الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید  : http://www.telegram.me/danagemانواع گردنبند های سنگی

بخش دوم

گردنبند سنگی

گردنبند کد 244

سنگ عقیق سیاه، لابرادوریت، حدید و آبسیدیان

قیمت : 119.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 85

سنگ عقیق سیاه،عقیق زرد و عقیق کارنلیان

قیمت : 76.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 88

سنگ سنگ عقیق سیاه و فلوریت

قیمت : 76.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 87

سنگ جیدصورتی و حدید

قیمت : 76.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 90

سنگ عقیق زرد،عقیق قرمز،دلربا و حدید

قیمت : 124.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 89

سنگ آونتورین، لاجورد

قیمت : 76.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 92

سنگ جیدصورتی،عقیق خزه و عقیق زرد

قیمت : 101.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 91

سنگ یشم،عقیق قرمز،آپاتیت،رزکوارتز و مارسنگ

قیمت : 160.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 96

سنگ مارسنگ و عقیق سبز

قیمت : 107.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 95

سنگ عقیق سبز،عقیق خزه و جیدشاه مقصود

قیمت : 119.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 98

 سنگ رزکوارتز

قیمت : 33.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 97

سنگ جیدصورتی و عقیق سبز

قیمت : 57.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 100

سنگ مارسنگ

قیمت : 59.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 93

سنگ یشم،آمتیست،عقیق قرمز و عقیق زرد

قیمت : 30.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 104

سنگ عقیق سبز،عقیق سیاه،عقیق زرد و عقیق خزه

قیمت : 165.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 103

سنگ عقیق سیاه،آمتیست،لاجورد،آپاتیت،چشم ببر،جاسپرقرمز ،سان استون،آونتورین

قیمت : 160.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 106

سنگ برنزیت،یشم شاه مقصود،ریولیت،عقیق خزه و آونتورین

قیمت : 160.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 105

سنگ عقیق سیاه،آپاتیت و یشم

قیمت : 117.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 101

سنگ عقیق سبز،عقیق زرد،عقیق خزه و آونتورین

قیمت : 138.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 107

سنگ عقیق سیاه

قیمت : 83.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 112

سنگ جاسپرچوبی،عقیق سیاه و چشم ببر

قیمت : 69.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 111

سنگ آونتورین، عقیق سبز، عقیق زرد و هولیت

قیمت : 178.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 114

سنگ عقیق زرد و آونتورین نارنجی 

قیمت : 131.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 113

سنگ لاجورد،رزکوارتز و عقیق قرمز

قیمت : 40.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 110

سنگ جاسپرچوبی،عقیق سیاه،یشم

قیمت : 117.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 115

سنگ رزکوارتز و یشم 

قیمت : 95.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 118

سنگ صدف و رزکوارتزمات

قیمت : 81.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 117

سنگ عقیق خزه ای،عقیق سبز،جیدشاه مقصود و گارنت

قیمت : 148.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 2

سنگ آونتورین

طول : 48 سانتی متر

قیمت : 105.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 1

سنگ عقیق زرد وکلسیت زرد و عقیق کارنلیان

طول : 72 سانتی متر

قیمت : 138.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 6

سنگ آمتیست

طول : 45 سانتی متر

قیمت : 35.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 5

مارسنگ

طول : 45 سانتی متر

قیمت : 30.000 تومان


گردنبند سنگی

گردنبند کد 8

سنگ خورشید (سان استون)

