الحمد لله دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها منشور سنگی هفت چاکرا محصولات پیشنهادی درباره ما


منشور سنگی

قابل استفاده برای انرژی درمانی

همسو سازی چاکراها

آویز پاندولی جهت چک نمودن انرژی چاکراها

تشکیل شبکه ی کریستالی جهت درمان و افزایش انرژی

از بین بردن موانع و انسداد های حوزه های انرژی بدن

ریکی

در جلسات ارتباط با انرژی کیهانی به عنوان کانال دریافت انرژی استفاده می شود

قرار دادن منشور در راستای نادی ها ( ستون فقرات ) بهترین روش انتقال و حرکت نیروی عظیم کندآلینی

به سمت مغز و فعال سازی قسمت های خفته آن و روشن بینی می باشد

Hexagonal Natural Stonesمنشور سنگ طبیعی

سنگ طبیعی لاجورد

گردنبند بافت با بند قابل تنظیم

قیمت : 339.000 تومان

منشور سنگ طبیعی

سنگ طبیعی کریستال کوارتز ( دُر کوهی )

 گردنبند بافت با بند قابل تنظیم

قیمت : 339.000 تومان

منشور سنگ طبیعی

 سنگ طبیعی چشم ببر

 گردنبند بافت با بند قابل تنظیم

قیمت : 339.000 تومان

منشور سنگ طبیعی

سنگ طبیعی عقیق سیاه

گردنبند بافت با بند قابل تنظیم

قیمت : 339.000 تومان

منشور سنگ طبیعی

سنگ طبیعی آونتورین سبز

گردنبند بافت با بند قابل تنظیم

قیمت : 339.000 تومان

منشور سنگ طبیعی

 سنگ طبیعی آونتورین نارنجی

گردنبند بافت با بند قابل تنظیم

قیمت :339.000 تومان

منشور سنگ طبیعی

سنگ طبیعی رزکوارتز

گردنبند بافت با بند قابل تنظیم

قیمت : 339.000 تومان

منشور سنگ طبیعی

سنگ طبیعی جاسپر قرمز

 گردنبند بافت با بند قابل تنظیم

قیمت : 339.000 تومان

منشور سنگ طبیعی

سنگ طبیعی آمتیست

 گردنبند بافت با بند قابل تنظیم

قیمت : 339.000 تومان

 
منشور سنگی

منشور سنگ طبیعی آونتورین پرتقالی به همراه سنگهای چاکرا

همراه با زنجیر استیل محکم و ضد حساسیت درجه یک

سنگهای هفت چاکرا : عقیق قرمز ، چشم ببر ، آونتورین پرتقالی ، آونتورین سبز ، لاجورد ، آمتیست ، کریستال کوارتز

قیمت با زنجیر 45 سانت : 299.000 تومان

قیمت با زنجیر 65 سانت : 319.000 تومان


منشور آنتورین پرتقالی با سنگهای چاکرا 45 سانت ( گردنبندی زنانه )


منشور آونتورین پرتقالی با سنگهای چاکرا 65 سانت ( مردانه ، رولباسی زنانه )

منشور سنگی

منشور سنگ طبیعی عقیق سیاه به همراه سنگهای چاکرا

همراه با زنجیر استیل محکم و ضد حساسیت درجه یک

سنگهای هفت چاکرا : عقیق سیاه ، عقیق قرمز ، عقیق زرد، آونتورین سبز ، لاجورد ، آمتیست ، کریستال کوارتز

قیمت با زنجیر 45 سانت : 299.000 تومان

قیمت با زنجیر 65 سانت : 319.000 تومان


ممنشور عقیق سیاه با سنگهای چاکرا 45 سانت ( گردنبندی زنانه )


منشور عقیق سیاه با سنگهای چاکرا 65 سانت ( مردانه ، رولباسی زنانه )

منشور سنگی

منشور سنگ طبیعی چشم ببر به همراه سنگهای چاکرا

همراه با زنجیر استیل محکم و ضد حساسیت درجه یک

سنگهای هفت چاکرا : عقیق قرمز ، چشم ببر ، عقیق زرد ، آونتورین سبز ، لاجورد ، آمتیست ، کریستال کوارتز

قیمت با زنجیر 45 سانت : .299.000 تومان

قیمت با زنجیر 65 سانت : 319.000 تومان


ممنشور چشم ببر با سنگهای چاکرا 45 سانت ( گردنبندی زنانه )


منشور چشم ببر با سنگهای چاکرا 65 سانت ( مردانه ، رولباسی زنانه )

