دستبند سنگی

انواع مختلفی از دستبند های سنگی

بخش ششم


سایز هر دستبند را در قسمت توضیحات سفارش بنویسید

 
دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 308

سایز مهره ها : 6 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : سنگ عقیق سیاه و حدید

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 51000 تومان

  

دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 307

سایز مهره ها :  6 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : سنگ  رودونیت و آمتیست و آونتورین و مرجان

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 65000 تومان

  

دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 310

سایز مهره ها : 10 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : سنگ ابسیدیان

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 29000 تومان

  

دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 309

سایز مهره ها : -

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : سنگ آونتورین

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 35000 تومان

  
دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 312

سایز مهره ها : 6 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : سنگ فلوریت

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 44000 تومان

  

دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 311

سایز مهره ها : -

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته :  سنگ اوناکیت

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 29000 تومان

  

دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 314

سایز مهره ها : 6 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : سنگ عقیق زرد و کلسیت و رویال جاسپر و درونوس

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 65000 تومان

  

دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 313

سایز مهره ها : 10 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : سنگ عقیق سفید و عقیق قرمز و اوناکیت و کریستال کوارتز

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 80000 تومان

  
دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 316

سایز مهره ها : 10 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : سنگ عقیق کریزیلیس

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 35000 تومان

  

دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 315

سایز مهره ها : 10 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : اوناکیت


مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 35000 تومان

  

دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 318

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : سنگ ابسیدیان،عقیق سیاه،برنزیت،چشم ببر،عقیق قرمز،آونتورین نارنجی
عقیق زرد،سیترین،کریستال کوارتز،رودونیت،آمتیست،سودالیت،لاجورد،رزکوارتز

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 65000 تومان

  

دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 317

سایز مهره ها : 10 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : سنگ عقیق قرمز


مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 29000 تومان

  
دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 320

سایز مهره ها : 6 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : سنگ عقیق زرد،یشم شاه مقصودی و مارسنگ

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 69000 تومان

  

دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 319

سایز مهره ها : 8 و 6 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : سنگ عقیق قرمز،یشم،اونتورین نارنجی،یشم شاه مقصودی،دالماتیان

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 36000 تومان

  
دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 322

سایز مهره ها : -

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : سنگ یشم

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 35000 تومان

  

دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 321

سایز مهره ها : -

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : سنگ اوناکیت

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 29000 تومان

  
دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 324

سایز مهره ها : -

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : سنگ رزکوارتز

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 29000 تومان

  

دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 323

سایز مهره ها : -

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : سنگ آونتورین نارنجی

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 35000 تومان

  
دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 326

سایز مهره ها : -

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : سنگ اوناکیت

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 29000 تومان

  

دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 325

سایز مهره ها : -

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : سنگ رزکوارتز

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 29000 تومان

  
دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 328

سایز مهره ها : 6 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : سنگ آمتیست،سودالیت،رویال جاسپر

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 59000 تومان

  

دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 327

سایز مهره ها : -

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : سنگ آونتورین نارنجی

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 29000 تومان

  
دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 330

سایز مهره ها : 6 و 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : سنگ عقیق سفید و صدف

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 71000 تومان

  

دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 329

سایز مهره ها : 6 و 12 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : سنگ عقیق قرمز،جاسپر،یشم زیتونی،درونوس

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 59000 تومان

  
دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 332

سایز مهره ها : 6 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : سنگ عقیق سیاه،عقیق قرمز و رویال جاسپر

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 59000 تومان

  

دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 331

سایز مهره ها : 4 و 6 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : سنگ حدید

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 43000 تومان

  
دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 334

سایز مهره ها : - میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : اوناکیت

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 29000 تومان

  

دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 333

سایز مهره ها : - میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : چشم ببر

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 39000 تومان

  
دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 336

سایز مهره ها : 6 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : احجارالشفا

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 137000 تومان

  

دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 335

سایز مهره ها :  6 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : عقیق خزه ای و جاسپرقرمز

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 49000 تومان

  
دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 338

سایز مهره ها : 6 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : رودونیت و رزجید

