاسوجاسپر و عقیق قرمز

قیمت : 29000 تومان

گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 126

سنگ لابرادوریت

قیمت : 29000 تومان


گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 129

سنگ مرجان و جاسپرچوبی

قیمت : 29000 تومان

گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 128

سنگ کیانیت،ابسیدیان و کلسیت

قیمت : 39000 تومان


گوشواره سنگی

گوشواره نقره سنگی کد : 131

سنگ مالاکیت

قیمت : 199000 تومان

گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 130

سنگ رزجید

قیمت : 25000 تومان


گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 133

سنگ لاجورد

قیمت : 39000 تومان

گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 132

سنگ کریزوکولا

قیمت : 129000 تومان


گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 135

سنگ اپاتیت،آمتیست،یشم و چشم ببر

قیمت : 37000 تومان

گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 134

سنگ  عقیق مراکش

قیمت : 99000 تومان


گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 137

سنگ پیریت و آمتیست

قیمت : 89000 تومان

گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 136

سنگ جیدشاه مقصود

قیمت : 39000 تومان


گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 139

سنگ یشم،رزکوارتز و آمتیست

قیمت : 39000 تومان

گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 138

سنگ عقیق مراکش

قیمت : 99000 تومان


گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 141

سنگ مس،لاجورد و جاسپرقرمز

قیمت : 89000 تومان

گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 140

سنگ مریم جاسپر،رودونیت و عقیق سیاه

قیمت : 89000 تومان


گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 143

سنگ جاسپرقرمز و عقیق زرد

قیمت : 69000 تومان

گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 142

سنگ جاسپرچوبی و جاسپرقرمز

قیمت : 29000 تومان


گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 145

سنگ چشم ببر

قیمت : 59000 تومان

گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 144

سنگ عقیق سبز

قیمت : 29000 تومان


گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 147

سنگ جاسپرچوبی

قیمت : 29000 تومان

گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 146

سنگ عقیق سبز و عقیق کارنلیان

قیمت : 29000 تومان


گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد :91

سنگ عقیق سفید،آمتیست و یشم

قیمت : 29000 تومان

گوشواره سنگی

گوشواره سنگی کد : 148

سنگ چشم ببر

قیمت : 49000 تومان