سنگ  طبیعی  بامبل  بی جاسپر استرالیا  Bumble bee Jasper
سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ طبیعی روبی زوئیسیت کشور تانزانیا ، Ruby Zoisite
روبی زوئیسیت

سنگ طبیعی رودوکروزیت کشور آرژانتین ، Rhodochrosute Argentina
رودوکروزیت

سنگ طبیعی سنگ خون هندوستان ، Bloodstone india
سنگ-خون

سنگ طبیعی کریزوکولا ، Chrysocolla
کریزوکولا

سنگ طبیعی عقیق شجر ، کشور هندوستان ،  Dendritic Agate
عقیق شجر 

سنگ طبیعی عقیق خزه هندوستان ، Moss Agate India
سنگ عقیق خزه

سنگ طبیعی رزکوارتز ماداگاسکار ، Rose Quartz Madagascar
سنگ رزکوارتز

سنگ طبیعی سیترین تراش دامله ، Citrine
سنگ طبیعی سیترین تراش دامله

سنگ طبیعی آپاتیت ماداگاسکار ،  Apatite
سنگ آپاتیت

سنگ طبیعی یاقوت سرخ آفریقا  Ruby
سنگ طبیعی یاقوت سرخ

سنگ طبیعی فیروزه نیشابور اصل ، Turquoise
فیروزه نیشابور اصل

سنگ طبیعی سودالیت ماداگاسکار ،  Sodalite Madagascar
سنگ سودالیت

سنگ طبیعی موکائیت ، کشور استرالیا ، Mookaite
سنگ موکائیت

سنگ طبیعی یشم روسیه ،  Green Jade Russia
سنگ-یشم

سنگ طبیعی گارنت ، Garnet
سنگ گارنت

سنگ ابسیدیان لکه برفی مکزیک ، Snowflake Obsidian Mexico
ابسیدیان

سنگ طبیعی آمتیست برزیل تراش دامله ، Amethyst 
سنگ آمتیست

سنگ طبیعی جواهرزبرجد ، Natural Peridot
جواهر سنگ زبرجد

سنگ طبیعی آزوریت کشور کنگو ، Azurite Congo
آزوریت

سنگ طبیعی رودونیت کشور کانادا Rhodonite
رودونیت

سنگ طبیعی آزوریت مالاکیت کنگو ، Azurite Malachite Congo
سنگ آزوریت مالاکیت

سنگ آکوامارین کشور زامبیا ، Aquamarine Zamibia
آکوامارین

سنگ طبیعی سلنایت کشور مراکش Selenite Morocco 
سلنایت 

سنگ طبیعی برنزیت نامیبیا آفریقا ، Bronzite Namibia
سنگ برنزیت

سنگ طبیعی لاجورد کشور افغانستان ، Lapsi Afghanistan
لاجورد

سنگ طبیعی مالاکیت کشور کنگو ، Malachite Congo
مالاکیت

سنگ طبیعی چاروئیت کشور روسیه Charoite Russia
چاروئیت

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه ، سنگ اسرافیل یا بال فرشته ، Seraphinite Russia 
سنگ سرافینیت

