الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

https://telegram.me/danagemسرویس سنگ طبیعی

دستبند ، گردنبند ، گوشواره


 

ست سنگی 

ست سنگ سودالیت کد  : 2

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 51000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ عقیق خزه کد  : 1

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 54000 تومان

 

 

 ست سنگی

ست سنگ فلوریت کد  : 4

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 74000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ رودونیت کد  : 3

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 74000 تومان

 

 

 ست سنگی

ست سنگ اوناکیت کد  : 6

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 66000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ عقیق سفید کد  : 5

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 74000 تومان

 

 

 ست سنگی

ست سنگ جاسپرچوبی کد  : 8

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 54000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ عقیق زرد کد  : 7

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 66000 تومان

 

 

 ست سنگی

ست سنگ یشم شاه مقصود کد  : 10

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 62000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ کریستال کوارتز آبی کد  : 9

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 93000 تومان

 

 

 ست سنگی

ست سنگ ابسیدیان کد  : 12

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 56000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ دالماتیان کد  : 11

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 54000 تومان

 

 

ست سنگی 

ست سنگ رودونیت کد  : 14

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 74000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ یشم سبز کد  : 13

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 66000 تومان

 

 

ست سنگی 

ست سنگ جاسپر قرمز کد  : 16

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 89000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ لاجورد کد  : 15

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 105000 تومان

 

 

ست سنگی 

ست سنگ برنزیت کد  : 18

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 113000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ چشم ببر کد  : 17

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 66000 تومان

 

 

ست سنگی 

ست سنگ عقیق قرمز کد  : 20

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 74000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ سان استون کد  : 19

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 140000 تومان

 

 

ست سنگی 

ست سنگ مروارید کد  : 22

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 124000 تومان

ست سنگی

ست سنگ هولیت  کد  : 21

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 66000 تومان

 

 

ست سنگی 

ست سنگ یشم صورتی  کد  : 24

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 54000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ لابرادوریت  کد  : 23

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 249000 تومان

 

 

ست سنگی

ست سنگ کریستال کوارتز  کد  : 26

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 93000 تومان

ست سنگی 

ست سنگ صدف کد  : 25

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 89000 تومان
 ست سنگی

ست سنگ عقیق سیاه کد  : 28

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 68000 تومان

 ست سنگی

ست سنگ آمتیست کد  : 27

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 134000 تومان
ست سنگی 

ست سنگ سان استون  کد  : 51

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 135000تومان

 

ست سنگی 

ست سنگ سان استون  کد  : 29

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 155000 تومان

 
ست سنگی 

ست سنگ آمتیست  کد  : 53

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 49000 تومان

 

ست سنگی 

ست سنگ  آمتیست کد  : 52

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 49000 تومان

 
ست سنگی 

ست سنگ  عقیق قرمز کد  : 55

گوشواره و گردنبند

قیمت :  29000 تومان

 

ست سنگی 

ست سنگ  رز کوارتز کد  : 54

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 59000 تومان

 
ست سنگی 

ست سنگ فلوریت  : 61

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 74000 تومان

 

ست سنگی 

ست سنگ صدف  : 56

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 89000 تومان

 

ست سنگی 

ست سنگ  مروارید: 66

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 59000 تومان

 

ست سنگی 

ست سنگ یشم سبز : 62

گوشواره و گردنبند و دستبند

قیمت : 78000 تومان

 


ست سنگی مدال و دستبند و گوشواره

ست سنگی مدال و دستبند و گوشواره