دانا گوهر

صفحه اول فروشگاه    |    درباره ما    |    سبد خرید شما    |    پرداخت وجه     |    سنگ درمانی و خواص سنگها


مشهد - برج سلمان - طبقه 6 - واحد 8 - داناگوهر - 05138482270 - 05138482271 - 09155105244

خواص سنگ چشم ببر    Tiger's Eye    :

 •  ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای دوم و سوم

 • چشم ببر برای افزایش ثروت و زنده دلی استفاده می شود، شجاعت را تقویت کرده، هیجان جنسی و قوای جسمانی بهمراه داشته و اجازه می دهد که این ویژگیها با ذهنی روشن و دیدگاهی مثبت متعادل شود.

 • بعنوان سنگ قدرت در جذب پول، ثروت و شانس شهرت فراوانی دارد اما قدرتهای معنوی نیز دارد.

 • حرکت نور در سطح آن باعث شده سنگ فوق العاده ای برای رؤیت پنداره و پیشگویی باشد.

 • از روزگاران قدیم به عنوان محافظ محسوب شده و سربازان رومی هنگام جنگ آنرا به همراه خود داشتند و بخصوص برای مقابله با جادوی سیاه مفید است. همچنین برای درک حقیقت در هر موقعیتی استفاده می شود.

 • درمان اختلالات چشمی یکی از کاربردهای رایج چشم ببر است.

 •  چشم ببر سرعت فعالیت چاکرای سوم را کاسته و از هدر رفت انرژی جلوگیری می کند. به طور کلی چشم ببر متعادل کننده عواطف است که لجاجت را نرم کرده و دیدی روشن به فرد می دهد.

 •  با تخلیه انرژی و ایجاد تمرکز، ارتباط با اراده و قدرت شخصی را تقویت می کند.

 • به دلیل تسلط خورشید بر این سنگ و دارا بودن برقی از نور طلایی برای تقویت اعتقادات و ایجاد شجاعت و اعتماد بنفس استفاده می شود.

 •  سنگ گرمی است و برای افراد ضعیف و بیمار بسیار مفید است.

 • افزایش قدرت و تمرکز ذهن

 • بسیار مفید برای درمان بیماری های روان تنی، ترس و اضطراب

 • توازن یین و یانگ

 • بهبود کارایی چشم ها ، گلو و ارگانهای تولید مثل

 • کمک به دفع مواد سمی

 • کاهش درد

 •  ترمیم شکستگی استخوان و ستون فقرات

 • بهبود سوخت و ساز بدن

 • افزایش میل جنسی

 • جذب ثروت و کمک به پیشرفت در مسائل مالی

 • افزایش عشق و شور و قدرت فیزیکی

 • ابزاری عالی برای روشن بینی و یا پیش گویی

 • سپر در برابر جادوی سیاه

 • شفای اختلالات چشم

 • ایجاد تعادل احساسات و عواطف

 • سنگ نماد پول ، حفاظت ، شجاعت ، انرژی ، شانس ، پیش گویی
 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 2

