دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

انواع سنگ بوکسیت استرالیا


سنگ بوکسیت

سنگ بوکسیت استرالیا کد : 2

Natural Bauxite

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 30*30 میلیمتر

قیمت : 53000 تومان

سنگ بوکسیت

سنگ بوکسیت استرالیا کد : 1

Natural Bauxite

وزن : 58 قیراط

ابعاد : 42*26 میلیمتر

قیمت : 87000 تومان
سنگ بوکسیت

سنگ بوکسیت استرالیا کد : 4

Natural Bauxite

وزن : 63 قیراط

ابعاد : 46*30 میلیمتر

قیمت : 95000 تومان

سنگ بوکسیت

سنگ بوکسیت استرالیا کد : 3

Natural Bauxite

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 37*22 میلیمتر

قیمت : 44000 تومان


سنگ بوکسیت

سنگ بوکسیت استرالیا کد : 6

Natural Bauxite

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 40*28 میلیمتر

قیمت : 68000 تومان

سنگ بوکسیت

سنگ بوکسیت استرالیا کد : 5

Natural Bauxite

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 36*21 میلیمتر

قیمت : 53000 تومان


سنگ بوکسیت

سنگ بوکسیت استرالیا کد : 8

Natural Bauxite

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 39*24 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان

سنگ بوکسیت

سنگ بوکسیت استرالیا کد : 7

Natural Bauxite

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 40*24 میلیمتر

قیمت : 57000 تومان


سنگ بوکسیت

سنگ بوکسیت استرالیا کد : 10

Natural Bauxite

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 38*25 میلیمتر

قیمت : 51000 تومان

سنگ بوکسیت

سنگ بوکسیت استرالیا کد : 9

Natural Bauxite

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 34*33 میلیمتر

قیمت : 63000 تومان


سنگ بوکسیت

سنگ بوکسیت استرالیا کد : 12

Natural Bauxite

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 37*23 میلیمتر

قیمت : 53000 تومان

سنگ بوکسیت

سنگ بوکسیت استرالیا کد : 11

Natural Bauxite

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 29*29 میلیمتر

قیمت : 51000 تومان


سنگ بوکسیت

سنگ بوکسیت استرالیا کد : 14

Natural Bauxite

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 31*31 میلیمتر

قیمت : 68000 تومان

سنگ بوکسیت

سنگ بوکسیت استرالیا کد : 13

Natural Bauxite

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 42*24 میلیمتر

قیمت : 65000 تومان


سنگ بوکسیت

سنگ بوکسیت استرالیا کد : 16

Natural Bauxite

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 18*42 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان

سنگ بوکسیت

سنگ بوکسیت استرالیا کد : 15

Natural Bauxite

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 39*22 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان


سنگ بوکسیت

سنگ بوکسیت استرالیا کد : 18

Natural Bauxite

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 42*28 میلیمتر

قیمت : 59000 تومان

سنگ بوکسیت

سنگ بوکسیت استرالیا کد : 17

Natural Bauxite

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 38*23 میلیمتر

قیمت : 41000 تومان
سنگ بوکسیت

سنگ بوکسیت استرالیا کد : 20

Natural Bauxite

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 33*20 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان

سنگ بوکسیت

سنگ بوکسیت استرالیا کد : 19

Natural Bauxite

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 43*24 میلیمتر

قیمت : 63000 تومان


سنگ بوکسیت

سنگ بوکسیت استرالیا کد : 22

Natural Bauxite

وزن : 47 قیراط

ابعاد : 42*27 میلیمتر

قیمت : 71000 تومان

سنگ بوکسیت

سنگ بوکسیت استرالیا کد : 21

Natural Bauxite

وزن : 58 قیراط

ابعاد : 43*28 میلیمتر

قیمت : 87000 تومان


سنگ بوکسیت

سنگ بوکسیت استرالیا کد : 24

Natural Bauxite

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 40*22 میلیمتر

قیمت : 41000 تومان

سنگ بوکسیت

سنگ بوکسیت استرالیا کد : 23

Natural Bauxite

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 39*22 میلیمتر

قیمت : 59000 تومان


سنگ بوکسیت

سنگ بوکسیت استرالیا کد : 26

Natural Bauxite

وزن : 57 قیراط

ابعاد :44*27 میلیمتر

قیمت : 86000 تومان

سنگ بوکسیت

سنگ بوکسیت استرالیا کد : 25

Natural Bauxite

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 49*29 میلیمتر

قیمت : 68000 تومان


سنگ بوکسیت

سنگ بوکسیت استرالیا کد : 28

Natural Bauxite

وزن : 60 قیراط

ابعاد :47*29 میلیمتر

قیمت : 90000 تومان

سنگ بوکسیت

سنگ بوکسیت استرالیا کد : 27

Natural Bauxite

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 31*31 میلیمتر

قیمت : 69000 تومان


سنگ بوکسیت

سنگ بوکسیت استرالیا کد : 30

Natural Bauxite

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 38*23 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان

سنگ بوکسیت

سنگ بوکسیت استرالیا کد : 29

Natural Bauxite

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 36*25 میلیمتر

قیمت : 56000 تومان


سنگ بوکسیت

سنگ بوکسیت استرالیا کد : 32

Natural Bauxite

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 39*22 میلیمتر

قیمت : 47000 تومان

سنگ بوکسیت

سنگ بوکسیت استرالیا کد : 31

Natural Bauxite

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 35*22 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان


