الحمد لله دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها منشور سنگی هفت چاکرا محصولات پیشنهادی درباره ما


انواع مدال سیم بافت


بخش اول


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت  کد : 6

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 70*24 میلیمتر

قیمت : 699.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت  کد : 3

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 40*74 میلیمتر

قیمت : 739.000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت  کد : 8

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 29*80 میلیمتر

قیمت : 729.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت  کد : 7

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 26*83 میلیمتر

قیمت : 799.000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت  کد : 16

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 34*74 میلیمتر

قیمت : 799.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت  کد : 11

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 65*29 میلیمتر

قیمت : 799.000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت  کد : 14

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 30*90 میلیمتر

قیمت : 799.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت  کد : 13

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 23*80 میلیمتر

قیمت : 679.000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت  کد : 23

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 50*63 میلیمتر

قیمت : 699.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت  کد : 19

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 26*74 میلیمتر

قیمت : 699.000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت  کد : 22

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 72*24 میلیمتر

قیمت : 699.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت  کد : 21

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 73*28 میلیمتر

قیمت : 669.000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت  کد : 26

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 30*88 میلیمتر

قیمت : 649.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت  کد : 25

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 27*75 میلیمتر

قیمت : 739.000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت  کد : 28

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 67*28 میلیمتر

قیمت : 699.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت  کد : 27

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 26*67 میلیمتر

قیمت : 669.000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت  کد : 30

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 38*94 میلیمتر

قیمت : 899.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت  کد : 29

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 85*33 میلیمتر

قیمت : 799.000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت  کد : 40

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 25*71 میلیمتر

قیمت : 649.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت  کد : 31

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 29*75 میلیمتر

قیمت : 699.000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت  کد : 34

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 85*33 میلیمتر

قیمت : 899.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت  کد : 33

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 83*23 میلیمتر

قیمت : 699.000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت  کد : 38

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 22*59 میلیمتر

قیمت : 669.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت  کد : 37

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 88*34 میلیمتر

قیمت : 899.000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت  کد : 42

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 57*30 میلیمتر

قیمت : 699.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت  کد : 41

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 75*28 میلیمتر

قیمت : 699.000 تومان


مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت  کد : 46

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار

  ابعاد : 22*68 میلیمتر

قیمت : 699.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت  کد : 43

 سنگ طبیعی : لابرادوریت ماداگاسکار 

ابعاد : 33*95 میلیمتر

قیمت : 749.000 تومان


بخش اول

بخش دوم

بخش سوم


زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
         

برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است

E namad