هزاران عدد نگین سنگ طبیعی ، با تراش های مختلف و ابعاد متفاوت ، دامله و و فست و هندسی و ... 

سنگ طبیعی سنگ خون هندوستان ، Bloodstone India
سنگ-خون

سنگ طبیعی چشم ببر آفریقای جنوبی  South Africa Tiger's Eye
چشم ببر

انواع سنگ یاقوت زرد ، معدن آفریقا Yellow Sapphire
سنگ یاقوت زرد

سنگ طبیعی دیوپساید ، Natural Diopside
سنگ دیوپساید

سنگ طبیعی دالماتیان مکزیک ، Dalmatian Mexico
سنگ دالماتیان

سنگ طبیعی هولیت کشور هندوستان ، Howlite
هولیت

سنگ طبیعی توپاز سوئیس و توپاز پارایبا ، Swiss Blue & Paraiba Topaz
توپاز سنگ سوئیس

سنگ طبیعی ریولیت کشور استرالیا ، Rainforest Rhyolite
ریولیت

سنگ طبیعی آمتیست کشور برزیل Amethyst
سنگ آمتیست

سنگ طبیعی نارسنگ برمه ، Spessartine Burma
نارسنگ

سنگ طبیعی زمرد کشور زامبیا ، Emerald Zambia
سنگ زمرد

سنگ طبیعی یشم کانادا ،  Green Jade Russia
سنگ-یشم

سنگ چشم گربه ماداگاسکار ، Natural Cat's Eye Madagascar
سنگ چشم گربه

سنگ طبیعی فسیل مرجان فلوریدا ، Fossil Coral
فسیل مرجان فلوریدا

سنگ طبیعی موکائیت آفریقا ،  Mookaite
سنگ موکائیت

سنگ  طبیعی جاسپر خاکستری
سنگ جاسپرخاکستری

سنگ طبیعی سنگ خون اندونزی ، Bloodstone Indonesia
سنگ خون اندونزی

انواع سنگ رویال جاسپر
رویال جاسپر

سنگ طبیعی فسیل کرینوید مراکش ، Crinoid Fossil Morocco
فسیل کرینوید

سنگ طبیعی کوارتز رتایل سیاه سری لانکا ، Black Rutilated Quartz Sri Lanka
کوارتزرتایل سیاه

سنگ طبیعی سان استون (حجر الشمس) هندوستان  ، Sunstone India
سنگ سان استون

سنگ طبیعی عقیق مراکش ، Agate Morocco
عقیق مراکش

سنگ طبیعی فسیل مرجان زرد اندونزی ، Yellow Fossil Coral Indonesia
فسیل مرجان زرد اندونزی

سنگ  طبیعی فسیل استراماتولیت کانادا ، Stromatolite Fossil
فسیل استراماتولیت

سنگ طبیعی روبی فال هندوستان Ruby Fall India
روبی فال

عقیق رویال خراسان ، عقیق منظره ، ترکیبهای زیبایی از عقیق و جاسپر
عقیق رویال خراسان

سنگ طبیعی لپیدولیت کشور مکزیک ، Lepidolite

سنگ طبیعی سیترین تراش دامله ، Citrine
سنگ طبیعی سیترین تراش دامله

سنگ طبیعی کنزایت ، Kunzite
سنگ رزکوارتز

سنگ طبیعی عقیق سلیمانی خراسان ، Striped Agate
سنگ عقیق سلیمانی

سنگ طبیعی رزکوارتز ، Rose Quartz
سنگ رزکوارتز

سنگ طبیعی سان استون کوارتز تانزانیا ، Natural SunStone Quartz Tanzania
سان استون کوارتز

سنگ طبیعی بوکسیت استرالیا ، Bauxite Australia
سنگ بوکسیت

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه ، سنگ اسرافیل یا بال فرشته ، Seraphinite Russia 
سنگ سرافینیت

