الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

https://telegram.me/danagemانواع گردنبند های سنگی

 

 

گردنبند سنگی

گردنبند کد 2

سنگ آونتورین

طول : 48 سانتی متر

قیمت : 61.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 1

سنگ عقیق زرد وکلسیت زرد و عقیق کارنلیان

طول : 72 سانتی متر

قیمت : 75.000 تومان 

گردنبند سنگی

گردنبند کد 4

سنگ آونتورین

طول : 48 سانتی متر

قیمت : 58.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 3

سنگ رودونیت و رزکوارتز

طول : 46 سانتی متر

قیمت : 61.000 تومان

 

 

گردنبند سنگی

گردنبند کد 6

 سنگ آمتیست

طول : 45 سانتی متر

قیمت : 19.000 تومان

گردنبند سنگی 

گردنبند کد 5

 مارسنگ

طول : 45 سانتی متر

قیمت : 19.000 تومان

 

 

گردنبند سنگی

گردنبند کد 8

 سنگ خورشید (سان استون)

طول : 45 سانتی متر

قیمت : 29.000 تومان

گردنبند سنگی 

گردنبند کد 7

 سنگ چشم ببر

طول : 45 سانتی متر

قیمت : 19.000 تومان

 گردنبند سنگی

گردنبند کد 10

 سنگ هولیت

طول : 45 سانتی متر

قیمت : 15.000 تومان

گردنبند سنگی 

گردنبند کد 9

 سنگ اوناکیت

طول : 45 سانتی متر

قیمت : 15.000 تومان

 

 

گردنبند سنگی

گردنبند کد 12

سنگ مرجان

طول : 94 سانتی متر

قیمت : 55.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند  کد 11

سنگ رزکوارتز و کریستال کوارتز

طول : 80 سانتی متر

قیمت : 55.000 تومان

 

 

گردنبند سنگی 
گردنبند کد 14

سنگ آمتیست و رزکوارتز

طول : 80 سانتی متر

قیمت : 55.000 تومان

گردنبند سنگی 

گردنبند کد 13

سنگ عقیق سفید و کوارتز

طول : 80 سانتی متر

قیمت : 55.000 تومان

 

 

گردنبند سنگی

گردنبند کد 16

سنگ چشم ببر

طول : 50 سانتی متر

قیمت : 58.000 تومان

گردنبند سنگی 

گردنبند کد 15

سنگ هولیت

طول : 100 سانتی متر

قیمت : 55.000 تومان

 

 

گردنبند سنگی

گردنبند کد 18

سنگ لاجورد

طول : 45 سانتی متر

قیمت : 59.000 تومان

گردنبند سنگی 

گردنبند کد 17

سنگ عقیق سفید

طول : 54 سانتی متر

قیمت : 69.000 تومان

 

 

گردنبند سنگی

گردنبند کد 20

سنگ عقیق سیاه

طول : 45 سانتی متر

قیمت : 45.000 تومان

گردنبند سنگی 

گردنبند کد 19

سنگ جاسپرقرمز

طول : 45 سانتی متر

قیمت : 59.000 تومان

 

 

گردنبند سنگی

گردنبند کد 22

سنگ ابسیدیان

طول : 45 سانتی متر

قیمت : 43.000 تومان

گردنبند سنگی

گردنبند کد 21

سنگ کریستال کوارتز

طول : 45 سانتی متر

قیمت : 53.000 تومان

 

 

گردنبند سنگی

گردنبند کد 24

سنگ آونتورین سبز

طول : 80 سانتی متر

قیمت : 55.000 تومان

گردنبند سنگی 

گردنبند کد 23

سنگ چشم ببر

طول : 45 سانتی متر

قیمت : 45.000 تومان

 

 

گردنبند سنگی

گلوبند کد 26

سنگ مرجان

طول : 90 سانتی متر

قیمت : 45.000 تومان

گردنبند سنگی 

گردنبند کد 25

سنگ اوناکیت و عقیق

طول : 96 سانتی متر

قیمت : 55.000 تومان

 

