الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید  : http://www.telegram.me/danagemانواع گردنبند های سنگی

بخش اول

گردنبند سنگی

گردنبند کد 119

گردنبند کریستال پرانیک (فول انرژی)

بیش از 40 نوع سنگ طبیعی مختلف

قیمت : 189.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 86

سنگ عقیق خزه،آنجلیت،مریم جاسپر،عقیق کارنلیان و رزکوارتز

قیمت : 107.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 85

سنگ عقیق سیاه،عقیق زرد و عقیق کارنلیان

قیمت : 63.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 88

سنگ سنگ عقیق سیاه و فلوریت

قیمت : 63.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 87

سنگ جیدصورتی و حدید

قیمت : 63.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 90

سنگ عقیق زرد،عقیق قرمز،دلربا و حدید

قیمت : 103.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 89

سنگ آونتورین، لاجورد

قیمت : 63.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 92

سنگ جیدصورتی،عقیق خزه و عقیق زرد

قیمت : 84.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 91

سنگ یشم،عقیق قرمز،آپاتیت،رزکوارتز و مارسنگ

قیمت : 133.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 94

 سنگ عقیق خزه،آونتورین،چشم عقاب،آنجلیت،جاسپر،رزکوارتز

قیمت : 69.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 93

سنگ یشم،آمتیست،عقیق قرمز و عقیق زرد

قیمت : 25.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 96

سنگ مارسنگ و عقیق سبز

قیمت : 89.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 95

سنگ عقیق سبز،عقیق خزه و جیدشاه مقصود

قیمت : 99.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 98

 سنگ رزکوارتز

قیمت : 27.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 97

سنگ جیدصورتی و عقیق سبز

قیمت : 47.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 100

سنگ مارسنگ

قیمت : 49.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 99

سنگ رودوکروزیت و آپاتیت

قیمت : 64.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 102

سنگ عقیق سفید،آمتیست،لاجورد،جاسپر،آونتورین،آپاتیت،چشم ببر،عقیق قرمز

قیمت : 147.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 101

سنگ عقیق سبز،عقیق زرد،عقیق خزه و آونتورین

قیمت : 115.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 104

سنگ عقیق سبز،عقیق سیاه،عقیق زرد و عقیق خزه

قیمت : 137.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 103

سنگ عقیق سیاه،آمتیست،لاجورد،آپاتیت،چشم ببر،جاسپرقرمز ،سان استون،آونتورین

قیمت : 133.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 106

سنگ برنزیت،یشم شاه مقصود،ریولیت،عقیق خزه و آونتورین

قیمت : 133.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 105

سنگ عقیق سیاه،آپاتیت و یشم

قیمت : 97.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 108

سنگ مون استون

قیمت : 57.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 107

سنگ عقیق سیاه

قیمت : 69.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 110

سنگ جاسپرچوبی،عقیق سیاه،یشم

قیمت : 97.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 109

سنگ عقیق سیاه،عقیق قرمز،چشم ببر،آونتورین،لاجورد،آمتیست،کریستال کوارتز 

قیمت : 139.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 112

سنگ جاسپرچوبی،عقیق سیاه و چشم ببر

قیمت : 57.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 111

سنگ آونتورین، عقیق سبز، عقیق زرد و هولیت

قیمت : 148.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 114

سنگ عقیق زرد و آونتورین نارنجی 

قیمت : 109.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 113

سنگ لاجورد،رزکوارتز و عقیق قرمز

قیمت : 33.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 116

سنگ آمتیست،کریستال کوارتز،لاجورد،آونتورین،سیترین،آونتورین نارنجی،جاسپرقرمز

قیمت : 117.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 115

سنگ رزکوارتز و یشم 

قیمت : 79.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 118

سنگ صدف و رزکوارتزمات

قیمت : 81.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 117

سنگ عقیق خزه ای،عقیق سبز،جیدشاه مقصود و گارنت

قیمت : 123.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 2

سنگ آونتورین

طول : 48 سانتی متر

قیمت : 87.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 1

سنگ عقیق زرد وکلسیت زرد و عقیق کارنلیان

طول : 72 سانتی متر

قیمت : 115.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 4

سنگ آونتورین

طول : 48 سانتی متر

قیمت : 82.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 3

سنگ رودونیت و رزکوارتز

طول : 46 سانتی متر

قیمت : 87.000 تومان


گردنبند سنگی

گردنبند کد 6

سنگ آمتیست

طول : 45 سانتی متر

قیمت : 29.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 5

مارسنگ

طول : 45 سانتی متر

قیمت : 25.000 تومان


گردنبند سنگی

گردنبند کد 8

سنگ خورشید (سان استون)