منشور سنگی

منشور سنگ طبیعی آمتیست به همراه سنگهای چاکرا

همراه با زنجیر استیل محکم و ضد حساسیت درجه یک

سنگهای هفت چاکرا : عقیق قرمز ، چشم ببر ، عقیق زرد ، آونتورین سبز ، لاجورد ، آمتیست ، کریستال کوارتز

قیمت با زنجیر 45 سانت : 299.000 تومان

قیمت با زنجیر 65 سانت : 319.000 تومان


ممنشور آمتیست با سنگهای چاکرا 45 سانت ( گردنبندی زنانه )


منشور آمتیست با سنگهای چاکرا 65 سانت ( مردانه ، رولباسی زنانه )

منشور سنگی

منشور سنگ طبیعی آونتورین سبز به همراه سنگهای چاکرا

همراه با زنجیر استیل محکم و ضد حساسیت درجه یک

سنگهای هفت چاکرا : عقیق قرمز ، چشم ببر ، عقیق زرد، آونتورین سبز ، لاجورد ، آمتیست ، کریستال کوارتز

قیمت با زنجیر 45 سانت : 299.000 تومان

قیمت با زنجیر 65 سانت : 319.000 تومان


ممنشور آنتورین سبز با سنگهای چاکرا 45 سانت ( گردنبندی زنانه )


منشور آونتورین سبز با سنگهای چاکرا 65 سانت ( مردانه ، رولباسی زنانه )

منشور سنگی

منشور سنگ طبیعی لاجورد به همراه سنگهای چاکرا

همراه با زنجیر استیل محکم و ضد حساسیت درجه یک

سنگهای هفت چاکرا : عقیق قرمز ، چشم ببر ، عقیق زرد ، آونتورین سبز ، لاجورد ، آمتیست ، کریستال کوارتز

قیمت با زنجیر 45 سانت : 299.000 تومان

قیمت با زنجیر 65 سانت : 319.000 تومان


ممنشور لاجورد با سنگهای چاکرا 45 سانت ( گردنبندی زنانه )


منشور لاجورد با سنگهای چاکرا 65 سانت ( مردانه ، رولباسی زنانه )

منشور سنگی

منشور سنگ طبیعی رزکوارتز به همراه سنگهای چاکرا

همراه با زنجیر استیل محکم و ضد حساسیت درجه یک

سنگهای هفت چاکرا : عقیق قرمز ، چشم ببر ، عقیق زرد ، رزکوارتز ، لاجورد ، آمتیست ، کریستال کوارتز

قیمت با زنجیر 45 سانت : 299.000 تومان

قیمت با زنجیر 65 سانت : 319.000 تومان


ممنشور رزکوارتز با سنگهای چاکرا 45 سانت ( گردنبندی زنانه )


منشور رزکوارتز با سنگهای چاکرا 65 سانت ( مردانه ، رولباسی زنانه )

منشور سنگی

منشور سنگ طبیعی جاسپر قرمز به همراه سنگهای چاکرا

همراه با زنجیر استیل محکم و ضد حساسیت درجه یک

سنگهای هفت چاکرا : جاسپر قرمز ، چشم ببر ، آونتورین پرتقالی ، آونتورین سبز ، لاجورد ، آمتیست ، کریستال کوارتز

قیمت با زنجیر 45 سانت : 299.000 تومان

قیمت با زنجیر 65 سانت : 319.000 تومان


ممنشور جاسپر قرمز با سنگهای چاکرا 45 سانت ( گردنبندی زنانه )


منشور جاسپر قرمز با سنگهای چاکرا 65 سانت ( مردانه ، رولباسی زنانه )

منشور سنگی

منشور سنگ طبیعی کریستال کوارتز به همراه سنگهای چاکرا

همراه با زنجیر استیل محکم و ضد حساسیت درجه یک

سنگهای هفت چاکرا : عقیق قرمز ، چشم ببر ، عقیق زرد ، آونتورین سبز ، لاجورد ، آمتیست ، کریستال کوارتز

قیمت با زنجیر 45 سانت : 299.000 تومان

قیمت با زنجیر 65 سانت : 319.000 تومان


ممنشور کریستال کوارتز با سنگهای چاکرا 45 سانت ( گردنبندی زنانه )


منشور کریستال کوارتز با سنگهای چاکرا 65 سانت ( مردانه ، رولباسی زنانه )

