الحمد لله دانا گوهر

داناگوهر خواص سنگ ها منشور سنگی هفت چاکرا محصولات پیشنهادی درباره ما


انواع جاسوئیچی های سنگیجاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 2

 شامل سنگ های :  جاسپر قرمز،عقیق چشم ماری ،لاجورد،آونتورین

سبز،آپاتیت،دالماتیان،پیکاسو جاسپر،کوارتز آبی،عقیق زرد

قیمت : 99.000 تومان

جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 1

شامل سنگ های : کلسیت

  

قیمت : 129.000 تومان


جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 4

 شامل سنگ های : هفت سنگ چاکرا

قیمت : 89.000 تومان

جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 3

شامل سنگ های : چشم ببر،هفت سنگ چاکرا

قیمت : 169.000 تومان


جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 6

شامل سنگ های : اوناکیت ،یشم،جاسپر

قیمت : 99.000 تومان

جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 5

 شامل سنگ های : آزوریت گرانیت،برنزیت،حدید،ابسیدیان

قیمت : 149.000 تومان


جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 8

 شامل سنگ های : هفت سنگ چاکرا

قیمت : 249.000 تومان

جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 7

 شامل سنگ های : آونتورین سبز،رزکوارتز

قیمت : 89.000 تومان


جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 10

 شامل سنگ های : آونتورین سبز.عقیق سرخ

قیمت : 129.000 تومان

جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 9

 شامل سنگ های : لاجورد ،حدید،جید آبی

قیمت : 149.000 تومان


جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 12

 شامل سنگ های : مرجان

قیمت : 89.000 تومان

جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 11

 شامل سنگ های : کریستال کوارتز،جید آبی

قیمت : 115.000 تومان


جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 14

 شامل سنگ های : آمتیست،گارنت،دلربا،جاسپر پیکاسو

قیمت : 89.000 تومان

جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 13

 شامل سنگ های : مرجان ،منشور هفت سنگ چاکرا

قیمت : 229.000 تومان


جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 16

 شامل سنگ های : چشم ببر

قیمت : 149.000 تومان

جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 15

 شامل سنگ های : چاسپر،عقیق،برنزیت،چشم ببر، دالماتیان

قیمت : 89.000 تومان


جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 18

 شامل سنگ های : عقیق،حدید،کوارتز دودی

قیمت : 129.000 تومان

جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 17

 شامل سنگ های : عقیق سفید ،جاسپر چوبی

قیمت : 119.000 تومان


جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 20

شامل سنگ های : عقیق،کلسیت،آونتورین،جاسپرپیکاسو،رودونیت

قیمت : 89.000 تومان

جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 19

 شامل سنگ های : جید شاه مقصود،عقیق سبز،حدید

قیمت : 89.000 تومان


جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 22

 شامل سنگ های : کلسیت ، هفت سنگ چاکرا

قیمت : 129.000 تومان

جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 21

 شامل سنگ های : لاجورد

قیمت : 139.000 تومان


جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 24

 شامل سنگ های : جاسپر قرمز

قیمت : 69.000 تومان

جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 23

 شامل سنگ های : لابرادوریت

قیمت : 69.000 تومان


جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 26

 شامل سنگ های : آونتورین سبز

قیمت : 69.000 تومان

جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 25

 شامل سنگ های : آونتورین نارنجی

قیمت : 69.000 تومان


جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 28

 شامل سنگ های : آمتیست

قیمت : 69.000 تومان

جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 27

 شامل سنگ های : عقیق چشم ماری. آمازونیت. هولیت. لاجورد

قیمت : 89.000 تومان


جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 30

 شامل سنگ های : جید صورتی،عقیق

قیمت : 89.000 تومان

جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 29

 شامل سنگ های : کریستال کوارتز

قیمت : 69.000 تومان


جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 32

 شامل سنگ های : عقیق ،جاسپر قرمز

قیمت : 89.000 تومان

جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 31