طول : 45 سانتی متر

قیمت : 35.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 7

سنگ چشم ببر

طول : 45 سانتی متر

قیمت : 25.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 10

سنگ هولیت

طول : 45 سانتی متر

قیمت : 25.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 9

سنگ اوناکیت

طول : 45 سانتی متر

قیمت : 25.000 تومان


گردنبند سنگی

گردنبند کد 12

سنگ مرجان

طول : 94 سانتی متر

قیمت : 55.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 11

سنگ رزکوارتز و کریستال کوارتز

طول : 80 سانتی متر

قیمت : 55.000 تومان


گردنبند سنگی
گردنبند کد 14

سنگ آمتیست و رزکوارتز

طول : 80 سانتی متر

قیمت : 55.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 13

سنگ عقیق سفید و کوارتز

طول : 80 سانتی متر

قیمت : 55.000 تومان


گردنبند سنگی

گردنبند کد 16

سنگ چشم ببر

طول : 50 سانتی متر

قیمت : 82.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 15

سنگ هولیت

طول : 100 سانتی متر

قیمت : 55.000 تومان


گردنبند سنگی

گردنبند کد 18

سنگ لاجورد

طول : 45 سانتی متر

قیمت : 84.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 17

سنگ عقیق سفید

طول : 54 سانتی متر

قیمت : 99.000 تومانگردنبند سنگی

گردنبند کد 20

سنگ عقیق سیاه

طول : 45 سانتی متر

قیمت : 65.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 19

سنگ جاسپرقرمز

طول : 45 سانتی متر

قیمت : 99.000 تومان


گردنبند سنگی

گردنبند کد 22

سنگ ابسیدیان

طول : 45 سانتی متر

قیمت : 65.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 21

سنگ کریستال کوارتز

طول : 45 سانتی متر

قیمت : 53.000 تومان


گردنبند سنگی

گردنبند کد 24

سنگ آونتورین سبز

طول : 80 سانتی متر

قیمت : 55.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 23

سنگ چشم ببر

طول : 45 سانتی متر

قیمت : 86.000 تومان


گردنبند سنگی

گلوبند کد 26

سنگ مرجان

طول : 90 سانتی متر

قیمت : 65.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 25

سنگ اوناکیت و عقیق

طول : 96 سانتی متر

قیمت : 55.000 تومان


گردنبند های سنگی

گردنبند کد 28

احجارالشفا

طول : 66 سانتی متر

قیمت : 144.000 تومان

گردنبند سنگی

گلوبند کد 27

سنگ چشم ببر

طول : 90 سانتی متر

قیمت : 65.000 تومان


گردنبند سنگی

گردنبند کد 30

سنگ رزکوارتز

طول : 50 سانتی متر

قیمت : 54.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 29

سنگ جاسپرقرمز

طول : 50 سانتی متر

قیمت : 97.000 تومان


گردنبند سنگی

گردنبند کد 32

تراش دلفین سنگ رویال جاسپر

طول : 45 سانتی متر

قیمت : 39.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 31

سنگ عقیق خزه ای

طول : 50 سانتی متر

قیمت : 69.000 تومان


گردنبند سنگی

گردنبند کد 34

تراش دلفین سنگ یشم

طول : 45 سانتی متر

قیمت : 39.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 33

