الحمد لله دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها منشور سنگی هفت چاکرا محصولات پیشنهادی درباره ما


انواع گردنبند های سنگی


بخش اول


'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 2

سنگ سیترین 

قیمت : 179.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 1

 سنگ عقیق قرمز

قیمت : 129.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند  کد : 4

سنگ مارسنگ

قیمت : 119.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند  کد : 3

 سنگ آپاتیت

قیمت : 119.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند  کد : 6

سنگ برنزیت

قیمت : 119.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند  کد : 5

راف آمتیست 

قیمت : 139.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند  کد : 8

سنگ آمتیست

قیمت : 119.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند  کد : 7

 سنگ صدف

قیمت : 99.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند  کد : 10

 سنگ سان استون

قیمت : 119.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند  کد : 9

سنگ چشم ببر

قیمت : 99.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند  کد : 12

سنگ هولیت

قیمت : 99.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند  کد : 11

سنگ اوناکیت

قیمت : 99.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 14

 سنگ جاسپر قرمز

قیمت : 99.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 13

سنگ عقیق سلیمانی 

قیمت : 99.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند  کد : 16

سنگ چشم ببر،اونیکس

قیمت : 279.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند  کد : 15

سنگ عقیق سیاه

قیمت : 99.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند  کد : 18

سنگ عقیق قرمز ، کریستال کوارتز

قیمت : 129.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند  کد : 17

سنگ انیکس مات ،عقیق قرمز

قیمت : 239.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 20

سنگ انیکس،عقیق کارنلیان

قیمت : 249.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند  کد : 19

سنگ اونیکس،عقیق زرد،عقیق کارنلیان

قیمت : 249.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 22

سنگ کوارتز دودی ، چشم ببر

قیمت : 559.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند  کد : 21

راف آمتیست 

قیمت : 239.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 24

سنگ جاسپر چوبی، آونتورین ،حدید،عقیق سلیمانی

قیمت : 349.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 23

سنگ انیکس ،عقیق قرمز، سان استون

ققیمت : 199.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 26

سنگ اونیکس سفید و منشور سنگ آونتورین و سنگ های هفت چاکرا

قیمت : 249.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 25

سنگ اونیکس سفید و منشور سنگ عقیق سیاه و سنگ های هفت چاکرا

قیمت : 249.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 28

سنگ اونیکس سفید و منشور سنگ آمتیست و سنگ های هفت چاکرا

قیمت : 269.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 27

سنگ اونیکس سفید و منشور سنگ لاجورد و سنگ های هفت چاکرا

قیمت : 249.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 30

سنگ اونیکس سفید و منشور سنگ چشم ببر و سنگ های هفت چاکرا

قیمت : 249.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 29

سنگ اونیکس سفید و منشور سنگ کوارتز یخی و سنگ های هفت چاکرا

قیمت : 249.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند  کد : 32

سنگ اونیکس سفید و منشور آونتورین سبز و سنگ های هفت چاکرا

قیمت : 249.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند  کد : 31

سنگ اونیکس سفید و منشور سنگ جاسپر قرمز و سنگ های هفت چاکرا

قیمت : 249.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 34

سنگ رودونیت و منشور سنگ طبیعی رودونیت

قیمت : 259.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند  کد : 33

سنگ اونیکس سفید و منشور سنگ رز کوارتز و سنگ های هفت چاکرا

قیمت : 249.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 36

کزیستال کوارتز مات ، منشورجاسپر قرمز

قیمت : 469.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 35

سنگ اونیکس سفید و منشور سنگ کوارتز یخی و سنگ های هفت چاکرا

قیمت : 249.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 38

طرح تیسراتیل 

قیمت : 639.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند  کد : 37

سنگ اونیکس و منشور سنگ طبیعی لاجورد

قیمت : 309.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 40

سنگ اونیکس و منشور سنگ عقیق سیاه

قیمت : 287.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 39

سنگ اونیکس و منشور سنگ طبیعی کوارتز یخی و عقیق سیاه

قیمت : 464.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند  کد : 42

سنگ چشم ببر هندی ،چشم عقاب  آمریکا

قیمت : 666.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 41

سنگ اونیکس و منشور سنگ کوارتز یخی

قیمت : 277.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند  کد : 44

هفت چاکرا

قیمت : 255.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند  کد : 43

هفت چاکرا

قیمت : 240.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند  کد : 46 

 هفت سنگ چاکرا طرح آینور

قیمت : 209.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند  کد : 45

 هفت سنگ چاکرا طرح آرتور

قیمت : 209.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند  کد : 48

هفت سنگ چاکرا و رودراشکا

قیمت : 690.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند  کد : 47

هفت سنگ چاکرا

قیمت : 313.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 50

کریستال پرانیک (فول انرژی)  بیش از 35 نوع سنگ طبیعی مختلف

قیمت : 379.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 49

گردنبند هفت سنگ چاکرا

قیمت : 520.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 52

سنگ کریستال کوارتز،عقیق،فلوریت، رودونیت، آمتیست،کوارتز آبی

قیمت : 409.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند  کد : 51

سنگ زبرجد ، آمتیست

قیمت : 292.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 54

کریستال کوارتز به همراه هفت سنگ چاکرا

قیمت : 249.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند  کد : 53

هفت سنگ چاکرا

قیمت : 303.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 56

 منشور کریستال یخی به همراه هفت سنگ چاکرا طرح رویال

قیمت : 279.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند  کد : 55

آمتیست - منشور هفت چاکرا

قیمت : 243.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند  کد : 58

منشور کلسیت به همراه هفت سنگ چاکرا

قیمت : 439.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 57

هفت سنگ چاکرا

قیمت : 369.000 تومان


'گردنبند های سنگی

گردنبند کد : 60

 سنگ لاجورد ، حدید

قیمت : 349.000 تومان

'گردنبند های سنگی

گردنبند  کد : 59

لاجورد،سان استون، چشم ببر

قیمت : 409.000 تومان


بخش اول گردنبند های سنگی

بخش دوم گردنبند های سنگی

بخش سوم گردنبند های سنگی


زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
         

برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است

E namad