الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

https://telegram.me/danagemپیترسیت 

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 2

Natural Pietersite

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 38*22 میلیمتر

قیمت : 90000 تومان

پیترسیت 

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 1

Natural Pietersite

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 27*41 میلیمتر

قیمت : 82500 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

 پیترسیت

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 4

Natural Pietersite

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 23*32 میلیمتر

قیمت : 87500 تومان

پیترسیت 

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 3

Natural Pietersite

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 29*17 میلیمتر

قیمت : 50000 تومان

 

 

 پیترسیت

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 6

Natural Pietersite

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 35*17 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان

پیترسیت 

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 5

Natural Pietersite

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 26*22 میلیمتر

قیمت : 67500 تومان

 

 

 پیترسیت

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 8

Natural Pietersite

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 25*15 میلیمتر

قیمت : 55000 تومان

پیترسیت 

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 7

Natural Pietersite

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 35*17 میلیمتر

قیمت : 57500 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است
 پیترسیت

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 10

Natural Pietersite

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 28*18 میلیمتر

قیمت : 62500 تومان

پیترسیت 

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 9

Natural Pietersite

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 35*18 میلیمتر

قیمت : 52500 تومان

 

 

 پیترسیت

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 12

Natural Pietersite

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 29*18 میلیمتر

قیمت : 57500 تومان

پیترسیت 

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 11

Natural Pietersite

وزن : 49 قیراط

ابعاد : 28*24 میلیمتر

قیمت : 122500 تومان

 

 

پیترسیت 

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 14

Natural Pietersite

وزن : 14 قیراط

ابعاد : 29*14 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان

پیترسیت 

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 13

Natural Pietersite

وزن : 12 قیراط

ابعاد : 24*17 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان

 

 

پیترسیت 

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 16

Natural Pietersite

وزن : 10 قیراط

ابعاد : 18*29 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

پیترسیت 

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 15

Natural Pietersite

وزن : 13 قیراط

ابعاد : 24*20 میلیمتر

قیمت : 32500 تومان

 

 

پیترسیت 

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 18

Natural Pietersite

وزن : 17 قیراط

ابعاد : 30*19 میلیمتر

قیمت : 42500 تومان

پیترسیت 

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 17

Natural Pietersite

وزن : 12 قیراط

ابعاد : 21*16 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

پیترسیت 

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 20

Natural Pietersite

وزن : 16 قیراط

ابعاد : 14*20 میلیمتر

قیمت : 40000 تومان

پیترسیت 

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 19

Natural Pietersite

وزن : 15 قیراط

ابعاد : 27*15 میلیمتر

قیمت : 37500 تومان

 

 

پیترسیت 

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 22

Natural Pietersite

وزن : 15 قیراط

ابعاد : 25*20 میلیمتر

قیمت : 37500 تومان

پیترسیت

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 21

Natural Pietersite

وزن : 15 قیراط

ابعاد : 25*17 میلیمتر

قیمت : 37500 تومان

 

 

پیترسیت 

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 23

Natural Pietersite

وزن : 13 قیراط

ابعاد : 24*16 میلیمتر

قیمت : 32500 تومان