منشور سنگ طبیعی

مدال منشور هگزاگونال هفت سنگ چاکرا

ارتفاع : 4 سانتی متر

همراه با یک عدد زنجیر استیل ضد حساسیت رایگان 

قیمت : 249.000 تومان

منشور سنگ طبیعی

مدال منشور پاندولی هفت سنگ چاکرا

ارتفاع : 4 سانتی متر

همراه با یک عدد زنجیر استیل ضد حساسیت رایگان 

قیمت : 249.000 تومان


منشور سنگ طبیعی

منشور سنگ طبیعی کد : 4

سنگ طبیعی عقیق سیاه

ارتفاع : 3.5 سانتی متر

همراه با یک عدد زنجیر استیل ضد حساسیت رایگان

قیمت : 169.000 تومان

منشور سنگ طبیعی

منشور سنگ طبیعی کد : 3

سنگ طبیعی جاسپر قرمز

ارتفاع : 3.5 سانتی متر

همراه با یک عدد زنجیر استیل ضد حساسیت رایگان

قیمت : 169.000 تومان


منشور سنگ طبیعی

منشور سنگ طبیعی کد : 6

سنگ طبیعی چشم ببر سرخ

ارتفاع : 3.5 سانتی متر

همراه با یک عدد زنجیر استیل ضد حساسیت رایگان

قیمت : 169.000 تومان

منشور سنگ طبیعی

منشور سنگ طبیعی کد : 5

سنگ طبیعی  چشم ببر طلایی

ارتفاع : 3.5 سانتی متر

همراه با یک عدد زنجیر استیل ضد حساسیت رایگان

قیمت : 169.000 تومان


منشور سنگ طبیعی

منشور سنگ طبیعی کد : 8

سنگ طبیعی  رزکوارتز

ارتفاع : 3.5 سانتی متر

همراه با یک عدد زنجیر استیل ضد حساسیت رایگان

قیمت : 169.000 تومان

منشور سنگ طبیعی

منشور سنگ طبیعی کد : 7

سنگ طبیعی  آونتورین سبز

ارتفاع : 3.5 سانتی متر

همراه با یک عدد زنجیر استیل ضد حساسیت رایگان

قیمت : 169.000 تومان


منشور سنگ طبیعی

منشور سنگ طبیعی کد : 10

سنگ طبیعی  هولیت

ارتفاع : 3.5 سانتی متر

همراه با یک عدد زنجیر استیل ضد حساسیت رایگان

قیمت : 169.000 تومان

منشور سنگ طبیعی

منشور سنگ طبیعی کد : 9

سنگ طبیعی  رودونیت

ارتفاع : 3.5 سانتی متر

همراه با یک عدد زنجیر استیل ضد حساسیت رایگان

قیمت : 169.000 تومان


منشور سنگ طبیعی

منشور سنگ طبیعی کد : 14

سنگ طبیعی آزوریت گرانیت

ارتفاع : 5-4 سانتی متر

همراه با یک عدد زنجیر استیل ضد حساسیت رایگان

قیمت : 169.000 تومان

منشور سنگ طبیعی

منشور سنگ طبیعی کد : 13

سنگ طبیعی لاجورد

ارتفاع : 5-4 سانتی متر

همراه با یک عدد زنجیر استیل ضد حساسیت رایگان

قیمت : 169.000 تومان


منشور سنگ طبیعی

منشور سنگ طبیعی کد : 16

سنگ طبیعی کریستال کوارتز

ارتفاع : 3-5 سانتی متر

جنس آویز : آلیاژ آبکاری رودیوم

همراه با یک عدد زنجیر استیل ضد حساسیت رایگان

قیمت : 169.000 تومان

منشور سنگ طبیعی

منشور سنگ طبیعی کد : 15

سنگ طبیعی کلسیت

ارتفاع : 3-5 سانتی متر

جنس آویز : آلیاژ آبکاری رودیوم

همراه با یک عدد زنجیر استیل ضد حساسیت رایگان

قیمت : 169.000 تومان


منشور سنگ طبیعی

منشور سنگ طبیعی کد : 19

سنگ طبیعی لاجورد

ارتفاع : 4-5 سانتی متر

همراه با بند بلند قابل تنظیم گیس بافت

قیمت : 169.000 تومان

منشور سنگ طبیعی

منشور سنگ طبیعی کد : 18

سنگ طبیعی کلسیت

ارتفاع : 3-5 سانتی متر

همراه با بند بلند قابل تنظیم گیس بافت

قیمت : 169.000 تومان


منشور سنگ طبیعی

منشور سنگ طبیعی کد : 21

سنگ طبیعی جاسپـر قـرمز

ارتفاع : 5 سانتی متر

همراه با بند بلند قابل تنظیم گیس بافت

قیمت : 299.000 تومان

منشور سنگ طبیعی

منشور سنگ طبیعی کد : 20