 شامل سنگ های : عقیق ،چشم ببر،دلربا،جاسپر چوبی،حدید

قیمت : 89.000 تومان


جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 34

 شامل سنگ های : عقیق سفید ،رودونیت ،چشم ببر،کوارتز آبی

قیمت : 99.000 تومان

جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 33

 شامل سنگ های : جاسپر چوبی ،چشم ببر

قیمت : 89.000 تومان


جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 36

 شامل سنگ های : آونتورین سبز،رز کوارتز

قیمت : 129.000 تومان

جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 35

 شامل سنگ های : جید صورتی ،عقیق ،کریستال کوارتز

قیمت : 89.000 تومان


جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 38

 شامل سنگ های : جید صورتی ،هولیت ،رویال جاسپر

قیمت : 129.000 تومان

جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 37

 شامل سنگ های :  خرده سنگ های ترکیبی

قیمت : 59.000 تومان


جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 40

ششامل سنگ های : حدید،جاسپر قرمز،عقیق،کلسیت،دلربا،آونتورین نارنجی

قیمت : 89.000 تومان

جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 39

 شامل سنگ های : آمتیست ،رودونیت،جید صورتی

قیمت : 109.000 تومان


جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 42

 شامل سنگ های : کریستال کوارتز

قیمت : 129.000 تومان

جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 41

ششامل سنگ های : هفت سنگ چاکرا،یشم،عقیق سبز ،رزکوارتز

قیمت : 89.000 تومان


جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 44

 شامل سنگ های : هولیت،صدف،کریستال کوارتز،عقیق سفید

قیمت : 89.000 تومان

جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 43

 شامل سنگ های : چشم ببر،عقیق 

قیمت : 135.000 تومان


جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 46

 شامل سنگ های : زبرجد

قیمت : 129.000 تومان

جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 45

 شامل سنگ های : آمتیست

قیمت : 169.000 تومان


جاسوئیچی های سنگی

ججاسوئیچی کد : 48

 شامل سنگ های : لاجورد،عقیقق،گارنت

قیمت : 229.000 تومان

جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 47

 شامل سنگ های : چشم ببر،حدید

قیمت : 199.000 تومان


جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 50

 شامل سنگ های : آونتورین نارنجیی،آمتیست،لاجورد،عقیق

قیمت : 199.000 تومان

جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 49

 شامل سنگ های : آمتیست،فلوریت

قیمت : 259.000 تومان


جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 52

 شامل سنگ های : آونتورین،عقیق سبز،پیکاسو جاسپر

قیمت : 219.000 تومان

جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 51

 شامل سنگ های : رز کوارتز،صدف،عقیق سفید ،کریستال کوارتز

قیمت : 219.000 تومان


جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 54

 شامل سنگ های :  جاسپر قرمز،عقیق سیاه،عقیق سفید

قیمت : 219.000 تومان

جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 53

 شامل سنگ های : عقیق سیاه،آبسیدیان

قیمت : 219.000 تومان


جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 56

 شامل سنگ های : عقیق ،جاسپر چوبی،چشم ببر

قیمت : 115.000 تومان

جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 55

 شامل سنگ های : عقیق 

قیمت : 115.000 تومان


جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 58

 شامل سنگ های : سودالیت

قیمت : 59.000 تومان

 

جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 57

 شامل سنگ های : کریستال کوارتز،چشم ببر

قیمت : 219.000 تومان


جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 60

 شامل سنگ های : رزکوارتز

قیمت : 59.000 تومان

جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 59

 شامل سنگ های : هولیت

قیمت : 59.000 تومان


جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 62

 شامل سنگ های : سیترین

قیمت : 69.000 تومان

جاسوئیچی های سنگی

جاسوئیچی کد : 61

 شامل سنگ های : عقیق قرمز

قیمت : 59.000 تومانزیباترین و متنوع ترین محصولات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

و انواع زیورآلات نقره و سنگ طبیعی از صفحه ی اول وب سایت در دسترس شماست
         

برداشت هر گونه مطلب از این وب سایت بدون ذکر منبع ممنوع است

E namad