انواع انگشتر های نقره زنانه


سنگ عقیق یمن وفیروزه نیشابور


بخش سوم


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه عقیق کد : 4

آبکاری طلا سفید

 سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 51 و 55

قیمت : 599.000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه عقیق کد : 6

آبکاری طلا سفید

 سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 52 و 57 و 58 

قیمت : 599.000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه عقیق کد : 8

آبکاری طلا سفید

 سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 54 

قیمت : 599.000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه عقیق کد : 7

آبکاری طلا سفید

 سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 55 

قیمت : 599.000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه عقیق کد : 10

آبکاری طلا سفید

 سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 52 و 54 و 57 

قیمت : 599.000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه عقیق کد : 9

آبکاری طلا سفید

 سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 56 و 57 

قیمت : 599.000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه عقیق کد : 12

آبکاری طلا سفید

 سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 52 و 54 

قیمت : 599.000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه فیروزه کد : 20

آبکاری طلا سفید

سنگ فیروزه نیشابور

سایز : 56 

قیمت : 599.000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه عقیق کد : 14

آبکاری طلا سفید

 سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 52 

قیمت : 599.000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه عقیق کد : 13

آبکاری طلا سفید

 سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 52

قیمت : 599.000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه عقیق کد : 16

آبکاری طلا سفید

 سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 52 و 54 و 55 و 56 و57

قیمت : 599.000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه عقیق کد : 15

آبکاری طلا سفید

 سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 54 و 55 

قیمت : 599.000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه فیروزه کد : 18

آبکاری طلا سفید

سنگ فیروزه نیشابور

سایز : 54 

قیمت : 599.000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه فیروزه کد : 17

آبکاری طلا سفید

سنگ فیروزه نیشابور

سایز : 56 

قیمت : 599.000 تومان


بخش اول انگشتر نقره زنانه

بخش دوم انگشتر نقره زنانه

بخش سوم انگشتر نقره زنانه