دانا گوهر

صفحه اول فروشگاه    |    درباره ما    |    سبد خرید شما    |    پرداخت وجه     |    سنگ درمانی و خواص سنگها


مشهد - برج سلمان - طبقه 6 - واحد 8 - داناگوهر - 05138482270 - 05138482271 - 09155105244


بخش اول


بخش دوم


بخش سوم


بخش چهارم


بخش پنجم


بخش ششمبخش اول
سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 2

Natural Labradorite

وزن : 59 قیراط

قیمت : 229.000 تومان

سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 1

Natural Labradorite

وزن : 36 قیراط

قیمت : 129.000 تومان


سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 4

Natural Labradorite

وزن : 21 قیراط

قیمت : 129.000 تومان

سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 3

Natural Labradorite

وزن : 34 قیراط

قیمت : 169.000 تومان


سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 6

Natural Labradorite

وزن : 31 قیراط

قیمت : 169.000 تومان

سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 5

Natural Labradorite

وزن : 21 قیراط

قیمت : 129.000 تومان


سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 8

Natural Labradorite

وزن : 30 قیراط

قیمت : 199.000 تومان

سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 7

Natural Labradorite

وزن : 34 قیراط

قیمت : 199.000 تومان


سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 10

Natural Labradorite

وزن : 82 قیراط

قیمت : 269.000 تومان

سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 9

Natural Labradorite

وزن : 48 قیراط

قیمت : 229.000 تومان


سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 12

Natural Labradorite

وزن : 29 قیراط

قیمت : 199.000 تومان

سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 11

Natural Labradorite

وزن : 46 قیراط

قیمت : 229.000 تومان


سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 14

Natural Labradorite

وزن : 72 قیراط

قیمت : 369.000 تومان

سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 13

Natural Labradorite

وزن : 34 قیراط

قیمت : 199.000 تومان


سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 16

Natural Labradorite

وزن : 80 قیراط

قیمت : 369.000 تومان

سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 15

Natural Labradorite

وزن : 31 قیراط

قیمت : 169.000 تومان


سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 18

Natural Labradorite

وزن : 19 قیراط

قیمت : 129.000 تومان

سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 17

Natural Labradorite

وزن : 44 قیراط

قیمت : 269.000 تومان


سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 20

Natural Labradorite

وزن : 23 قیراط

قیمت : 169.000 تومان

سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 19

Natural Labradorite

وزن : 12 قیراط

قیمت : 99.000تومانن


سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 22سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 22

Natural Labradorite

وزن : 26 قیراط

قیمت : 199.000 تومان

سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 21

Natural Labradorite

وزن : 31 قیراط

قیمت : 199.000 تومان


سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 24

Natural Labradorite

وزن : 23 قیراط

قیمت : 169.000 تومان

سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 23

Natural Labradorite

وزن : 83 قیراط

قیمت : 299.000 تومان


سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 26

Natural Labradorite

وزن : 15 قیراط

قیمت : 129.000 تومان

سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 25

Natural Labradorite

وزن : 73 قیراط

قیمت : 329.000 تومان


سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 28

Natural Labradorite

وزن : 100 قیراط

قیمت : 399.000 تومان

سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 27

Natural Labradorite

وزن : 10 قیراط

قیمت : 129.000 تومان


سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 30

Natural Labradorite

وزن : 20 قیراط

قیمت : 129.000 تومان

سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 29

Natural Labradorite

وزن : 68 قیراط

قیمت : 369.000 تومان


سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 32

Natural Labradorite

وزن : 32 قیراط

قیمت : 199.000 تومان

سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 31

Natural Labradorite

وزن : 27 قیراط

قیمت : 169.000 تومان


سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 34

Natural Labradorite

وزن : 43 قیراط

قیمت : 229.000 تومان

سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 33

Natural Labradorite

وزن : 73 قیراط

قیمت : 269.000 تومان


سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 36

Natural Labradorite

وزن : 39 قیراط

قیمت : 229.000 تومان

سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 35

Natural Labradorite

وزن : 24 قیراط

قیمت : 269.000 تومان


سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 38

Natural Labradorite

وزن : 27 قیراط

قیمت : 169.000 تومان

سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 37

Natural Labradorite

وزن : 27 قیراط

قیمت : 169.000 تومان


سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 40

Natural Labradorite

وزن : 58 قیراط

قیمت : 299.000 تومان

سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 39

Natural Labradorite   

وزن : 25 قیراط

قیمت : 169.000 تومان


سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 42

Natural Labradorite

وزن : 17 قیراط

قیمت : 129.000 تومان

سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 41

Natural Labradorite

وزن : 51 قیراط

قیمت : 369.000 تومان


سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 44

Natural Labradorite

وزن : 25 قیراط

قیمت : 129.000 تومان

سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 43

Natural Labradorite

وزن : 51 قیراط

قیمت : 199.000 تومان


سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 46

Natural Labradorite

وزن : 18 قیراط

قیمت : 129.000 تومان

سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 45

Natural Labradorite

وزن : 28 قیراط

قیمت : 199.000 تومان


سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 48

Natural Labradorite

وزن : 24 قیراط

قیمت : 199.000 تومان

سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 47

Natural Labradorite

وزن : 15 قیراط

قیمت : 99.000 تومان


سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 50

Natural Labradorite

وزن : 12 قیراط

قیمت : 129.000 تومان

سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 49

Natural Labradorite

وزن : 28 قیراط

قیمت : 199.000 تومان


سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 52

Natural Labradorite

وزن : 45 قیراط

قیمت : 199.000 تومان

سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 51

Natural Labradorite

وزن : 45 قیراط

قیمت : 269.000 تومان


سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 54

Natural Labradorite

وزن : 18 قیراط

قیمت : 169.000 تومان

سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 53

Natural Labradorite

وزن : 19 قیراط

قیمت : 199.000 تومان


سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 56

Natural Labradorite

وزن : 16 قیراط

قیمت : 129.000 تومان

سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 55

Natural Labradorite

وزن : 31 قیراط

قیمت : 229.000 تومان


سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 58

Natural Labradorite

وزن : 23 قیراط

قیمت : 129.000 تومان

سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 57

Natural Labradorite

وزن : 47 قیراط

قیمت : 299.000 تومان
سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 60

Natural Labradorite

وزن : 15 قیراط

قیمت : 169.000 تومان

سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ لابرادوریت ماداگاسکار کد : 59

Natural Labradorite

وزن : 18 قیراط

قیمت : 99.000 تومان
بخش اول


بخش دوم


بخش سوم


بخش چهارم


بخش پنجم


بخش ششم
هر یک از سنگهای فوق را می توانید به روشهای بالا ، دورقاب نقره ، دوربافت با بند نبوک ، سوراخکاری و نصب کلیپس و زنجیر سفارش دهید

لازم به ذکر است رنگ کلیپس و زنجیر می تواند طلایی یا نقره ایی باشد به انتخاب شما ( همچنین رنگ نخ بافته شده به دور سنگ )

برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن مجزا محاسبه میگرددزیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است