الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

https://telegram.me/danagem


صفحه ی اینستاگرام داناگوهر را فالو کنید

https://instagram.com/dana.gemانواع جواهر یاقوت زرد ( Yellow Sapphire )

 

خرید سنگ طبیعی یاقوت زرد :

 

  

 

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 2

Natural Yellow Sapphire

ابعاد : 15*20 میلیمتر

وزن : 22 قیراط

قیمت : 330000 تومان

 

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 1

Natural Yellow Sapphire

ابعاد : 13*18 میلیمتر

وزن : 17 قیراط

قیمت :  225000 تومان

 

 

 

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 4

Natural Yellow Sapphire

ابعاد : 15*21 میلیمتر

وزن : 23 قیراط

قیمت : 345000 تومان

 

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 3

Natural Yellow Sapphire

ابعاد : 17*21 میلیمتر

وزن : 29 قیراط

قیمت : 435000 تومان

 

 

 

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 6

Natural Yellow Sapphire

ابعاد : 18*15 میلیمتر

وزن : 19 قیراط

قیمت : 285000 تومان

 

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 5

Natural Yellow Sapphire

ابعاد : 15*19 میلیمتر

وزن : 21 قیراط

قیمت : 315000 تومان

 

 

 

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 8

Natural Yellow Sapphire

ابعاد : 15*17 میلیمتر

وزن : 18 قیراط

قیمت : 270000 تومان

 

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 7

Natural Yellow Sapphire

ابعاد : 14*17 میلیمتر

وزن : 17 قیراط

قیمت : 255000 تومان

 

 

 

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 10

Natural Yellow Sapphire

ابعاد : 16*13 میلیمتر

وزن : 14 قیراط

قیمت : 210000 تومان

 

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 9

Natural Yellow Sapphire

ابعاد : 15*21 میلیمتر

وزن : 21 قیراط

قیمت : 315000 تومان

 

 

 

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 12

Natural Yellow Sapphire

ابعاد : 17*20 میلیمتر

وزن : 22 قیراط

قیمت : 330000 تومان

 

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 11

Natural Yellow Sapphire

ابعاد : 17*23 میلیمتر

وزن : 19 قیراط

قیمت : 285000 تومان

 

 

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 14

Natural Yellow Sapphire

ابعاد : 13*17 میلیمتر

وزن : 14 قیراط

قیمت : 210000 تومان

 

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 13

Natural Yellow Sapphire

ابعاد : 18*22 میلیمتر

وزن : 24 قیراط

قیمت : 360000 تومان

 

 

 

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 16

Natural Yellow Sapphire

ابعاد : 16*19 میلیمتر

وزن : 22 قیراط

قیمت : 330000 تومان

 

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 15

Natural Yellow Sapphire

ابعاد : 15*18 میلیمتر

وزن : 20 قیراط

قیمت : 300000 تومان

 

 

 

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 18

.Natural Yellow Sapphire

ابعاد : 19*24 میلیمتر

وزن : 31 قیراط

قیمت : 465000 تومان

 

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 17

Natural Yellow Sapphire

ابعاد : 18*19 میلیمتر

وزن : 23 قیراط

قیمت : 345000 تومان

 

 

 

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 20

Natural Yellow Sapphire

ابعاد : 15*20 میلیمتر

وزن : 16 قیراط

قیمت : 240000 تومان

 

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 19

Natural Yellow Sapphire

ابعاد : 16*21 میلیمتر

وزن : 24 قیراط

قیمت : 360000 تومان

 

 

 

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 22

Natural Yellow Sapphire

ابعاد : 14*15 میلیمتر

وزن : 14 قیراط

قیمت : 210000 تومان

 

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 21

Natural Yellow Sapphire

ابعاد : 17*15 میلیمتر

وزن : 13 قیراط

قیمت : 195000 تومان

 

 

 

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 24

Natural Yellow Sapphire

ابعاد : 15*19 میلیمتر

وزن : 16 قیراط

قیمت : 240000 تومان

 

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 23

Natural Yellow Sapphire

ابعاد : 18*14 میلیمتر

وزن : 20 قیراط

قیمت : 300000 تومان

 

 

 

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 26

Natural Yellow Sapphire

ابعاد : 13*16 میلیمتر

وزن : 12 قیراط

قیمت : 180000 تومان

 

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 25

Natural Yellow Sapphire

ابعاد : 13*15 میلیمتر

وزن : 13 قیراط

قیمت : 195000 تومان

 

 

 

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 28

ابعاد : 12*15 میلیمتر

وزن : 13 قیراط

قیمت : 195000 تومان

 

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 27

ابعاد : 11*13 میلیمتر

وزن : 11 قیراط

قیمت : 165000 تومان

 

 

 

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 30

Natural Yellow Sapphire

ابعاد : 18*12 میلیمتر

وزن : 14 قیراط

قیمت : 210000 تومان

 

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 29

Natural Yellow Sapphire

ابعاد : 14*16 میلیمتر

وزن : 16 قیراط

قیمت : 240000 تومان

 

 

 

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 32

Natural Yellow Sapphire

ابعاد : 13*16 میلیمتر

وزن : 13 قیراط

قیمت : 195000 تومان

 

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 31

Natural Yellow Sapphire

ابعاد : 16*22 میلیمتر

وزن : 20 قیراط

قیمت : 300000 تومان

 

 

 

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 34

Natural Yellow Sapphire

ابعاد : 18*16 میلیمتر

وزن : 22 قیراط

قیمت : 330000 تومان

 

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 33

Natural Yellow Sapphire

ابعاد : 14*17 میلیمتر

وزن : 15 قیراط

قیمت : 225000 تومان

 

 

 

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 36

Natural Yellow Sapphire

ابعاد : 15*12 میلیمتر

وزن : 15 قیراط

قیمت : 225000 تومان

 

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 35

Natural Yellow Sapphire

ابعاد : 10*12 میلیمتر

وزن : 9 قیراط

قیمت : 135000 تومان

 

 

 

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 38

Natural Yellow Sapphire

ابعاد : 18*12 میلیمتر

وزن : 11 قیراط

قیمت : 165000 تومان

 

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 37

Natural Yellow Sapphire

ابعاد : 19*15 میلیمتر

وزن : 17 قیراط

قیمت : 255000 تومان

 

 

 

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 40

Natural Yellow Sapphire

ابعاد : 15*13 میلیمتر

وزن : 16 قیراط

قیمت : 240000 تومان

 

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 39

Natural Yellow Sapphire

ابعاد : 11*13 میلیمتر

وزن : 10 قیراط

قیمت : 150000 تومان

 

 

 

سنگ طبیعی یاقوت زرد  کد : 41

Natural Yellow Sapphire

ابعاد : 11*13 میلیمتر

وزن : 9 قیراط

قیمت : 135000 تومان