دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها سبد خرید پرداخت وجه سنگ ماه تولد درباره ما

دندان اژدها

تمامی مدال ها همراه با یک عدد زنجیر رنگ ثابت ضد حساسیت استدندان اژدها

دندان اژدها سنگ جاسپر کد : 4

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان

 

دندان اژدها

دندان اژدها سنگ جاسپرقرمز کد : 1

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان
دندان اژدها

دندان اژدها سنگ دلربا کد : 6

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان

دندان اژدها

دندان اژدها سنگ اوناکیت کد : 5

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان


دندان اژدها

دندان اژدها سنگ دلربا کد : 11

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان

دندان اژدها

دندان اژدها سنگ جاسپر کد : 9

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان


دندان اژدها

دندان اژدها سنگ دلربا کد : 14

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان

دندان اژدها

دندان اژدها سنگ دلربا کد : 20

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان


دندان اژدها

دندان اژدها سنگ دلربا کد : 18

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان

دندان اژدها

دندان اژدها سنگ دلربا کد : 17

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان
دندان اژدها

دندان اژدها سنگ دلربا کد : 22

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان

دندان اژدها

دندان اژدها سنگ چشم ببر کد : 21

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان


دندان اژدها

دندان اژدها سنگ دلربا کد : 24

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان

دندان اژدها

دندان اژدها سنگ دلربا کد : 23

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان


دندان اژدها

دندان اژدها سنگ هولیت کد : 29

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان

دندان اژدها

دندان اژدها سنگ جاسپرقرمز کد : 25

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان


دندان اژدها

دندان اژدها سنگ دلربا کد : 28

ابعاد :19*56 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان

دندان اژدها

دندان اژدها سنگ دلربا کد : 27

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان


دندان اژدها

دندان اژدها سنگ جاسپر کد : 32

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان

دندان اژدها

دندان اژدها سنگ دلربا کد : 31

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان


دندان اژدها

دندان اژدها سنگ دلربا کد : 34

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان

دندان اژدها

دندان اژدها سنگ جاسپر کد : 33

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان

 
دندان اژدها

دندان اژدها سنگ جاسپرقرمز کد : 36

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان

دندان اژدها

دندان اژدها سنگ دلربا کد : 37

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان


دندان اژدها

دندان اژدها سنگ دلربا کد : 44

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان

دندان اژدها

دندان اژدها سنگ چشم ببر کد : 39

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان


دندان اژدها

دندان اژدها سنگ دلربا کد : 42

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان

دندان اژدها

دندان اژدها سنگ جاسپرقرمز کد : 41

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان


دندان اژدها

دندان اژدها سنگ جاسپر کد : 46

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان

دندان اژدها

دندان اژدها سنگ جاسپر کد : 47

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان
دندان اژدها

دندان اژدها سنگ دلربا کد : 50

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان

دندان اژدها

دندان اژدها سنگ دلربا کد : 49

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان


دندان اژدها

دندان اژدها سنگ چشم ببر کد : 54

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان

دندان اژدها

دندان اژدها سنگ چشم ببر کد : 55

ابعاد : 19*56 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان


سنگ یشم نفریت

دندان اژدها سنگ عقیق سیاه کد : 62

ابعاد : 12*36 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان

سنگ یشم نفریت

دندان اژدها سنگ رویال جاسپر کد : 61

ابعاد : 13*45 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان
سنگ یشم نفریت

دندان اژدها سنگ اوناکیت کد : 64

ابعاد : 14*61 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان

سنگ یشم نفریت

دندان اژدها سنگ کلسیت کد : 63

ابعاد : 12*47 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان


سنگ یشم نفریت

دندان اژدها سنگ کلسیت کد : 66

ابعاد : 12*44 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان

سنگ یشم نفریت

دندان اژدها سنگ سودالیت کد : 65

ابعاد : 12*48 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان


سنگ یشم نفریت

دندان اژدها سنگ اوناکیت کد : 68

ابعاد : 12*47 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان

سنگ یشم نفریت

دندان اژدها سنگ اوناکیت کد : 67

ابعاد : 15*61 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان


سنگ یشم نفریت

دندان اژدها سنگ هولیت کد : 70

ابعاد : 19*57 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان

سنگ یشم نفریت

دندان اژدها سنگ جاسپر کد : 69

ابعاد : 18*56 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان


سنگ یشم نفریت

دندان اژدها سنگ جاسپرقرمز کد : 72

ابعاد : 18*55 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان

سنگ یشم نفریت

دندان اژدها سنگ جاسپر کد : 71

ابعاد : 18*56 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان


سنگ یشم نفریت

دندان اژدها سنگ دلربا کد : 74

ابعاد : 47*12 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان

سنگ یشم نفریت

دندان اژدها سنگ دلربا کد : 73

ابعاد : 12*47 میلیمتر

قیمت : 49000 تومانزیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است