سنگ طبیعی عقیـق سیاه

ارتفاع : 5 سانتی متر

همراه با بند بلند قابل تنظیم گیس بافت

قیمت : 299.000 تومان


منشور سنگ طبیعی

منشور سنگ طبیعی کد : 23

سنگ طبیعی چــــشم ببر

ارتفاع : 5 سانتی متر

همراه با بند بلند قابل تنظیم گیس بافت

قیمت : 299.000 تومان

منشور سنگ طبیعی

منشور سنگ طبیعی کد : 22

سنگ طبیعی آونتورین نارنجی

ارتفاع : 5 سانتی متر

همراه با بند بلند قابل تنظیم گیس بافت

قیمت : 299.000 تومان


منشور سنگ طبیعی

منشور سنگ طبیعی کد : 25

سنگ طبیعی آونتوریـن سـبز

ارتفاع : 5 سانتی متر

همراه با بند بلند قابل تنظیم گیس بافت

قیمت : 299.000 تومان

منشور سنگ طبیعی

منشور سنگ طبیعی کد : 24

سنگ طبیعی رز کوارتز

ارتفاع : 5 سانتی متر

همراه با بند بلند قابل تنظیم گیس بافت

قیمت : 299.000 تومان


منشور سنگ طبیعی

منشور سنگ طبیعی کد : 27

سنگ طبیعی آمتیــست

ارتفاع : 5 سانتی متر

همراه با بند بلند قابل تنظیم گیس بافت

قیمت : 299.000 تومان

منشور سنگ طبیعی

منشور سنگ طبیعی کد : 26

سنگ طبیعی لاجورد

ارتفاع : 5 سانتی متر

همراه با بند بلند قابل تنظیم گیس بافت

قیمت : 299.000 تومان


منشور سنگ طبیعی

مدال تخت هفت سنگ چاکرا درجه یک

هفت سنگ طبیعی

ارتفاع : 5 سانتی متر

همراه با یک عدد زنجیر استیل ضد حساسیت رایگان 

قیمت : 269.000 تومان

منشور سنگ طبیعی

منشور سنگ طبیعی کد : 28

کریستال کوارتز

ارتفاع : 5 سانتی متر

همراه با بند بلند قابل تنظیم گیس بافت

قیمت : 299.000 تومان

منشور سنگ طبیعی

منشور سنگ طبیعی کد : 31

سنگ طبیعی رزکوارتز

ارتفاع : 5 سانتی متر

همراه با بند بلند قابل تنظیم 

قیمت : 249.000 تومان

منشور سنگ طبیعی

منشور سنگ طبیعی کد : 30

سنگ طبیعی جاسپر قرمز

ارتفاع : 5 سانتی متر

همراه با بند بلند قابل تنظیم 

قیمت : 249.000 تومان


منشور سنگ طبیعی

منشور سنگ طبیعی کد : 33

سنگ طبیعی آمتیــست

ارتفاع : 5 سانتی متر

همراه با بند بلند قابل تنظیم 

قیمت : 249.000 تومان

منشور سنگ طبیعی

منشور سنگ طبیعی کد : 32

سنگ طبیعی آونتورین نارنجی

ارتفاع : 5 سانتی متر

همراه با بند بلند قابل تنظیم 

قیمت : 249.000 تومان


منشور سنگ طبیعی

منشور سنگ طبیعی کد : 35

سنگ طبیعی چشم ببر

ارتفاع : 5 سانتی متر

همراه با بند بلند قابل تنظیم 

قیمت : 249.000 تومان

منشور سنگ طبیعی

منشور سنگ طبیعی کد : 34

سنگ طبیعی کریستال کوارتز

ارتفاع : 5 سانتی متر

همراه با بند بلند قابل تنظیم 

قیمت : 249.000 تومان


منشور سنگ طبیعی

منشور سنگ طبیعی کد : 37

سنگ طبیعی عقیق سیاه

ارتفاع : 5 سانتی متر

همراه با بند بلند قابل تنظیم 

قیمت : 249.000 تومان

منشور سنگ طبیعی

منشور سنگ طبیعی کد : 36

سنگ طبیعی آونتورین سبز

ارتفاع : 5 سانتی متر

همراه با بند بلند قابل تنظیم 

قیمت : 249.000 تومان


منشور سنگ طبیعی

منشور سنگ طبیعی کد : 38

سنگ طبیعی لاجورد

ارتفاع : 5 سانتی متر

همراه با بند بلند قابل تنظیم 

قیمت : 249.000 تومان


زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
         

برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است

E namad