سنگ طبیعی کامبابا جاسپر ، Kambaba Jasper
سنگ کامباباجاسپر

سنگ طبیعی واریسیت آمریکا ، Variscite USA
سنگ واریسیت

سنگ طبیعی یاقوت کبود آفریقا  Blue Sapphire
سنگ یاقوت کبود

سنگ طبیعی هایپرستین نامیبیا آفریقا ، Hypersthene
سنگ هایپرستین

سنگ طبیعی اوناکیت کشورهندوستان ، Unakite India
اوناکیت

سنگ کریستال کوارتز ، Crystal Quartz
سنگ آمیترین

سنگ سرپانتین هند ، Serpentine
سنگ آمیترین

سنگ آمیترین ، Ametrine
سنگ آمیترین

سنگ طبیعی فیروزه آمریکا ، Turquoise America
فیروزه نیشابور اصل

سنگ طبیعی سنگ خون آفریقا ، Bloodstone Africa
سنگ خون افریقا

سنگ طبیعی گارنت ، Garnet
سنگ گارنت

سنگ طبیعی فلوریت  کشور مکزیک ،  Fluorite Mexico
سنگ فلوریت زرد

سنگ طبیعی سلنایت کشور مراکش Selenite Morocco 
سلنایت 

سنگ طبیعی مالاکیت کشور کنگو ، Malachite Congo
مالاکیت

سنگ طبیعی آمازونیت برزیل ، Amazonite Brazil
سنگ-خون

سنگ طبیعی جاسپر قرمز هندوستان ، Red Jasper India
سنگ-خون

سنگ طبیعی در ونوس کشور برزیل Golden Rutilated Quartz Brazil
درونوس

سنگ طبیعی چشم ببر آفریقای جنوبی  South Africa Tiger's Eye
چشم ببر

سنگ طبیعی آمتیست برزیل تراش دامله ، Amethyst 
سنگ آمتیست

سنگ طبیعی عقیق خزه هندوستان ، Moss Agate India
سنگ عقیق خزه

سنگ طبیعی یاقوت سرخ آفریقا  Ruby
سنگ طبیعی یاقوت سرخ

سنگ طبیعی استار سان استون کشور تانزانیا Star SunStone Tanzania
استارسان استون

سنگ طبیعی طبیعی جاسپر اقیانوسی ماداگاسکار Ocean Jasper Madagascar
سنگ طبیعی جاسپر اقیانوسی

سنگ طبیعی مارگازیت اندونزی ، Marcasite Indonesia
سنگ مارگازیت

سنگ طبیعی بورگانیت هندوستان ، Borganite India
سنگ بورگانیت

سنگ طبیعی عقیق کریزیلیس ، کشور مکزیک ، Crazylace Agate
عقیق کریزیلیس

سنگ طبیعی آپاتیت ماداگاسکار ،  Apatite
سنگ آپاتیت

سنگ طبیعی مریم جاسپر ، Mariam Stone India
مریم جاسپر

سنگ طبیعی کوپریت کریزوکولا استرالیا ، Chrysocolla Cuprite Australia
سنگ کوپریت کریزوکولا

سنگ طبیعی یودالیت تانزانیا ،  Eudialyte
یودالیت

سنگ  طبیعی گلدن ابسیدیان مکزیک ، Golden Obsidian
سنگ گلدن ابسیدیان

سنگ طبیعی فیروزه نیشابور اصل ، Turquoise
فیروزه نیشابور اصل

سنگ طبیعی پاپی جاسپر آمریکا ، Poppy Jasper USA
پاپی جاسپر

سنگ  طبیعی بولدراوپال استرالیا ، Boulder Opal
بولدراوپال

سنگ فسیل سیلوملان ، Psilomelane Dendrite Fossil
سنگ فسیل سیلوملان

سنگ طبیعی لاجورد کشور افغانستان ، Lapsi Afghanistan
لاجورد

سنگ طبیعی پرهنیت مالی آفریقا ، Prehnite Mali Africa
سنگ پرهنیت

سنگ طبیعی فسیل مرجان خاکستری اندونزی ، Gray Fossil Coral Indonesia
فسیل مرجان خاکستری

سنگ طبیعی عقیق باباقوری دو کوهانه
سنگ عقیق باباقوری دوکوهانه

سنگ طبیعی زبراجاسپر کشور هندوستان ، Zebra Jasper
زبراجاسپر

سنگ طبیعی پینات وود استرالیا ، Pinut Wood
پینات وود استرالیا

سنگ طبیعی عقیق پالم اندونزی ، Palm Root Agate Indonesia
عقیق پالم اندونزی

سنگ طبیعی یودالیت کشور روسیه ،  Eudialyte Russia
سنگ یودالیت

سنگ طبیعی عقیق قرمز خراسان ، Agate Khorasan
سنگ عقیق

انواع سنگ طبیعی اپال  ،  خرید اوپال طبیعی در تراشهای متنوع ، Opal   
اپال

سنگ طبیعی پیریت کشور پرو Pyrite Peru
سنگ پیریت

سنگ طبیعی استرابری کوارتز ، Strawberry Quartz
سنگ استرابری کوارتز

سنگ طبیعی رودونیت کشور کانادا Rhodonite
رودونیت

سنگ طبیعی مون استون کشور تانزانیا ، Moonstone Tanzania
سنگ مون استون

سنگ طبیعی عقیق بلولیس ، کشور نامیبیا ، Blue Lace Agate Namibia
عقیق بلولیس

سنگ طبیعی کوارتز سبز ، Green Quartz
سنگ کوارتزسبز

سنگ طبیعی آزوریت و گرانیت از کشور پاکستان ، کی تو ، Azurite Granite ، K2
آزوریت گرانیت

