الحمد لله دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

انواع گوشواره های سنگی


طراحی و ساخت انحصاری از مجموعه ی داناگوهر


بخش اول


انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 2

سنگ های : آمتیست،جیدآبی

قیمت : 79.000 تومان

انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 1

سنگ های : صدف

قیمت : 49.000 تومان


انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 4

سنگ های : پیکاسوجاسپر،رودونیت،لاجورد

قیمت : 79.000 تومان

انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 3

سنگ های : عقیق،حدید

قیمت : 49.000 تومان


انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 6

سنگ های : راف آمتیست

قیمت : 79.000 تومان

انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 5

سنگ های : عقیق قرمز

قیمت : 49.000 تومان


انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 8

سنگ های : فسیل مرجان

قیمت : 99.000 تومان

انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 7

سنگ های : عقیق سیاه

قیمت : 49.000 تومان


انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 10

سنگ های : مروارید

قیمت : 49.000 تومان

انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 9

سنگ های : فسیل مرجان

قیمت : 99.000 تومان


انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 12

سنگ های : هولیت،عقیق قرمز،جاسپرچوبی

قیمت : 49.000 تومان

انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 11

سنگ های : چشم ببر،آونتورین سبز 

قیمت : 49.000 تومان


انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 14

سنگ های : آونتورین سبز

قیمت : 69.000 تومان

انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 13

سنگ های : عقیق؛هولیت 

قیمت : 49.000 تومان


انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 16

سنگ های : لاجورد 

قیمت : 159.000 تومان

انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 15 

سنگ های : مرجان،لاجورد 

قیمت : 119.000 تومان


انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 18

سنگ های : عقیق سیاه 

قیمت : 89.000 تومان

انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 17

سنگ های : عقیق سبز

قیمت : 89.000 تومان


انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 20

سنگ های : لاجورد 

قیمت : 159.000 تومان

انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 19

سنگ های : عقیق قرمز

قیمت : 89.000 تومان


انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 22

سنگ های : جاسپرقرمز 

قیمت : 99.000 تومان

انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 21 

سنگ های : لابرادوریت

قیمت : 129.000 تومان


انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 24

سنگ های : آمتیست،حدید،یشم،رزکوارتز

قیمت : 79.000 تومان

انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 23

سنگ های : عقیق سفید،صدف 

قیمت : 49.000 تومان


انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 26

سنگ های : دالماتیان،صدف 

قیمت : 49.000 تومان

انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 25

سنگ های : جاسپرچوبی،عقیق سبز 

قیمت : 89.000 تومان


انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 28

سنگ های : حدید،صدف

قیمت : 59.000 تومان

انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 27

سنگ های : عقیق 

قیمت : 49.000 تومان


انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 30

سنگ های :آمتیست،حدید،عقیق زرد،اونیکس

قیمت : 49.000 تومان

انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 29

سنگ های : عقیق،اونیکس 

قیمت : 49.000 تومان


انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 32

سنگ های : عقیق،رزکوارتز 

قیمت : 49.000 تومان

انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 31

سنگ های : عقیق سیاه ،رودونیت 

قیمت : 49.000 تومان


انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 34 

سنگ های : حدید،کریستال کوارتز 

قیمت : 49.000 تومان

انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 33

سنگ های : کریستال کوارتزمات،عقیق زرد،آمتیست 

قیمت : 59.000 تومان


انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 36

سنگ های : عقیق 

قیمت : 99.000 تومان

انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 35

سنگ های : پیکاسو جاسپر،مرجان 

قیمت : 79.000 تومان

 


انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 38

سنگ های : عقیق،جیدآبی،رودونیت،آمتیست،یشم سبز

قیمت : 59.000 تومان

انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 37

سنگ های : لابرادوریت

قیمت : 149.000 تومان


انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 40

سنگ های : چشم ببر،کلسیت زرد 

قیمت : 49.000 تومان

انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 39

سنگ های : چشم ببر 

قیمت : 149.000 تومان


انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 42

سنگ های : هولیت،عقیق کارنلیان 

قیمت : 49.000 تومان

انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 41

سنگ های : لابرادوریت 

قیمت : 49.000 تومان


انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 44

سنگ های : اونیکس،جاسپرچوبی 

قیمت : 49.000 تومان

انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 43

سنگ های : صدف 

قیمت : 49.000 تومان


انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 46

سنگ های : لابرادوریت،یشم سبز،حدید 

قیمت : 49.000 تومان

انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 45

سنگ های : آمتیست،جید،کریستال کوارتز مات،عقیق زرد 

قیمت : 49.000 تومان


انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 48

سنگ های : یشم سبز،آمتیست،حدید 

قیمت : 49.000 تومان

انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 47

سنگ های : مارسنگ،چشم عقاب 

قیمت : 49.000 تومان


انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 50

سنگ های : عقیق سیاه؛عقیق زرد،پیکاسوجاسپر 

قیمت : 79.000 تومان 

انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 49

سنگ های : جاسپر چوبی 

قیمت : 49.000 تومان


انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 52

سنگ های : کلسیت،عقیق سبز 

قیمت : 49.000 تومان

انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 51

سنگ های : رودونیت  

قیمت : 189.000 تومان

 


انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 54 

سنگ های : عقیق سبز،کریستال کوارتز،اونیکس

قیمت : 49.000 تومان

انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 53

سنگ های : کریستال کوارتز مات،لاجورد،لابرادرویت 

قیمت : 49.000 تومان


انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 56

سنگ های : پیکاسوجاسپر،عقیق قرمز 

قیمت : 49.000 تومان

انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 55

سنگ های : لابرادوریت 

قیمت : 49.000 تومان


انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 58

سنگ های : جاسپرچوبی،مرجان 

قیمت : 49.000 تومان

انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 57

سنگ های : ابسیدیان،لاجورد،کلسیت زرد 

قیمت : 49.000 تومان


انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 60 

سنگ های : لاجورد 

قیمت : 159.000 تومان

انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 59

سنگ های : جیدصورتی 

قیمت : 49.000 تومان


انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 62 

سنگ های : حدید،لاجورد 

قیمت : 49.000 تومان

انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 61

سنگ های : عقیق قرمز

قیمت : 49.000 تومان


انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 64 

سنگ های : اونیکس 

قیمت : 89.000 تومان

انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 63

سنگ های : چشم ببر،عقیق قرمز 

قیمت : 49.000 تومان


انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 66 

سنگ های : حدید،هولیت،مرجان

قیمت : 49.000 تومان

انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 65

سنگ های : جاسپرچوبی 

قیمت : 49.000 تومان


انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 68 

سنگ های : عقیق،جاسپرقرمز 

قیمت : 139.000 تومان

انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 67

سنگ های : عقیق 

قیمت : 99.000 تومان


انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 70 

سنگ های : چشم ببر

قیمت : 99.000 تومان

انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 69

سنگ های : عقیق سبز 

قیمت : 49.000 تومان


بخش اول گوشواره های سنگی

بخش دوم گوشواره های سنگی


زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
         

برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است

E namad