الحمد لله دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها منشور سنگی هفت چاکرا محصولات پیشنهادی درباره ما


 

سنگ های ماه تولد

جهت مشاهده ی خواص هر سنگ روی آن کلیک نمائید

 

 

Aries : سنگ ماه تولد فروردین

 سنگ ماه تولد فروردین

 

سنگ ماه تولد

آکوامارین

سنگ ماه تولد

سرافینیت

سنگ ماه تولد

عقیق کارنلیان

سنگ ماه تولد

سنگ خون


سنگ ماه تولد

کریستال کوارتز

سنگ ماه تولد

الماس

سنگ ماه تولد

آمونیت

سنگ ماه تولد

حدید


سنگ ماه تولد

هولیت

سنگ ماه تولد

اوناکیت

سنگ ماه تولد

کیانیت

سنگ ماه تولد

پیریت


سنگ ماه تولد

اپال

سنگ ماه تولد

یاقوت

سنگ ماه تولد

سلنایت

سنگ ماه تولد

رز کوارتز


سنگ ماه تولد

عقیق کریزیلیس

سنگ ماه تولد

سلستیت

سنگ ماه تولد

تانزانیت

سنگ ماه تولد

آراگونیت

 

 

Taurus : سنگ ماه تولد اردیبهشت

سنگ ماه تولد اردیبهشت

 

سنگ ماه تولد

لاجورد

سنگ ماه تولد

تورمالین

سنگ ماه تولد

مرجان

سنگ ماه تولد

پرنیت جید


سنگ ماه تولد

عقیق کارنلیان

سنگ ماه تولد

آونتورین

سنگ ماه تولد

زبرجد

سنگ ماه تولد

رز کوارتز


سنگ ماه تولد

مروارید

سنگ ماه تولد

عقیق خزه ایی

سنگ ماه تولد

رودوکروزیت

سنگ ماه تولد

کیانیت


سنگ ماه تولد

رودونیت

سنگ ماه تولد

سلنایت

سنگ ماه تولد

کریستال کوارتز

سنگ ماه تولد

سفایر


سنگ ماه تولد

عقیق قرمز

سنگ ماه تولد

کریزوکولا

سنگ ماه تولد

کریزوپریس

سنگ ماه تولد

آنجلیت

سنگ ماه تولد

کنزایت

سنگ ماه تولد

بیکسبیت 

سنگ ماه تولد

کلسیت 

 

 

Gemini : سنگ ماه تولد خرداد

Gemini : سنگ ماه تولد خرداد

 

سنگ ماه تولد

عقیق کارنلیان

سنگ ماه تولد

آونتورین

سنگ ماه تولد

اوناکیت

سنگ ماه تولد

تورمالین


سنگ ماه تولد

کوارتزآبی

سنگ ماه تولد

عقیق سلیمانی

سنگ ماه تولد

کهربا

سنگ ماه تولد

عقیق سیاه


سنگ ماه تولد

برنزیت

سنگ ماه تولد

کریستال کوارتز

سنگ ماه تولد

الکساندریت

سنگ ماه تولد

مارسنگ


سنگ ماه تولد

رودونیت

سنگ ماه تولد

مورگانیت

سنگ ماه تولد

پیریت


گوشنیت

سنگ ماه تولد

یاقوت کبود

سنگ ماه تولد

آپاتیت

سنگ ماه تولد

لپیدولیت


کروم دیوپسیت

سنگ ماه تولد

عقیق شجر

سنگ ماه تولد

عقیق سفید

سنگ ماه تولد

عقیق سبز
سنگ ماه تولد  

سیترین
 

 

Cancer : سنگ ماه تولد تیر

Cancer : سنگ ماه تولد تیر

 

کروم دیوپسیت

سنگ ماه تولد

بیکسبیت 

سنگ ماه تولد

آونتورین

سنگ ماه تولد

کوارتزآبی


سنگ ماه تولد

پیریت

سنگ ماه تولد

جاسپر

سنگ ماه تولد

کلسیت 

سنگ ماه تولد

عقیق قرمز


سنگ ماه تولد

سلنایت

سنگ ماه تولد

یاقوت زرد

سنگ ماه تولد

مروارید

سنگ ماه تولد

زمرد


سنگ ماه تولد

یاقوت

سنگ ماه تولد

لپیدولیت

سنگ ماه تولد

کریزوکولا

سنگ ماه تولد

ریولیت


سنگ ماه تولد

سرافینیت

سنگ ماه تولد

آمترین

   
 