 Natural South Africa Tiger's Eye

ابعاد : 23*37 میلیمتر

وزن : 40.5 قیراط

قیمت : 99.000 تومان

 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 1

 Natural South Africa Tiger's Eye

ابعاد : 30*50 میلیمتر

وزن : 77 قیراط

قیمت : 99.000 تومان


 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 4

 Natural South Africa Tiger's Eye

ابعاد : 24*44 میلیمتر

وزن : 50.5 قیراط

قیمت : 99.000 تومان

 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 3

 Natural South Africa Tiger's Eye

ابعاد : 31*48 میلیمتر

وزن : 76.5 قیراط

قیمت : 99.000 تومان


 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 6

 Natural South Africa Tiger's Eye

ابعاد : 24*17 میلیمتر

وزن : 28.5 قیراط

قیمت : 99.000 تومان

 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 5

 Natural South Africa Tiger's Eye

ابعاد : 23*41 میلیمتر

وزن : 47 قیراط

قیمت : 99.000 تومان


 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 8

 Natural South Africa Tiger's Eye

ابعاد : 25*45 میلیمتر

وزن : 62.5 قیراط

قیمت : 99.000 تومان 

 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 7

 Natural South Africa Tiger's Eye

ابعاد : 26*39 میلیمتر

وزن : 53.5 قیراط

قیمت : 99.000 تومان


 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 10

 Natural South Africa Tiger's Eye

ابعاد : 21*32 میلیمتر

وزن : .25 قیراط

قیمت : 99.000 تومان

 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 9

 Natural South Africa Tiger's Eye

ابعاد : 27*42 میلیمتر

وزن : 45 قیراط

قیمت : 99.000 تومان


 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 12

 Natural South Africa Tiger's Eye

ابعاد : 22*36 میلیمتر

وزن : 39 قیراط

قیمت : 99.000 تومان

 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 11

 Natural South Africa Tiger's Eye

ابعاد : 24*43 میلیمتر

وزن : 49 قیراط

قیمت : 99.000 تومان


 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 14

 Natural South Africa Tiger's Eye

ابعاد : 24*38 میلیمتر

وزن : 45 قیراط

قیمت : 99.000 تومان

 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 13

 Natural South Africa Tiger's Eye

ابعاد : 23*42 میلیمتر

وزن : 45.5 قیراط

قیمت : 99.000 تومان


 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 16

 Natural South Africa Tiger's Eye

ابعاد : 23*37 میلیمتر

وزن : 33.5 قیراط

قیمت : 99.000 تومان

 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 15

 Natural South Africa Tiger's Eye

ابعاد : 20*31 میلیمتر

وزن : 27.5 قیراط

قیمت : 99.000 تومان


 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 18

 Natural South Africa Tiger's Eye

ابعاد : 19*38 میلیمتر

وزن : 33 قیراط

قیمت : 99.000 تومان

 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 17

 Natural South Africa Tiger's Eye

ابعاد : 20*39 میلیمتر

وزن : 39.5 قیراط

قیمت : 99.000 تومان


 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 20

 Natural South Africa Tiger's Eye

ابعاد : 21*38 میلیمتر

وزن : 36 قیراط

قیمت : 99.000 تومان

 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 19

 Natural South Africa Tiger's Eye

ابعاد : 25*45 میلیمتر

وزن : 62 قیراط

قیمت : 99.000 تومان


 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 22

 Natural South Africa Tiger's Eye

ابعاد : 19*31 میلیمتر

وزن : 30.5 قیراط

قیمت : 99.000 تومان

 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 21

 Natural South Africa Tiger's Eye

ابعاد : 20*36 میلیمتر

وزن : 38.5 قیراط

قیمت : 99.000 تومان


 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 24

 Natural South Africa Tiger's Eye

ابعاد : 21*32 میلیمتر

وزن : 39 قیراط

قیمت : 99.000 تومان

 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 23

 Natural South Africa Tiger's Eye

ابعاد : 24*35 میلیمتر

وزن : 39.5 قیراط

قیمت : 99.000 تومان


 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 26

 Natural South Africa Tiger's Eye

ابعاد : 17*37 میلیمتر

وزن : 30 قیراط

قیمت : 99.000 تومان

 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 25

 Natural South Africa Tiger's Eye

ابعاد : 21*30 میلیمتر

وزن : 27 قیراط

قیمت : 99.000 تومان


 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 28

 Natural South Africa Tiger's Eye

ابعاد : 18*32 میلیمتر

وزن : 24 قیراط

قیمت : 99.000 تومان

 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 27

 Natural South Africa Tiger's Eye

ابعاد : 22*31 میلیمتر

وزن : 35.5 قیراط

قیمت : 99.000 تومان


 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 30

 Natural South Africa Tiger's Eye

ابعاد : 17*26 میلیمتر

وزن : 23 قیراط

قیمت : 99.000 تومان

 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 29

 Natural South Africa Tiger's Eye

ابعاد : 15*36 میلیمتر

وزن : 24 قیراط

قیمت : 99.000 تومان


 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 32

 Natural South Africa Tiger's Eye

ابعاد : 14*32 میلیمتر

وزن : 26.5 قیراط

قیمت : 99.000 تومان

 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 31