سنگ طبیعی پرهنیت مالی آفریقا ، Prehnite Mali Africa
سنگ پرهنیت

انواع سنگ اسلایس عقیق منظره، عقیق رویال خراسان
اسلایس عقیق منظره

سنگ طبیعی عقیق یمن ، Agate Yemen
عقیق یمن

سنگ  طبیعی در نجف ، Crystal Quartz
درنجف

سنگ طبیعی عقیق سلیمانی خراسان ، Striped Agate
سنگ عقیق سلیمانی

سنگ طبیعی عقیق خراسان ، Agate Khorasan
سنگ عقیق

سنگ طبیعی پیریت کشور پرو Pyrite Peru
سنگ پیریت

سنگ طبیعی اسکولسیت هندوستان Scolecite india
اسکولسیت

سنگ طبیعی گلدن چاروئیت روسیه ، Golden Charoite
گلدن چاروئیت

سنگ طبیعی عقیق اقیانوسی ماداگاسکار ، Ocean Agate Madagascar
عقیق اقیانوسی

سنگ طبیعی دالماتیان مکزیک ، Dalmatian Mexico
سنگ دالماتیان

انواع سنگ یاقوت زرد ، معدن آفریقا Yellow Sapphire
سنگ یاقوت زرد

سنگ طبیعی ریولیت کشور استرالیا ، Rainforest Rhyolite
ریولیت

سنگ طبیعی هولیت کشور هندوستان ، Howlite
هولیت

سنگ طبیعی یاقوت کبود آفریقا  Blue Sapphire
سنگ یاقوت کبود

سنگ طبیعی روبی کیانیت تانزانیا ، Ruby Kyanite
روبی کیانیت

سنگ طبیعی مون استون کشور تانزانیا ، Moonstone Tanzania
سنگ مون استون

سنگ طبیعی عقیق سلیمانی بوتسوانا ، Striped Agate Botswana
عقیق سلیمانی

سنگ طبیعی توپاز سوئیس و توپاز پارایبا ، Swiss Blue & Paraiba Topaz
توپاز سنگ سوئیس

سنگ طبیعی سیترین برزیل ، Citrine
سنگ سیترین

سنگ طبیعی آمتیست کشور برزیل Amethyst
سنگ آمتیست

سنگ طبیعی لابرادوریت ماداگاسکار ، لابرادوریت آبی ، لابرادوریت بنفش ، لابرادوریت آتشین Labradorite Madagascar
سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ طبیعی عقیق مراکش ، Agate Morocco
عقیق مراکش

سنگ طبیعی فسیل مرجان خاکستری اندونزی ، Gray Fossil Coral Indonesia
فسیل مرجان خاکستری

سنگ طبیعی عقیق باباقوری دو کوهانه
سنگ عقیق باباقوری دوکوهانه

سنگ طبیعی فلوریت  کشور مکزیک ،  Fluorite Mexico
سنگ فلوریت زرد

سنگ طبیعی چشم ببر آفریقای جنوبی  South Africa Tiger's Eye
چشم ببر

سنگ طبیعی یودالیت کشور روسیه ،  Eudialyte Russia
سنگ یودالیت

سنگ طبیعی سان استون کوارتز تانزانیا ، Natural SunStone Quartz Tanzania
سان استون کوارتز

سنگ طبیعی عقیق کریزیلیس ، کشور مکزیک ، Crazylace Agate
عقیق کریزیلیس

سنگ طبیعی پیترسیت ، کشور نامیبیا آفریقا ، Pietersite Namibia
پیترسیت

سنگ طبیعی آمازونیت روسیه ، Amazonite Russia 
آمازونیت 

سنگ طبیعی استار سان استون کشور تانزانیا Star SunStone Tanzania
استارسان استون

سنگ طبیعی کنزایت افغانستان ، Kunzite Afghanistan
سنگ کنزایت

سنگ طبیعی نارسنگ برمه ، Spessartine Burma
نارسنگ

سنگ طبیعی واسونیت کشور کانادا ، Vasonite Canada
سنگ واسونیت

سنگ طبیعی زمرد کشور زامبیا ، Emerald Zambia
سنگ زمرد

سنگ چشم گربه ماداگاسکار ، Natural Cat's Eye Madagascar
سنگ چشم گربه

سنگ طبیعی در ونوس کشور برزیل Golden Rutilated Quartz Brazil
درونوس

سنگ طبیعی مارگازیت اندونزی ، Marcasite Indonesia
سنگ مارگازیت

سنگ طبیعی بورگانیت هندوستان ، Borganite India
سنگ بورگانیت

منشور سنگ کریستال کوارتز ، Crystal Quartz
منشور سنگ کریستال کوارتز

سنگ طبیعی استرابری کوارتز ، Strawberry Quartz
سنگ استرابری کوارتز

سنگ طبیعی مریم جاسپر ، Mariam Stone India
مریم جاسپر

سنگ طبیعی جاسپراقیانوسی اندونزی ، Ocean Jasper
سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ طبیعی بوکسیت استرالیا ، Bauxite Australia
سنگ بوکسیت

سنگ طبیعی کوپریت کریزوکولا استرالیا ، Chrysocolla Cuprite Australia
سنگ کوپریت کریزوکولا