تراش دلفین سنگ ابسیدیان

طول : 45 سانتی متر

قیمت : 39.000 تومان


گردنبند سنگی

گردنبند کد 36

سنگ عقیق سیاه مات و جاسپرقرمز

طول : 67 سانتی متر

قیمت : 123.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 35

سنگ خورشید(سان استون) و عقیق زرد

طول : 47 سانتی متر

قیمت : 149.000 تومان


گردنبند سنگی

گردنبند کد 38

سنگ اوناکیت و عقیق سیاه و یشم

طول : 65 سانتی متر

قیمت : 129.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 37

سنگ عقیق سیاه و یشم شاه مقصود و یشم سبز

طول : 65 سانتی متر

قیمت : 120.000 تومان


گردنبند سنگی

گردنبند کد 40

سنگ عقیق زرد و سیاه و کارنلیان

طول : 70 سانتی متر

قیمت : 99.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 39

سنگ دالماتیان و عقیق زرد

طول : 50 سانتی متر

قیمت : 96.000 تومان


گردنبند سنگی

گردنبند کد 42

سنگ عقیق سیاه مات و سنگ مرجان

طول : 40 سانتی متر

قیمت : 76.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 41

سنگ عقیق سیاه مات و سنگ خورشید (سان استون)

طول : 36 سانتی متر

قیمت : 52.000 تومان


گردنبند سنگی

گلوبند کد 44

سنگ مالاکیت و عقیق سیاه مات

طول : 38 سانتی متر

قیمت : 73.000 تومان

گردنبند سنگی

گلوبند کد 43

سنگ آپاتیت و عقیق سیاه مات

طول : 38 سانتی متر

قیمت : 55.000 تومان


گردنبند سنگی

گلوبند کد 46

سنگ ریولیت و عقیق سیاه مات

طول : 38 سانتی متر

قیمت : 53.000 تومان

گردنبند سنگی

گلوبند کد 45

سنگ عقیق سیاه مات و عقیق سیز

طول : 38 سانتی متر

قیمت : 45.000 تومان


گردنبند سنگی

گردنبند کد 48

سنگ عقیق قرمز،کلسیت زرد و آونتورین نارنجی

طول : 50 سانتی متر

قیمت : 105.000 تومان

گردنبند سنگی

گلوبند کد 47

سنگ عقیق سفید و عقیق سیاه مات

طول : 38 سانتی متر

قیمت : 45.000 تومان


گردنبند سنگی

گلوبند کد 53

سنگ سنگ لابرادوریت و عقیق سیاه

طول : 52 سانتی متر

قیمت : 84.000 تومان

گردنبند سنگی

گلوبند کد 52

سنگ سنگ لابرادوریت و عقیق سیاه مات

طول : 45 سانتی متر

قیمت : 102.000 تومان


گردنبند سنگی

گردنبند کد 55

هفت سنگ چاکرا

طول : 52 سانتی متر

قیمت : 79.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 54

سنگ رودوکروزیت و عقیق سفید و آمتیست و مرجان و رزکوارتز و رودونیت و هولیت

طول : 52 سانتی متر

قیمت : 84.000 تومان


گردنبند سنگی

گردنبند کد 57

سنگ عقیق سیاه مات وعقیق قرمز

طول : 52 سانتی متر

قیمت : 64.000 تومان

گردنبند سنگی

گلوبند کد 49

سنگ عقیق قرمز و کریستال

طول : 45 سانتی متر

قیمت : 31.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 59

سنگ خورشید(سان استون) و عقیق سیاه

طول : 55 سانتی متر

قیمت : 54.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 58

سنگ یشم زیتونی وآونتورین نارنجی

طول : 48 سانتی متر

قیمت : 155.000 تومان

بخش دوم گردنبند ها

مشاهده ی بخش دوم