انواع گوشواره های سنگی


طراحی و ساخت انحصاری از مجموعه ی داناگوهر


بخش اول


انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 2

سنگ های : آمتیست،جیدآبی

قیمت : 79.000 تومان

انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 1

سنگ های : صدف

قیمت : 99.000 تومان


انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 4

سنگ های : پیکاسوجاسپر،رودونیت،لاجورد

قیمت : 79.000 تومان

انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 3

سنگ های : عقیق،حدید

قیمت : 99.000 تومان


انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 8

سنگ های : فسیل مرجان

قیمت : 149.000 تومان

انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 7

سنگ های : عقیق سیاه

قیمت : 49.000 تومان


انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 14

سنگ های : آونتورین سبز

قیمت : 69.000 تومان

انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 13

سنگ های : عقیق؛هولیت 

قیمت : 99.000 تومان


انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 16

سنگ های : لاجورد 

قیمت : 209.000 تومان

انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 15 

سنگ های : مرجان،لاجورد 

قیمت : 119.000 تومان


انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 20

سنگ های : لاجورد 

قیمت : 209.000 تومان

انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 19

سنگ های : عقیق قرمز

قیمت : 139.000 تومان


انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 28

سنگ های : حدید،صدف

قیمت : 109.000 تومان

انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 27

سنگ های : عقیق 

قیمت : 49.000 تومان


انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 30

سنگ های :آمتیست،حدید،عقیق زرد،اونیکس

قیمت : 49.000 تومان

انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 29

سنگ های : عقیق،اونیکس 

قیمت : 99.000 تومان


انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 38

سنگ های : عقیق،جیدآبی،رودونیت،آمتیست،یشم سبز

قیمت : 59.000 تومان

انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 37

سنگ های : لابرادوریت

قیمت : 199.000 تومان


انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 46

سنگ های : لابرادوریت،یشم سبز،حدید 

قیمت : 49.000 تومان

انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 45

سنگ های : آمتیست،جید،کریستال کوارتز مات،عقیق زرد 

قیمت : 99.000 تومان


انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 50

سنگ های : عقیق سیاه؛عقیق زرد،پیکاسوجاسپر 

قیمت : 129.000 تومان 

انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 49

سنگ های : جاسپر چوبی 

قیمت : 49.000 تومان


انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 52

سنگ های : کلسیت،عقیق سبز 

قیمت : 49.000 تومان

انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 51

سنگ های : رودونیت  

قیمت : 239.000 تومان

 


انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 54 

سنگ های : عقیق سبز،کریستال کوارتز،اونیکس

قیمت : 49.000 تومان

انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 53

سنگ های : کریستال کوارتز مات،لاجورد،لابرادرویت 

قیمت : 99.000 تومان


انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 60 

سنگ های : لاجورد 

قیمت : 209.000 تومان

انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 59

سنگ های : جیدصورتی 

قیمت : 49.000 تومان


انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 62 

سنگ های : حدید،لاجورد 

قیمت : 99.000 تومان

انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 61

سنگ های : عقیق قرمز

قیمت : 49.000 تومان


انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 64 

سنگ های : اونیکس 

قیمت : 89.000 تومان

انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 63

سنگ های : چشم ببر،عقیق قرمز 

قیمت : 99.000 تومان


انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 66 

سنگ های : حدید،هولیت،مرجان

قیمت : 99.000 تومان

انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 65

سنگ های : جاسپرچوبی 

قیمت : 49.000 تومان


انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 70 

سنگ های : چشم ببر

قیمت : 99.000 تومان

انواع گوشواره های سنگی

گوشواره کد : 69

سنگ های : عقیق سبز 

قیمت : 99.000 تومان


بخش اول گوشواره های سنگی

بخش دوم گوشواره های سنگی