طول : 45 سانتی متر

قیمت : 42.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 7

سنگ چشم ببر

طول : 45 سانتی متر

قیمت : 30.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 10

سنگ هولیت

طول : 45 سانتی متر

قیمت : 30.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 9

سنگ اوناکیت

طول : 45 سانتی متر

قیمت : 30.000 تومان


گردنبند سنگی

گردنبند کد 14

سنگ آمتیست و رزکوارتز

طول : 80 سانتی متر

قیمت : 66.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 16

سنگ چشم ببر

طول : 50 سانتی متر

قیمت : 99.000 تومان


گردنبند سنگی

گردنبند کد 20

سنگ عقیق سیاه

طول : 45 سانتی متر

قیمت : 78.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 19

سنگ جاسپرقرمز

طول : 45 سانتی متر

قیمت : 119.000 تومان


گردنبند های سنگی

گردنبند کد 28

احجارالشفا

طول : 66 سانتی متر

قیمت : 177.000 تومان

گردنبند سنگی

گلوبند کد 27

سنگ چشم ببر

طول : 90 سانتی متر

قیمت : 78.000 تومان


گردنبند سنگی

گردنبند کد 23

سنگ چشم ببر

طول : 45 سانتی متر

قیمت : 104.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 29

سنگ جاسپرقرمز

طول : 50 سانتی متر

قیمت : 117.000 تومان


گردنبند سنگی

گردنبند کد 34

تراش دلفین سنگ یشم

طول : 45 سانتی متر

قیمت : 47.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 33

تراش دلفین سنگ ابسیدیان

طول : 45 سانتی متر

قیمت : 47.000 تومان


گردنبند سنگی

گردنبند کد 32

تراش دلفین سنگ رویال جاسپر

طول : 45 سانتی متر

قیمت : 47.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 35

سنگ خورشید(سان استون) و عقیق زرد

طول : 47 سانتی متر

قیمت : 179.000 تومان


گردنبند سنگی

گردنبند کد 38

سنگ اوناکیت و عقیق سیاه و یشم

طول : 65 سانتی متر

قیمت : 155.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 37

سنگ عقیق سیاه و یشم شاه مقصود و یشم سبز

طول : 65 سانتی متر

قیمت : 144.000 تومان


گردنبند سنگی

گردنبند کد 42

سنگ عقیق سیاه مات و سنگ مرجان

طول : 40 سانتی متر

قیمت : 92.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 41

سنگ عقیق سیاه مات و سنگ خورشید (سان استون)

طول : 36 سانتی متر

قیمت : 63.000 تومان


گردنبند سنگی

گلوبند کد 44

سنگ مالاکیت و عقیق سیاه مات

طول : 38 سانتی متر

قیمت : 88.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 39

سنگ دالماتیان و عقیق زرد

طول : 50 سانتی متر

قیمت : 116.000 تومان


گردنبند سنگی

گردنبند کد 48

سنگ عقیق قرمز،کلسیت زرد و آونتورین نارنجی

طول : 50 سانتی متر

قیمت : 126.000 تومان

گردنبند سنگی

گلوبند کد 47

سنگ عقیق سفید و عقیق سیاه مات

طول : 38 سانتی متر

قیمت : 54.000 تومان


گردنبند سنگی

گلوبند کد 53

سنگ سنگ لابرادوریت و عقیق سیاه

طول : 52 سانتی متر

قیمت : 101.000 تومان

گردنبند سنگی

گلوبند کد 52

سنگ سنگ لابرادوریت و عقیق سیاه مات

طول : 45 سانتی متر

قیمت : 123.000 تومان


گردنبند سنگی

گردنبند کد 55

هفت سنگ چاکرا

طول : 52 سانتی متر

قیمت : 119.000 تومان

گردنبند سنگی

گلوبند کد 45

سنگ عقیق سیاه مات و عقیق سیز

طول : 38 سانتی متر

قیمت : 54.000 تومان


گردنبند سنگی

گردنبند کد 57

سنگ عقیق سیاه مات وعقیق قرمز

طول : 52 سانتی متر

قیمت : 77.000 تومان

گردنبند سنگی

گلوبند کد 49

سنگ عقیق قرمز و کریستال

طول : 45 سانتی متر

قیمت : 38.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 59

سنگ خورشید(سان استون) و عقیق سیاه

طول : 55 سانتی متر

قیمت : 65.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 58

سنگ یشم زیتونی وجاسپرقرمز

طول : 48 سانتی متر

قیمت : 214.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 61

سنگ طبیعی اوناکیت

طول : 50 سانتی متر

قیمت : 119.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 60

سنگ رودونیت و عقیق سیاه سنگ آویز تولیت

طول : 60 سانتی متر

قیمت : 119.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 65

سنگ عقیق قرمز و صدف

طول : 50 سانتی متر

قیمت : 83.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 68

سنگهای جاسپر قرمز،کریستال کوارتز،عقیق قرمز،عقیق سیاه،حدید دلفینی

طول : 47 سانتی متر

قیمت : 65.000 تومان


گردنبند سنگی

گردنبند کد 77

سنگ عقیق سیاه و عقیق کارنلیان

طول : 64 سانتی متر

قیمت : 59.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 70

سنگ آونتورین و کلسیت

طول : 44 سانتی متر

قیمت : 72.000 تومان


گردنبند سنگی

گردنبند کد 73

سنگ یشم سبز، آمتیست وسان استون

طول : 42 سانتی متر

قیمت : 152.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 72

سنگ عقیق سیاه، لابرادوریت ویشم زیتونی

طول : 50 سانتی متر

قیمت : 116.000 تومان


گردنبند سنگی

گردنبند کد 79

سنگ عقیق سیاه , مون استون

طول : 40-50 سانتی متر

قیمت : 83.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 78

سنگ لاجورد

طول : 55-65 سانتی متر

قیمت : 29.000 تومان


گردنبند سنگی

گردنبند کد 83

سنگ آونتورین،کلسیت، عقیق زرد،جیدشاه مقصود،عقیق سفید

طول : 40-50 سانتی متر

قیمت : 119.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 82

سنگ کریستال کوارتز همراه با منشور جاسپرقرمز

طول : 40-50 سانتی متر

قیمت : 119.000 تومان

بخش اول گردنبند

مشاهده ی بخش اول