الحمد لله دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها منشور سنگی هفت چاکرا محصولات پیشنهادی درباره ما


سرویس های سنگ طبیعی


دستبند ، گردنبند ، گوشواره ،آویزساعت


بخش اول


انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی کد : 4

شامل سنگ های : کریستال کوارتز

قطر مهره ها : 10 میلیمتر

گردنبند ، گوشواره

قیمت : 199.000 تومان

انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی کد : 3

شامل سنگ های : سیترین

قطر مهره ها : -

گردنبند ، دستبند ، گوشواره

قیمت : 470.000 تومان


انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی کد : 6

شامل سنگ های : سیترین

قطر مهره ها : 10 میلیمتر

گردنبند ، گوشواره

قیمت : 199.000 تومان

انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی کد : 5

 شامل سنگ های : آمتیست

قطر مهره ها : 10 میلیمتر

گردنبند ، گوشواره

قیمت : 199.000 تومان


انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی کد : 12

شامل سنگ های : آپاتیت،یشم،سیترین،سلنایت

قطر مهره ها : 6 و 8 میلیمتر

گردنبند،دستبند،گوشواره

قیمت : 669.000 تومان

انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی کد : 7

 شامل سنگ های : یشم سبز

قطر مهره ها : 10 میلیمتر

گردنبند ، گوشواره

قیمت : 199.000 تومان


انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد : 14

 شامل سنگ های : مروارید

قطر مهره ها  : 8 میلیمتر

  گوشواره،گردنبند،دستبند

قیمت : 899.000 تومان

انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی کد : 13

شامل سنگ های : آکوامارین

قطر مهره ها : 8 میلیمتر

گردنبند ، دستبند ، گوشواره

قیمت : 729.000 تومان


انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد : 16

 شامل سنگ های : مروارید

قطر مهره ها  : 8 میلیمتر

  گوشواره،گردنبند

قیمت : 569.000 تومان

انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد : 15

 شامل سنگ های : مروارید

قطر مهره ها  : 8 میلیمتر

  گوشواره،گردنبند

قیمت : 569.000 تومان


انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد : 20

شامل سنگ های : چشم ببر

قطر مهره ها 8 میلیمتر

 گوشواره،گردنبند،دستبند

قیمت : 455.000 تومان

انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد : 19

 شامل سنگ های : آمتیست

قطر مهره ها  : 6 و 8 و 10 میلیمتر

  گوشواره،گردنبند،دستبند

قیمت : 499.000 تومان


انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی کد : 22

شامل سنگ های : دُر (کریستال کوارتز)