سنگ طبیعی جاسپراقیانوسی اندونزی ، Ocean Jasper
سنگ جاسپراقیانوسی

سنگ طبیعی چاروئیت کشور روسیه Charoite Russia
چاروئیت

سنگ  طبیعی ریولیت چشم پرنده مکزیک ، Birds Eye Rhyolite
سنگ چشم پرنده

سنگ طبیعی بامبوجاسپر اندونزی ، Bamboo Jasper
بامبوجاسپر

سنگ مس کشور آمریکا Dolomite Copper USA
سنگ مس

سنگ  طبیعی فسیل توریتلا آمریکا ، Turritella Fossil Usa
فسیل توریتلا

سنگ طبیعی عقیق سلیمانی بوتسوانا ، Striped Agate Botswana
عقیق سلیمانی

سنگ طبیعی تولیت کشور نروژ ، Thulite Norway
تولیت

سنگ طبیعی آزوریت کشور کنگو ، Azurite Congo
آزوریت

سنگ طبیعی لابرادوریت ماداگاسکار ، لابرادوریت آبی ، لابرادوریت بنفش ، لابرادوریت آتشین Labradorite Madagascar
سنگ لابرادوریت Labradorite

سنگ طبیعی سپتارین زرد مراکش ،  Yellow Septarine Morocco
سپتارین زرد

سنگ  طبیعی  عقیق  شفت العبد  اسود  
سنگ شفت العبد

سنگ  طبیعی  بامبل  بی جاسپر استرالیا  Bumble bee Jasper
سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ طبیعی روبی زوئیسیت کشور تانزانیا ، Ruby Zoisite
روبی زوئیسیت

سنگ طبیعی رودوکروزیت کشور آرژانتین ، Rhodochrosute Argentina
رودوکروزیت

سنگ طبیعی کریزوکولا ، Chrysocolla
کریزوکولا

سنگ طبیعی عقیق شجر ، کشور هندوستان ،  Dendritic Agate
عقیق شجر 

سنگ طبیعی سودالیت ماداگاسکار ،  Sodalite Madagascar
سنگ سودالیت

سنگ طبیعی موکائیت ، کشور استرالیا ، Mookaite
سنگ موکائیت

سنگ ابسیدیان لکه برفی مکزیک ، Snowflake Obsidian Mexico
ابسیدیان

سنگ طبیعی جواهرزبرجد ، Natural Peridot
جواهر سنگ زبرجد

سنگ طبیعی آزوریت مالاکیت کنگو ، Azurite Malachite Congo
سنگ آزوریت مالاکیت

سنگ آکوامارین کشور زامبیا ، Aquamarine Zamibia
آکوامارین

سنگ طبیعی برنزیت نامیبیا آفریقا ، Bronzite Namibia
سنگ برنزیت

انواع سنگ اسلایس عقیق منظره، عقیق رویال خراسان
اسلایس عقیق منظره

سنگ طبیعی عقیق یمن ، Agate Yemen
عقیق یمن

سنگ  طبیعی در نجف ، Crystal Quartz
درنجف

سنگ طبیعی اسکولسیت هندوستان Scolecite india
اسکولسیت

سنگ طبیعی گلدن چاروئیت روسیه ، Golden Charoite
گلدن چاروئیت

سنگ طبیعی عقیق اقیانوسی ماداگاسکار ، Ocean Agate Madagascar
عقیق اقیانوسی

سنگ طبیعی روبی کیانیت تانزانیا ، Ruby Kyanite
روبی کیانیت

سنگ طبیعی سیترین برزیل ، Citrine
سنگ سیترین

 


ساعت کاری داناگوهر : شنبه تا چهارشنبه از 9 صبح الی 4 بعدازظهر

پـنـج شنـبـــه هــا از 9 صبـح الـی 2 بــعدازظهر

مشهد - برج سلمان - طبقه ششم - واحد هشت - داناگوهر

         

E namad