 

Leo : سنگ ماه تولد مرداد

Leo : سنگ ماه تولد مرداد

 

سنگ ماه تولد

عقیق قرمز

سنگ ماه تولد

رودوکروزیت

سنگ ماه تولد

عقیق خزه ایی

سنگ ماه تولد

یشم


سنگ ماه تولد

کوارتز دودی

سنگ ماه تولد

زمرد

سنگ ماه تولد

حدید

سنگ ماه تولد

یاقوت زرد


سنگ ماه تولد

چشم ببر

سنگ ماه تولد

مالاکیت

سنگ ماه تولد

لابرادوریت

سنگ ماه تولد

بیکسبیت 


سنگ ماه تولد

کریستال کوارتز

سنگ ماه تولد

زبرجد

سنگ ماه تولد

سفایر

سنگ ماه تولد

الماس


سنگ ماه تولد

کهربا

سنگ ماه تولد

سان استون

سنگ ماه تولد

برنزیت

سنگ ماه تولد

سیترین


سنگ ماه تولد

آونتورین

سنگ ماه تولد

زیرکن

سنگ ماه تولد

هلیدور

سنگ ماه تولد

لعل


سنگ ماه تولد

آندالوسیت
     
 

 

Virgo : سنگ ماه تولد شهریور

Virgo : سنگ ماه تولد شهریور

 

سنگ ماه تولد

ریولیت

سنگ ماه تولد

سیترین

سنگ ماه تولد

زیرکن

سنگ ماه تولد

عقیق خزه ایی


سنگ ماه تولد

کهربا

سنگ ماه تولد

سان استون

سنگ ماه تولد

آمترین

سنگ ماه تولد

سرافینیت


سنگ ماه تولد

آندالوسیت

سنگ ماه تولد

برنزیت

سنگ ماه تولد

اپال

سنگ ماه تولد

یاقوت


سنگ ماه تولد

آمازونیت

سنگ ماه تولد

کوارتز دودی

سنگ ماه تولد

کریزوپریس

سنگ ماه تولد

آمتیست


سنگ ماه تولد

آونتورین

سنگ ماه تولد

یشم

سنگ ماه تولد

زبرجد

سنگ ماه تولد

کریستال کوارتز


سنگ ماه تولد

مون استون

سنگ ماه تولد

گارنت

سنگ ماه تولد

مس

سنگ ماه تولد

پیترفاید

سنگ ماه تولد

عقیق کارنلیان

سنگ ماه تولد

ساردونیکس

   
 

 

Libra : سنگ ماه تولد مهر

Libra : سنگ ماه تولد مهر

 

سنگ ماه تولد

ریولیت

سنگ ماه تولد

جاسپر

سنگ ماه تولد

یشم

سنگ ماه تولد

مس


سنگ ماه تولد

کلسیت 

سنگ ماه تولد

تورمالین

سنگ ماه تولد

کریزوپریس

سنگ ماه تولد

آونتورین


سنگ ماه تولد

عقیق سلیمانی

سنگ ماه تولد

آکوامارین

سنگ ماه تولد

آمترین

سنگ ماه تولد

رز کوارتز


سنگ ماه تولد

هولیت

سنگ ماه تولد

تانزانیت

سنگ ماه تولد

کیانیت

سنگ ماه تولد

اپال


سنگ ماه تولد

مارسنگ

سنگ ماه تولد

کریزوکولا

سنگ ماه تولد

پرنیت جید

سنگ ماه تولد

مورگانیت


سنگ ماه تولد

اوناکیت

سنگ ماه تولد

یاقوت زرد

سنگ ماه تولد

کریستال کوارتز

سنگ ماه تولد

عقیق سفید
سوژولیت
سنگ ماه تولد

حدید

   
 

 

Scorpio : سنگ ماه تولد آبان

Scorpio : سنگ ماه تولد آبان

 

سنگ ماه تولد

لعل

سنگ ماه تولد

مس

سنگ ماه تولد

لابرادوریت

سنگ ماه تولد

جاسپر


سنگ ماه تولد

آراگونیت

سنگ ماه تولد

مون استون

سنگ ماه تولد

عقیق سیاه

سنگ ماه تولد

عقیق سفید


سنگ ماه تولد

عقیق کریزیلیس

سنگ ماه تولد

مرجان

سنگ ماه تولد

گارنت

سنگ ماه تولد

توپاز


سنگ ماه تولد

رودونیت

سنگ ماه تولد

کریستال کوارتز

   
 