سنگ طبیعی فسیل مرجان فلوریدا ، Fossil Coral
فسیل مرجان فلوریدا

سنگ طبیعی پاپی جاسپر آمریکا ، Poppy Jasper USA
پاپی جاسپر

سنگ  طبیعی ریولیت چشم پرنده مکزیک ، Birds Eye Rhyolite
سنگ چشم پرنده

سنگ  طبیعی گلدن ابسیدیان مکزیک ، Golden Obsidian
سنگ گلدن ابسیدیان

سنگ طبیعی کوارتز سبز ، Green Quartz
سنگ کوارتزسبز

سنگ طبیعی هایپرستین نامیبیا آفریقا ، Hypersthene
سنگ هایپرستین

سنگ طبیعی یودالیت تانزانیا ،  Eudialyte
یودالیت

سنگ طبیعی موکائیت آفریقا ،  Mookaite
سنگ موکائیت

سنگ طبیعی آونتورین کشور نپال ، Aventurine Nepal  
آونتورین

سنگ  طبیعی جاسپر خاکستری
سنگ جاسپرخاکستری

سنگ طبیعی عقیق سبز
سنگ عقیق سبز

سنگ طبیعی سان استون (حجر الشمس) هندوستان  ، Sunstone India
سنگ سان استون

سنگ طبیعی سنگ خون اندونزی ، Bloodstone Indonesia
سنگ خون اندونزی

منشور سنگ عقیق کریزیلیس ، Crazy lace Agate
منشور عقیق کریزیلیس

انواع سنگ رویال جاسپر
رویال جاسپر

سنگ طبیعی اوناکیت کشورهندوستان ، Unakite India
اوناکیت

انواع سنگ طبیعی اپال  ،  خرید اوپال طبیعی در تراشهای متنوع ، Opal   
اپال

سنگ طبیعی فسیل کرینوید مراکش ، Crinoid Fossil Morocco
فسیل کرینوید

سنگ طبیعی عقیق بلولیس ، کشور نامیبیا ، Blue Lace Agate Namibia
عقیق بلولیس

سنگ طبیعی واریسیت آمریکا ، Variscite USA
سنگ واریسیت

سنگ طبیعی کلسیت نارنجی مکزیک ،  Calcite Mexico
کلسیت نارنجی مکزیک

سنگ طبیعی عقیق پالم اندونزی ، Palm Root Agate Indonesia
عقیق پالم اندونزی

سنگ طبیعی فسیل مرجان زرد اندونزی ، Yellow Fossil Coral Indonesia
فسیل مرجان زرد اندونزی

سنگ طبیعی کوارتز دودی برزیل ، Smoky Quartz Brazil
کوارتز دودی

سنگ طبیعی طبیعی جاسپر اقیانوسی ماداگاسکار Ocean Jasper Madagascar
سنگ طبیعی جاسپر اقیانوسی

سنگ طبیعی سپتارین زرد مراکش ،  Yellow Septarine Morocco
سپتارین زرد

سنگ طبیعی تولیت کشور نروژ ، Thulite Norway
تولیت

سنگ  طبیعی بولدراوپال استرالیا ، Boulder Opal
بولدراوپال

سنگ طبیعی آزوریت و گرانیت از کشور پاکستان ، کی تو ، Azurite Granite ، K2
آزوریت گرانیت

سنگ طبیعی پینات وود استرالیا ، Pinut Wood
پینات وود استرالیا

سنگ طبیعی بامبوجاسپر اندونزی ، Bamboo Jasper
بامبوجاسپر

سنگ  طبیعی فسیل استراماتولیت کانادا ، Stromatolite Fossil
فسیل استراماتولیت

سنگ  طبیعی فسیل توریتلا آمریکا ، Turritella Fossil Usa
فسیل توریتلا

سنگ طبیعی روبی فال هندوستان Ruby Fall India
روبی فال

سنگ طبیعی کوارتز رتایل سیاه سری لانکا ، Black Rutilated Quartz Sri Lanka
کوارتزرتایل سیاه

سنگ طبیعی زبراجاسپر کشور هندوستان ، Zebra Jasper
زبراجاسپر

سنگ مس کشور آمریکا Dolomite Copper USA
سنگ مس

عقیق رویال خراسان ، عقیق منظره ، ترکیبهای زیبایی از عقیق و جاسپر
عقیق رویال خراسان

سنگ طبیعی لپیدولیت کشور مکزیک ، Lepidolite

 


جهت مشاهده ی انواع گردنبند ، دستبند ، نقره جات ، طلا روسی ، منشورجات ، محصولات هفت چاکرا و ...

به صفحه ی اول سایت مراجعه نمایید


ساعات کاری داناگوهر : شنبه تا چهارشنبه از 9 صبح الی 4 بعدازظهر

پـنـج شنـبـــه هــا از 9 صبـح الـی 2 بــعدازظهر

مشهد - برج سلمان - طبقه ششم - واحد هشت - داناگوهر