قطر مهره ها : 8 میلیمتر

گردنبند ، دستبند ، گوشواره

قیمت : 649.000 تومان

انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد : 33

 شامل سنگ های : لاجورد

قطر مهره ها  : 8 میلیمتر

  گوشواره،گردنبند،دستبند

قیمت : 699.000 تومان


انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد : 24

 شامل سنگ های : آمتیست

قطر مهره ها  : - میلیمتر

  گوشواره،گردنبند،آویزساعت

قیمت : 269.000 تومان

انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی ست سنگی  کد : 23

 شامل سنگ های : آمتیست

قطر مهره ها  : 6 و 8  میلیمتر

 گوشواره،گردنبند،دستبند

قیمت : 430.000 تومان


انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد : 26

 شامل سنگ های : جید

قطر مهره ها  : 8 میلیمتر

  گوشواره،گردنبند،دستبند

قیمت : 399.000 تومان

انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی کد : 25

شامل سنگ های : رزکوارتز

قطر مهره ها : 8 میلیمتر

گردنبند،دستبند

قیمت : 589.000 تومان


انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی کد : 28

شامل سنگ های : جید

قطر مهره ها : 8 میلیمتر

گوشواره،گردنبند،دستبند

قیمت : 399.000 تومان

انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی کد : 27

شامل سنگ های : جید

قطر مهره ها : 8 میلیمتر

گوشواره،گردنبند،دستبند

قیمت : 399.000 تومان


انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد : 30

 شامل سنگ های : عقیق زرد مات

قطر مهره ها  : 8 میلیمتر

  گوشواره،گردنبند،دستبند

قیمت : 589.000 تومان

انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد : 29

 شامل سنگ های : آپاتیت

قطر مهره ها  : 8 میلیمتر

  گوشواره،گردنبند،دستبند

قیمت : 689.000 تومان


انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد : 32

 شامل سنگ های : عقیق قرمز مات

قطر مهره ها  : 8 میلیمتر

  گوشواره،گردنبند،دستبند

قیمت : 589.000 تومان

انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد : 31

 شامل سنگ های : عقیق سبز مات

قطر مهره ها  : 8 میلیمتر

  گوشواره،گردنبند،دستبند

قیمت : 589.000 تومان


انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد : 36

 شامل سنگ های : عقیق زرد

قطر مهره ها  : 8 میلیمتر

  گوشواره،گردنبند،دستبند

قیمت : 589.000 تومان

انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد : 35

 شامل سنگ های : عقیق قرمز

قطر مهره ها  : 8 میلیمتر

  گوشواره،گردنبند،دستبند

قیمت : 589.000 تومان


انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد : 38

 شامل سنگ های : کوارتز آبی

قطر مهره ها  : 8 میلیمتر

  گوشواره،گردنبند،دستبند

قیمت : 589.000 تومان

انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد : 37

 شامل سنگ های : هولیت

قطر مهره ها  : 8 میلیمتر

  گوشواره،گردنبند،دستبند

قیمت : 589.000 تومان


انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد : 40

 شامل سنگ های : رودونیت

قطر مهره ها  : 8 میلیمتر

  گوشواره،گردنبند،دستبند

قیمت : 589.000 تومان

انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد : 39

 شامل سنگ های : چشم ببر

قطر مهره ها  : 8 میلیمتر

  گوشواره،گردنبند،دستبند

قیمت : 589.000 تومان


انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد : 42

 شامل سنگ های : عقیق سفید

قطر مهره ها  : 8 میلیمتر

  گوشواره،گردنبند،دستبند

قیمت : 589.000 تومان

انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد : 41

 شامل سنگ های : جاسپرچوبی

قطر مهره ها  : 8 میلیمتر

  گوشواره،گردنبند،دستبند

قیمت : 589.000 تومان


انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد : 44

شامل سنگ های :جید صورتی

قطر مهره ها  : 8 میلیمتر

  گوشواره،گردنبند،دستبند

قیمت : 489.000 تومان

انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد : 43

 شامل سنگ های : اوناکیت

قطر مهره ها  : 8 میلیمتر

  گوشواره،گردنبند،دستبند

قیمت : 589.000 تومان


  انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد : 45

 شامل سنگ های : کریستال کوارتز

قطر مهره ها  : 8 میلیمتر

  گوشواره،گردنبند،دستبند

قیمت : 745.000 تومان


انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی کد : 48

شامل سنگ های : آمازونیت

قطر مهره ها : 8 میلیمتر

گردنبند ، دستبند ، گوشواره

قیمت : 589.000 تومان

انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد : 47

شامل سنگ های : جیدصورتی

قطر مهره ها : 8 میلیمتر

گوشواره،گردنبند،دستبند

قیمت : 389.000 تومان


انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی کد : 50

شامل سنگ های : عقیق سفید،رودونیت

قطر مهره ها : 8 میلیمتر

گوشواره،گردنبند،دستبند

قیمت : 589.000 تومان

انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی کد : 49

شامل سنگ های : اوناکیت،رودونیت

قطر مهره ها : 8 میلیمتر

گوشواره،گردنبند،دستبند

قیمت : 589.000 تومان


انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی کد : 52

شامل سنگ های : هولیت،جاسپرچوبی،عقیق قرمز

قطر مهره ها : 6 و 8 و 10 میلیمتر

گوشواره،گردنبند،دستبند

قیمت : 489.000 تومان

انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی کد : 51

شامل سنگ های : عقیق سیاه،اونیکس،آمتیست،عقیق زرد،حدید

قطر مهره ها : 6 و 8 و 10 میلیمتر

گوشواره،گردنبند،دستبند

قیمت : 579.000 تومان


انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی کد : 54

شامل سنگ های : یشم سبز،عقیق،اونیکس

قطر مهره ها : 6 و 8 و 10 و 14میلیمتر

گوشواره،گردنبند،دستبند

قیمت : 639.000 تومان

انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی کد : 53

شامل سنگ های : عقیق قرمز،پیکاسو جاسپر

قطر مهره ها : 6 و 10 میلیمتر

گوشواره،گردنبند (60 سانت)،دستبند

قیمت : 589.000 تومان


انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی کد : 56

شامل سنگ های : عقیق (طرح ایران زنانه)

قطر مهره ها : 6 و 8 میلیمتر

گوشواره،گردنبند (70سانت)،دستبند

قیمت : 639.000 تومان

انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی کد : 55

شامل سنگ های : عقیق (طرح ایران مردانه)

قطر مهره ها : 6 و 8 میلیمتر

گردنبند (70 سانت)،دستبند

قیمت : 629.000 تومان


انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد : 58

 شامل سنگ های : آمتیست،اونیکس

قطر مهره ها  : 6 و 8 میلیمتر

 گوشواره،گردنبند،دستبند

قیمت : 469.000 تومان

انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی کد : 57

شامل سنگ های : رزکوارتز،عقیق سلیمانی

قطر مهره ها : 8 و 16 میلیمتر

گوشواره،گردنبند،دستبند

قیمت : 499.000 تومان


انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد : 60

شامل سنگ های : پیکاسوجاسپر،رزکوارتز،کوارتزآبی

قطر مهره ها  : 8 و 10 میلیمتر

  گوشواره،گردنبند،دستبند

قیمت : 599.000 تومان

انواع ست های سنگ طبیعی

ست سنگی  کد : 59

 شامل سنگ های : کوارتز رنگی

قطر مهره ها  : 8 میلیمتر

  گوشواره،گردنبند،دستبند

قیمت : 599.000 تومان


بخش دوم ست های سنگی


زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
         

برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است

E namad