سنگ بوکسیت

سنگ بوکسیت استرالیا کد : 34

Natural Bauxite

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 39*25 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان

سنگ بوکسیت

سنگ بوکسیت استرالیا کد : 33

Natural Bauxite

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 31*31 میلیمتر

قیمت : 56000 تومان
سنگ بوکسیت

سنگ بوکسیت استرالیا کد : 36

Natural Bauxite

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 31*21 میلیمتر

قیمت : 47000 تومان

سنگ بوکسیت

سنگ بوکسیت استرالیا کد : 35

Natural Bauxite

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 40*24 میلیمتر

قیمت : 51000 تومان


سنگ بوکسیت

سنگ بوکسیت استرالیا کد : 38

Natural Bauxite

وزن : 47 قیراط

ابعاد : 31*31 میلیمتر

قیمت : 71000 تومان

سنگ بوکسیت

سنگ بوکسیت استرالیا کد : 37

Natural Bauxite

وزن : 51 قیراط

ابعاد : 46*26 میلیمتر

قیمت : 77000 تومان


سنگ بوکسیت

سنگ بوکسیت استرالیا کد : 40

Natural Bauxite

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 36*35 میلیمتر

قیمت : 72000 تومان

سنگ بوکسیت

سنگ بوکسیت استرالیا کد : 39

Natural Bauxite

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 35*23 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان


سنگ بوکسیت

سنگ بوکسیت استرالیا کد : 42

Natural Bauxite

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 33*21 میلیمتر

قیمت : 47000 تومان

سنگ بوکسیت

سنگ بوکسیت استرالیا کد : 41

Natural Bauxite

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 47*19 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان


سنگ بوکسیت

سنگ بوکسیت استرالیا کد : 44

Natural Bauxite

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 34*21 میلیمتر

قیمت : 53000 تومان

سنگ بوکسیت

سنگ بوکسیت استرالیا کد : 43

Natural Bauxite

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 38*22 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان


سنگ بوکسیت

سنگ بوکسیت استرالیا کد : 46

Natural Bauxite

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 39*22 میلیمتر

قیمت : 51000 تومان

سنگ بوکسیت

سنگ بوکسیت استرالیا کد : 45

Natural Bauxite

وزن : 50 قیراط

ابعاد : 40*25 میلیمتر

قیمت : 75000 تومان
سنگ بوکسیت

سنگ بوکسیت استرالیا کد : 48

Natural Bauxite

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 36*22 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان

سنگ بوکسیت

سنگ بوکسیت استرالیا کد : 47

Natural Bauxite

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 51*20 میلیمتر

قیمت : 59000 تومان


سنگ بوکسیت

سنگ بوکسیت استرالیا کد : 50

Natural Bauxite

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 34*21 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان

سنگ بوکسیت

سنگ بوکسیت استرالیا کد : 49

Natural Bauxite

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 28*28 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان


سنگ بوکسیت

سنگ بوکسیت استرالیا کد : 52

Natural Bauxite

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 34*19 میلیمتر

قیمت : 33000 تومان

سنگ بوکسیت

سنگ بوکسیت استرالیا کد : 51

Natural Bauxite

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 37*23 میلیمتر

قیمت : 51000 تومان


سنگ بوکسیت

سنگ بوکسیت استرالیا کد : 54

Natural Bauxite

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 32*22 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان

سنگ بوکسیت

سنگ بوکسیت استرالیا کد : 53

Natural Bauxite

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 33*33 میلیمتر

قیمت : 68000 تومان


سنگ بوکسیت

سنگ بوکسیت استرالیا کد : 56

Natural Bauxite

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 36*23 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان

سنگ بوکسیت

سنگ بوکسیت استرالیا کد : 55

Natural Bauxite

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 37*25 میلیمتر

قیمت : 56000 تومان


سنگ بوکسیت

سنگ بوکسیت استرالیا کد : 58

Natural Bauxite

وزن : 51 قیراط

ابعاد : 44*28 میلیمتر

قیمت : 77000 تومان

سنگ بوکسیت

سنگ بوکسیت استرالیا کد : 57

Natural Bauxite

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 36*22 میلیمتر

قیمت : 50000 تومان
سنگ بوکسیت

سنگ بوکسیت استرالیا کد : 60

Natural Bauxite

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 37*20 میلیمتر

قیمت : 44000 تومان

سنگ بوکسیت

سنگ بوکسیت استرالیا کد : 59

Natural Bauxite

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 40*24 میلیمتر

قیمت : 53000 تومان
سنگ بوکسیت

سنگ بوکسیت استرالیا کد : 62

Natural Bauxite

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 36*25 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان

سنگ بوکسیت

سنگ بوکسیت استرالیا کد : 61

Natural Bauxite

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 32*31 میلیمتر

قیمت : 66000 تومان
سنگ بوکسیت

سنگ بوکسیت استرالیا کد : 64

Natural Bauxite

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 41*25 میلیمتر

قیمت : 68000 تومان

سنگ بوکسیت

سنگ بوکسیت استرالیا کد : 63

Natural Bauxite

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 36*23 میلیمتر

قیمت : 51000 تومان
سنگ بوکسیت

سنگ بوکسیت استرالیا کد : 66

Natural Bauxite

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 32*20 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان

سنگ بوکسیت

سنگ بوکسیت استرالیا کد : 65

Natural Bauxite

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 34*22 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان
زیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است