 

گردنبند های سنگی

گردنبند کد 28

احجارالشفا

طول : 66 سانتی متر

قیمت : 99.000 تومان

گردنبند سنگی 

گلوبند کد 27

سنگ چشم ببر

طول : 90 سانتی متر

قیمت : 45.000 تومان

 

 

گردنبند سنگی

گردنبند کد 30

سنگ رزکوارتز

طول : 50 سانتی متر

قیمت : 39.000 تومان

گردنبند سنگی 

گردنبند کد 29

سنگ جاسپرقرمز

طول : 50 سانتی متر

قیمت : 39.000 تومان

 

 

گردنبند سنگی 

گردنبند کد 32

تراش دلفین سنگ رویال جاسپر

طول : 45 سانتی متر

قیمت : 29.000 تومان

گردنبند سنگی 

گردنبند کد 31

سنگ عقیق خزه ای

طول : 50 سانتی متر

قیمت : 39.000 تومان

 

 

گردنبند سنگی 

گردنبند کد 34

تراش دلفین سنگ یشم

طول : 45 سانتی متر

قیمت : 29.000 تومان

گردنبند سنگی 

گردنبند کد 33

تراش دلفین سنگ ابسیدیان

طول : 45 سانتی متر

قیمت : 29.000 تومان

 

 

گردنبند سنگی 

گردنبند کد 36

سنگ عقیق سیاه مات و جاسپرقرمز

طول : 67 سانتی متر

قیمت : 85.000 تومان

گردنبند سنگی 

گردنبند کد 35

سنگ خورشید(سان استون) و عقیق زرد

طول : 47 سانتی متر

قیمت : 51.000 تومان

 

 

گردنبند سنگی 

گردنبند کد 38

سنگ اوناکیت و عقیق سیاه و یشم

طول : 65 سانتی متر

قیمت : 89.000 تومان

گردنبند سنگی 

گردنبند کد 37

سنگ عقیق سیاه و یشم شاه مقصود و یشم سبز

طول : 65 سانتی متر

قیمت : 83.000 تومان

 

 

گردنبند سنگی 

گردنبند کد 40

سنگ  عقیق زرد و سیاه و کارنلیان

طول : 70 سانتی متر

قیمت : 69.000 تومان

گردنبند سنگی 

گردنبند کد 39

سنگ  دالماتیان و عقیق زرد

طول : 50 سانتی متر

قیمت : 67.000 تومان

 

 

گردنبند سنگی 

گردنبند کد 42

سنگ  عقیق سیاه مات و سنگ مرجان

طول : 40 سانتی متر

قیمت : 54.000 تومان

گردنبند سنگی 

گردنبند کد 41

سنگ  عقیق سیاه مات و سنگ خورشید (سان استون)

طول : 36 سانتی متر

قیمت : 38.000 تومان

 

 

گردنبند سنگی 

گلوبند کد 44

سنگ  مالاکیت و عقیق سیاه مات

طول : 38 سانتی متر

قیمت : 79.000 تومان

 
گردنبند سنگی 

گلوبند کد 43

سنگ   آپاتیت و عقیق سیاه مات

طول : 38 سانتی متر

قیمت : 43.000 تومان

 
 

 

گردنبند سنگی 

گلوبند کد 46

سنگ  ریولیت و عقیق سیاه مات

طول : 38 سانتی متر

قیمت : 36.000 تومان

 
گردنبند سنگی 

گلوبند کد 45

سنگ  عقیق سیاه مات و عقیق سیز

طول : 38 سانتی متر

قیمت : 33.000 تومان

 
 

 

گردنبند سنگی 

گلوبند کد 47

سنگ  عقیق سفید و عقیق سیاه مات

طول : 38 سانتی متر

قیمت : 33.000 تومان