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 40000 تومان

  

دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 337

سایز مهره ها : 6 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : جیدشاه مقصود و جیدصورتی

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 35000 تومان

  
دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 340

سایز مهره ها : 6 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : هولیت و حدید

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 39000 تومان

  

دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 339

سایز مهره ها : 10 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : مون استون

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 33000 تومان

  
دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 342

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : عقیق سیاه و سنگ های ترکیبی

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 27000 تومان

  

دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 341

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : جیدشاه مقصود رزجید

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 46000 تومان

  
دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 344

سایز مهره ها : - میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : آمتیست

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 83000 تومان

  

دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 343

سایز مهره ها :  6 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : لابرادوریت

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 89000 تومان

  
دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 346

سایز مهره ها : 10 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : چشم عقاب

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 167000 تومان

  

دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 345

سایز مهره ها : - میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : سنگ لابرادوریت

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 99000 تومان

  
دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 348

سایز مهره ها : 8 , 10 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : عقیق سبز،عقیق سیاه و چشم عقاب

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 77000 تومان

  

دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 347

سایز مهره ها :  6 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : کیانیت و عقیق سیاه

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 100000 تومان

  
دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 350

سایز مهره ها : 6 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : کلسیت،آپاتیت،یشم،آونتورین نارنجی،عقیق زردولابرادوریت

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 39000 تومان

  

دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 349

سایز مهره ها : 8 , 10 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : عقیق سیاه و چشم عقاب

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 59000 تومان

  
دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 352

سایز مهره ها : - میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : بلولیس

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 190000 تومان

  

دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 351

سایز مهره ها : 8 , 6 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : آمتیست و آونتورین نارنجی

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 53000 تومان

  
دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 354

سایز مهره ها : 6 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : عقیق سیاه و کریستال کوارتز

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 72000 تومان

  

دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 353

سایز مهره ها :  6 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : عقیق سیاه و کریستال کوارتز

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 72000 تومان

  
دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 356

سایز مهره ها : - میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : مون استون

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 143000 تومان

  

دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 355

سایز مهره ها : 6 میلیمتر

تعداد دستبندها : هفت عدد

سنگهای بکار رفته : هولیت ، مون استون ، عقیق سفید ، فلوریت ، آمتیست ، کریستال کوارتز ، آپاتیت

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 229000 تومان

  
دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 358

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : عقیق سیاه و چشم عقاب

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 47000 تومان

  

دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 357

سایز مهره ها :  6 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : متولدین آبان ( اوناکیت، جاسپر، کریستال کوارتز، ابسیدیان، رودونیت، لابرادوریت، مالاکیت ،مون استون و سان استون)

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 71000 تومان

  
دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 360

سایز مهره ها : - میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : حجرالدم (سنگ خون)

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 89000 تومان

  

دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 359

سایز مهره ها : 6 میلیمتر

تعداد دستبندها : سه عدد

سنگهای بکار رفته : هولیت،آپاتیت،چشم عقاب،سان استون و حدید

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 79000 تومان

  
دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 362

سایز مهره ها : 6 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : عقیق سیاه و آنجلیت

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 53000 تومان

  

دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 361

سایز مهره ها :  8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : چشم ببر و سنگ های ترکیبی

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 45000 تومان

  
دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 364

سایز مهره ها : - میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : مون استون هلویی

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 167000 تومان

  

دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 363

سایز مهره ها : - میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : مون استون خاکستری

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 167000 تومان

  
دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 366

سایز مهره ها : 6 میلیمتر

تعداد دستبندها : دو عدد

سنگهای بکار رفته : حدید و عقیق سیاه مات

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 71000 تومان

  

دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 365

سایز مهره ها : 6 میلیمتر

تعداد دستبندها : دو عدد

سنگهای بکار رفته : مون استون هلویی، یشم زیتونی و آونتورین

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 69000 تومان

  
دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 368

سایز مهره ها : - میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : روبی و صدف

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 107000 تومان

  

دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 367

سایز مهره ها : 6 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : متولدین آذر(لاجورد،مالاکیت،عقیق سیاه، آمتیست، لابرادوریت،آبسیدیان،کوارتز دودی، سودالیت و کریستال کوارتز)

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 59000 تومان

  
دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 370

سایز مهره ها : 6 میلیمتر

تعداد دستبندها : دو عدد

سنگهای بکار رفته : آونتورین و جاسپرقرمز

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 49000 تومان

  

دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 369

سایز مهره ها : 6 و8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : پیکاسو جاسپر و آونتورین نارنجی

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 39000 تومان

  
دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 372

سایز مهره ها : - میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : موکائیت

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 110000 تومان

  

دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 371

سایز مهره ها : - میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : ابسیدیان

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 73000 تومان

  
دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 374

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : دو عدد

سنگهای بکار رفته : عقیق سیاه ، چشم ببر ، هولیت

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 77000 تومان

  

دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 373

سایز مهره ها : 6 و10 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : آونتورین،سان استون و عقیق زرد

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 97000 تومان

  
دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 376

سایز مهره ها : 6 و 10 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : رز کوارتز و آنجلیت

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 66000 تومان

  

دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 375

سایز مهره ها : - میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : روبی زوئیسیت

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 158000 تومان

  
دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 378

سایز مهره ها : - میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : واسونیت

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 89000 تومان

  

دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 377

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : دو عدد

سنگهای بکار رفته : هولیت و عقیق سیاه

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 71000 تومان

  
دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 380

سایز مهره ها : - میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : زبراجاسپر

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 107000 تومان

  

دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 379

سایز مهره ها : - میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : واسونیت

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 81000 تومان

  
دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 382

سایز مهره ها : - میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : عقیق کریزیلیس

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 146000 تومان

  

دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 381

سایز مهره ها : - میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : سلنایت

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 119000 تومان

  
دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 384

سایز مهره ها : 6 و 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : پیکاسو جاسپر، رودونیت و رز کوارتز

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 35000 تومان

  

دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 383

سایز مهره ها : - میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : لابرادوریت

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 191000 تومان

  
دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 386

سایز مهره ها : 6 و 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : سه عدد

سنگهای بکار رفته : لاجورد،عقیق سفید و حدید

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 114000  تومان

  

دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 385

سایز مهره ها : 6 و8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : کریستال کوارتز، لابرادوریت و چشم عقاب

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 71000 تومان

  
دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 388

سایز مهره ها : - میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : مون استون خاکستری

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 112000 تومان

  

دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 387

سایز مهره ها : 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : رزکوارتز

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 64000 تومان

  
دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 390

سایز مهره ها : - میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : کوارتزرتایل سیاه

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 119000 تومان

  

دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 389

سایز مهره ها : 6 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : یشم و کیانیت

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 107000 تومان

  
دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 392

سایز مهره ها : 6 و 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : برنزیت،کلسیت و عقیق زرد

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 47000 تومان

  

دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 391

سایز مهره ها : 6 و 8 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : گارنت،جیدشاه مقصود و عقیق خزه ای

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 39000 تومان

  
دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 394

سایز مهره ها : - میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : سنگ خون

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 99000 تومان

  

دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 393

سایز مهره ها : 6 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : کیانیت

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 215000 تومان

  
دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 396

سایز مهره ها : 8 و 10 میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : عقیق سیاه و چشم عقاب

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 59000 تومان

  

دستبند سنگی 

دستبند سنگ طبیعی کد 395

سایز مهره ها : - میلیمتر

تعداد دستبندها : یک عدد

سنگهای بکار رفته : لابرادوریت

مناسب : آقایان و خانم ها

سایز بندی : در سایز دلخواه شما

در صورت قید نشدن سایز متوسط زنانه 17 سانت ارسال میگردد

قیمت : 153000 تومان

  
بخش اول دستبند سنگی

بخش دوم دستبند سنگی

بخش سوم دستبند سنگی

بخش چهارم دستبند سنگی

بخش پنجم دستبند سنگی

بخش هفتم دستبند سنگی