 

 

Sagittarius : سنگ ماه تولد آذر

Sagittarius : سنگ ماه تولد آذر

 

سنگ ماه تولد

لعل

سنگ ماه تولد

لابرادوریت

سنگ ماه تولد

ابسیدیان

سنگ ماه تولد

فیروزه


سنگ ماه تولد

زیرکن

سنگ ماه تولد

عقیق سیاه

سنگ ماه تولد

عقیق سلیمانی

سنگ ماه تولد

سودالیت


سنگ ماه تولد

مالاکیت

سنگ ماه تولد

لاجوردکروم دیوپسیت
سنگ ماه تولد

توپاز


سنگ ماه تولد

سلستیت

سنگ ماه تولد

آونتورین

سنگ ماه تولد

کریستال کوارتز

سنگ ماه تولد

چاروئیت


سنگ ماه تولد

تانزانیت

سنگ ماه تولد

گارنت

سنگ ماه تولد

سرافینیت

سنگ ماه تولد

روبی زوئیسیت

 

 

Capricorn : سنگ ماه تولد دی

Capricorn : سنگ ماه تولد دی

 

سنگ ماه تولد

مورگانیت

سنگ ماه تولد

لاجورد

سنگ ماه تولد

لپیدولیت
سنگ ماه تولد

عقیق سلیمانی


سنگ ماه تولد

چشم ببر

سنگ ماه تولد

مرجان

سنگ ماه تولد

ابسیدیان

سنگ ماه تولد

کوارتزآبی


سنگ ماه تولد

رودونیت

سنگ ماه تولد

آپاتیت

سنگ ماه تولد

آندالوسیت
سنگ ماه تولد

حدید


سنگ ماه تولد

آمتیست

سنگ ماه تولد

آنجلیت

سنگ ماه تولد

روبی زوئیسیت

سنگ ماه تولد

زمرد


سنگ ماه تولد

مروارید

سنگ ماه تولد

یاقوت

سنگ ماه تولد

کریستال کوارتز

سنگ ماه تولد

آزوریت 

 

 

Aquarius : سنگ ماه تولد بهمن

 

سنگ ماه تولد

آکوامارین

سنگ ماه تولد

آمتیست

سنگ ماه تولد

توپازسوژولیت

سنگ ماه تولد

پیترفاید
سنگ ماه تولد

فلوریت

سنگ ماه تولد

عقیق کریزیلیس

سنگ ماه تولد

حدید


سنگ ماه تولد

فیروزه

سنگ ماه تولد

چشم ببر

سنگ ماه تولد

مالاکیت

سنگ ماه تولد

سودالیت


سنگ ماه تولد

عقیق سبز
سنگ ماه تولد

آنجلیت

سنگ ماه تولد

کریستال کوارتز

سنگ ماه تولد

سلنایت


سنگ ماه تولد

رودوکروزیت

سنگ ماه تولد

پیترسیت

سنگ ماه تولد

آپاتیت

سنگ ماه تولد

آمونیت


سنگ ماه تولد

آمازونیت

سنگ ماه تولد

آزوریت 

سنگ ماه تولد

کریزوکولا

سنگ ماه تولد

الکساندریت

 

Pisces :  سنگ ماه تولد اسفند

 

سنگ ماه تولد

فیروزه

سنگ ماه تولد

ابسیدیان

سنگ ماه تولد

سودالیت

سنگ ماه تولد

هولیت


سنگ ماه تولد

آمتیست

سنگ ماه تولد

مون استون

سنگ ماه تولد

فلوریت

سنگ ماه تولد

آکوامارین


سنگ ماه تولد

چاروئیت

سنگ ماه تولد

آمونیت

سنگ ماه تولد

سان استون

سنگ ماه تولد

آزوریت 


سنگ ماه تولد

کریستال کوارتز

سنگ ماه تولد

روبی زوئیسیت

سنگ ماه تولد

الماس

سنگ ماه تولد

پیترفاید

سنگ ماه تولد

سلستیت

سنگ ماه تولد

آراگونیت

سنگ ماه تولد

عقیق سبز
سنگ ماه تولد

پیترسیت


سنگ ماه تولد

آونتورین

سنگ ماه تولد

رودوکروزیت

سنگ ماه تولد

عقیق بلولیس
 

زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
         

برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است

E namad