الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید  : http://www.telegram.me/danagemست سنگ طبیعی گردنبند و دستبند و گوشواره


 

ست سنگی 

ست سنگ رزکوارتز و آمتیست کد  : 31

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 84000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ عقیق سیاه مات و مالاکیت  کد  : 30

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 226000 تومان

 

 

ست سنگی 

ست سنگ مارسنگ و برنزیت کد  : 33

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 157000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ گارنت و یشم  کد  : 32

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 168000 تومان

 

 

ست سنگی 

ست سنگ عقیق قرمز و عقیق سیاه  کد  : 35

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 109000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ چشم ببر و جاسپرقرمز کد  : 34

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 99000 تومان

 

 

 ست سنگی

ست سنگ رودونیت و صدف  کد  : 37

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 102000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ عقیق قرمز و لاجورد  کد  : 36

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 124000 تومان

 

 

 ست سنگی

ست سنگ آونتورین و جاسپرقرمز  کد  : 39

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 117000 تومان

 

ست سنگی 

ست سنگ یشم سبز و عقیق قرمز  کد  : 38

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 126000 تومان

 

 

 ست سنگی

ست سنگ عقیق سیاه مات و عقیق قرمز کد  : 41

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 109000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ اوناکیت و عقیق قرمز کد  : 40

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 108000 تومان

 

 

ست سنگی 

ست سنگ یشم شاه مقصود و جاسپر قرمز کد  : 43

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 99000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ عقیق قرمز و یشم کد  : 42

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 105000 تومان

 

 

 ست سنگی

ست سنگ رودونیت و عقیق سفید کد  : 45

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 109000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ پیکاسو جاسپر و یشم زیتونی  کد  : 44

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 126000 تومان
ست سنگی

ست سنگ حدید دلفینی و سیترین کد  : 47

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 190000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ کریستال کوارتز مات و یشم کد  : 46

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 112000 تومان
 ست سنگی

ست سنگ  مرجان و عقیق سیاه کد  : 49

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت :  105000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ  عقیق زرد  و عقیق سیاه مات  کد  : 48

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت :  117000 تومان
ست سنگی 

ست سنگ  عقیق سیاه و پیکاسو جاسپر کد  : 57

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت :  99000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ رزکوارتز و کریستال کوارتز و  کوارتز آبی و آمتیست و عقیق سفید  کد  : 50

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت :  174000 تومان
ست سنگی 

ست سنگ  یشم سبز و یشم شاه مقصود  : 59

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت :  114000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ کلسیت و عقیق زرد کد  : 58

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت :  102000 تومان
ست سنگی 

ست سنگ لاجورد،کریستال آبی،سودالیت کد  : 63

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت :  144000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ آمتیست،رودونیت،رزکوارتز،عقیق سلیمانی ویشم صورتی کد  : 60

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت :  144000 تومان

 
ست سنگی 

ست سنگ  عقیق سیاه مات،جاسپرچوبی،عقیق کریزیلیس،چشم ببر و برنزیت کد  : 65

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت :  144000 تومان

 

ست سنگی 

ست سنگ کریستال کوارتز و مارسنگ کد  : 64

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت :  144000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ خورشید(سان استون) و عقیق سیاه کد  : 68

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت :  109000 تومان

 

ست سنگی 

ست سنگ لاجورد،آپاتیت و آمتیست کد  : 67

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت :  132000 تومان
ست سنگی 

ست عقیق قرمز،دلربا و عقیق سیاه کد  : 70

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت :  99000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ عقیق سیاه مات و سیترین کد  : 69

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت :  219000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ لاجورد و حدید کد  : 72

 

گردنبند و دستبندو گوشواره

قیمت :  87000 تومان

 

ست سنگی 

ست عقیق سبز،مالاکیت،یشم سبز،یشم زیتونی،آونتورین،کلسیت زرد،عقیق زرد،

عقیق سفید،کریستال کوارتزو فلوریت کد  : 71

گردنبند و دستبند

قیمت :  174000 تومان

 
ست سنگی 

ست سنگ سنگ عقیق سبز و آمتیست کد  : 74

 

گردنبند و گوشواره

قیمت :  129000 تومان

 