 Natural South Africa Tiger's Eye

ابعاد : 19*29 میلیمتر

وزن : 24.5 قیراط

قیمت : 99.000 تومان


 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 34

 Natural South Africa Tiger's Eye

ابعاد : 15*38 میلیمتر

وزن : 30 قیراط

قیمت : 99.000 تومان

 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 33

 Natural South Africa Tiger's Eye

ابعاد : 18*25 میلیمتر

وزن : 21 قیراط

قیمت : 99.000 تومان


 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 36

 Natural South Africa Tiger's Eye

ابعاد : 19*27 میلیمتر

وزن : 21 قیراط

قیمت : 99.000 تومان

 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 35

 Natural South Africa Tiger's Eye

ابعاد : 15*38 میلیمتر

وزن : 25.5 قیراط

قیمت : 99.000 تومان


 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 38

 Natural South Africa Tiger's Eye

ابعاد : 27*32 میلیمتر

وزن : 48.5 قیراط

قیمت : 99.000 تومان

 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 37

 Natural South Africa Tiger's Eye

ابعاد : 23*21 میلیمتر

وزن : 29.5 قیراط

قیمت : 99.000 تومان


 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 40

 Natural South Africa Tiger's Eye

ابعاد : 17*29 میلیمتر

وزن : 25 قیراط

قیمت : 99.000 تومان

 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 39

 Natural South Africa Tiger's Eye

ابعاد : 17*29 میلیمتر

وزن : 30.5 قیراط

قیمت : 99.000 تومان


 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 42

 Natural South Africa Tiger's Eye

ابعاد : 16*33 میلیمتر

وزن : 29 قیراط

قیمت : 99.000 تومان

 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 41

 Natural South Africa Tiger's Eye

ابعاد : 19*31 میلیمتر

وزن : 31.5 قیراط

قیمت : 99.000 تومان


 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 44

 Natural South Africa Tiger's Eye

ابعاد : 27*15 میلیمتر

وزن : 18 قیراط

قیمت : 99.000 تومان

 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 43

 Natural South Africa Tiger's Eye

ابعاد : 22*29 میلیمتر

وزن : 37 قیراط

قیمت : 99.000 تومان


 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 46

 Natural South Africa Tiger's Eye

ابعاد: 27*18 میلیمتر

وزن : 26 قیراط

قیمت : 99.000 تومان

 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 45

 Natural South Africa Tiger's Eye

ابعاد : 21*27 میلیمتر

وزن : 33 قیراط

قیمت : 99.000 تومان

 


 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 48

 Natural South Africa Tiger's Eye

ابعاد : 24*27 میلیمتر

وزن : 38.5 قیراط

قیمت : 99.000 تومان

 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 47

 Natural South Africa Tiger's Eye

ابعاد : 14*36 میلیمتر

وزن : 24 قیراط

قیمت : 99.000 تومان


 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 50

 Natural South Africa Tiger's Eye

ابعاد : 23*30 میلیمتر

وزن : 33.5 قیراط

قیمت : 99.000 تومان

 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 49

 Natural South Africa Tiger's Eye

ابعاد : 25*27 میلیمتر

وزن : 34 قیراط

قیمت : 99.000 تومان


 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 52

 Natural South Africa Tiger's Eye

ابعاد : 27*36 میلیمتر

وزن : 35 قیراط

قیمت : 99.000 تومان

 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 51

 Natural South Africa Tiger's Eye

ابعاد : 39*25 میلیمتر

وزن : 36 قیراط

قیمت : 99.000 تومان


 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 54

 Natural South Africa Tiger's Eye

ابعاد : 15*29 میلیمتر

وزن : 17.5 قیراط

قیمت : 99.000 تومان

 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 53

 Natural South Africa Tiger's Eye

 ابعاد : 16*27 میلیمتر

وزن : 19.5 قیراط

قیمت : 99.000 تومان


 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 56

 Natural South Africa Tiger's Eye

ابعاد : 13*30 میلیمتر

وزن : 17 قیراط

قیمت : 99.000 تومان

 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 55

 Natural South Africa Tiger's Eye

ابعاد : 22*30 میلیمتر

وزن : 24 قیراط

قیمت : 99.000 تومان


 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 58

 Natural South Africa Tiger's Eye

ابعاد : 19*30میلیمتر

وزن : 21.5 قیراط

قیمت : 99.000 تومان

 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 57 

 Natural South Africa Tiger's Eye

ابعاد : 30*21 میلیمتر

وزن : 27.5 قیراط

قیمت : 99.000 تومان


 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 60

 Natural South Africa Tiger's Eye

ابعاد : 34*16 میلیمتر

وزن : 25.5 قیراط

قیمت : 99.000 تومان

 سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی

سنگ چشم ببر آفریقای جنوبی کد : 59

 Natural South Africa Tiger's Eye

ابعاد : 22*33 میلیمتر

وزن : 33.5 قیراط

قیمت : 99.000 تومان
هر یک از سنگهای فوق را می توانید به روشهای بالا
دورقاب یا انگشتر نقره ، دوربافت با بند نبوک ، سوراخکاری و نصب کلیپس و زنجیر سفارش دهید
برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید
هزینه آن مجزا محاسبه میگرددزیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است