ست سنگی 

ست سنگ عقیق سیاه،عقیق سلیمانی، رزکوارتز،چاروئیت،کلسیت زرد،

لاجورد،سان استون،عقیق زرد،آپاتیت،عقیق سبز،رودونیت کد  : 73

گردنبند و گوشواره

قیمت :  75000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ سنگ عقیق سیاه و آونتورین و کریستال کوارتز و عقیق زرد کد  : 76

گردنبند و دستبند

قیمت :  84000 تومان

 

ست سنگی 

ست سنگ کلسیت زرد و آمتیست کد  : 75

گردنبند و گوشواره و دستبند

قیمت :  130000 تومان
ست سنگی 

ست سنگ  کریستال کوارتز مات و چشم ببر کد  : 78

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت :  60000 تومان

 

ست سنگی 

ست سنگ هماتیت ( حدید ) وکریستال کوارتز کد  : 77

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت :  81000 تومان

 

ست سنگی 

ست سنگ عقیق زرد و عقیق سیاه مات کد  : 80

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت :  120000 تومان

 

ست سنگی 

ست سنگ صدف و حدید طلایی کد  : 79

گوشواره و گردنبند

قیمت :  85000 تومان
ست سنگی 

ست سنگ عقیق سیاه و مارسنگ کد  : 82

گوشواره و گردنبند

قیمت :  144000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ عقیق سیاه و جاسپرقرمز کد  : 81

گوشواره و دستبند

قیمت :  123000 تومان

 

ست سنگی 

ست سنگ طرح منظومه کد  : 84

گوشواره و گردنبند

قیمت :  91000 تومان

 

ست سنگی 

ست سنگ عقیق قرمز و یشم سبز و حدید کد  : 83

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت :  114000 تومان
ست سنگی 

ست سنگ صدف کد  : 88

گوشواره و گردنبند

قیمت :  204000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ آونتورین و عقیق سیاه کد  : 85

گوشواره و گردنبند

قیمت :  114000 تومان

 

ست سنگی 

ست سنگ عقیق سیاه ،اونیکس و اوناکیت کد  : 90

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت :  126000 تومان

 

ست سنگی 

ست سنگ در ونوس و چشم ببر کد  : 89

گوشواره و گردنبند

قیمت :  103000 تومان
ست سنگی 

ست سنگ عقیق زرد و کارنلیان و حدید کد  : 92

گوشواره و گردنبند

قیمت :  132000 تومان

 

ست سنگی 

ست سنگ آمتیست، رزکوارتز، یشم کد  : 91

گوشواره و گردنبند ودستبند

قیمت :  129000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ خورشید، کریستال کوارتز،آونتورین نارنجی،

آمتیست، رودونیت، رزکوارتز و درونوس  کد  : 94

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت :  114000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ آمتیست و جید شاه مقصودی کد  : 93

گوشواره و گردنبند

قیمت :  126000 تومان
ست سنگی 

ست سنگ لاجورد و مارسنگ کد  : 98

گوشواره و گردنبند

قیمت :  390000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ پیکاسوجاسپر،رزکوارتز،کلسیت و عقیق سیاه کد  : 97

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت :  129000 تومان

 
ست سنگی 

ست سنگ دالماتیان و عقیق سیاه کد  : 100

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت :  194000 تومان

 

ست سنگی 

ست سنگ کریستال تورمالین و هولیت کد  : 99

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت :  99000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ عقیق سیاه و سان استون کد  : 102

گوشواره و گردنبند

قیمت :  54000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ جاسپر چوبی و لاجورد کد  : 101

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت :  199000 تومان

 
ست سنگی 

ست سنگ لاجورد،عقیق زرد و جیدشاه مقصود کد  : 104

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت :  144000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ عقیق سلیمانی و هولیت کد  : 103

گوشواره و گردنبند

قیمت :  45000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ لاجورد،آمتیست و هولیت کد  : 106

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت :  129000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ عقیق قرمز و چشم ببر کد  : 105

 گردنبند و دستبند

قیمت :  99000 تومان

 
ست سنگی 

ست سنگ کریستال کوارتزمات و لابرادوریت کد  : 108

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت :  179000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ کوارتز آبی و عقیق سلیمانی و حدید کد  : 107

گوشواره و گردنبند

قیمت :  39000 تومان

 

ست سنگی بخش اول

ست سنگی بخش اول