پیترسیت 

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 2

Natural Pietersite

وزن : 55 قیراط

ابعاد : 25*45 میلیمتر

قیمت : 111000 تومان

پیترسیت 

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 1

Natural Pietersite

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 35*26 میلیمتر

قیمت : 72000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

 پیترسیت

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 4

Natural Pietersite

وزن : 54 قیراط

ابعاد : 26*37میلیمتر

قیمت : 108000 تومان

پیترسیت 

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 3

Natural Pietersite

وزن : 51 قیراط

ابعاد : 25*44 میلیمتر

قیمت : 102000 تومان

 

 

 پیترسیت

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 6

Natural Pietersite

وزن : 65 قیراط

ابعاد : 50*30 میلیمتر

قیمت : 130000 تومان

پیترسیت 

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 5

Natural Pietersite

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 28*33 میلیمتر

قیمت : 74000 تومان

 

 

 پیترسیت

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 8

Natural Pietersite

وزن : 45قیراط

ابعاد : 28*31 میلیمتر

قیمت : 90000 تومان

پیترسیت 

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 7

Natural Pietersite

وزن : 107 قیراط

ابعاد : 40*55 میلیمتر

قیمت : 214000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است
 پیترسیت

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 10

Natural Pietersite

وزن : 47 قیراط

ابعاد : 20*39 میلیمتر

قیمت : 94000 تومان

پیترسیت 

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 9

Natural Pietersite

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 25*40 میلیمتر

قیمت : 76000 تومان

 

 

 پیترسیت

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 12

Natural Pietersite

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 33*21 میلیمتر

قیمت : 76000 تومان

پیترسیت 

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 11

Natural Pietersite

وزن : 15 قیراط

ابعاد : 19*40 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان

 

 

پیترسیت 

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 14

Natural Pietersite

وزن : 84قیراط

ابعاد : 43*31 میلیمتر

قیمت : 168000 تومان

پیترسیت 

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 13

Natural Pietersite

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 32*33 میلیمتر

قیمت : 46000 تومان

 

 

پیترسیت 

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 16

Natural Pietersite

وزن : 49قیراط

ابعاد : 28*24 میلیمتر

قیمت : 98000 تومان

پیترسیت 

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 15

Natural Pietersite

وزن : 62 قیراط

ابعاد : 26*36 میلیمتر

قیمت : 124000 تومان

 

 

پیترسیت 

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 18

Natural Pietersite

وزن : 57 قیراط

ابعاد : 24*39 میلیمتر

قیمت : 114000تومان

پیترسیت 

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 17

Natural Pietersite

وزن : 37قیراط

ابعاد : 27*42 میلیمتر

قیمت : 74000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

پیترسیت 

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 20

Natural Pietersite

وزن : 27قیراط

ابعاد : 39*22 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان

پیترسیت 

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 19

Natural Pietersite

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 37*21 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان

 

 

پیترسیت 

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 22

Natural Pietersite

وزن : 54 قیراط

ابعاد : 45*39 میلیمتر

قیمت : 108000 تومان

پیترسیت

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 21

Natural Pietersite

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 19*48 میلیمتر

قیمت : 64000 تومان

 

 

پیترسیت 

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 24

Natural Pietersite

وزن : 30قیراط

ابعاد : 18*36 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان

پیترسیت 

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 23

Natural Pietersite

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 21*36 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان

 

 

 پیترسیت

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 26

Natural Pietersite

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 38*36میلیمتر

قیمت : 96000 تومان

پیترسیت 

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 25

Natural Pietersite

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 24*22میلیمتر

قیمت : 50000 تومان

 

 

پیترسیت

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 28

Natural Pietersite

وزن : 19قیراط

ابعاد : 21*37 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان

پیترسیت 

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 27

Natural Pietersite

وزن : 29قیراط

ابعاد : 32*21 میلیمتر

قیمت : 58000تومان

 

 

پیترسیت 

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 30

Natural Pietersite

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 22*37 میلیمتر

قیمت : 72000 تومان

پیترسیت 

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 29

Natural Pietersite

وزن :26 قیراط

ابعاد : 25*28 میلیمتر

قیمت : 52000 تومان

 

 

پیترسیت 

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 32

Natural Pietersite

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 35*23 میلیمتر

قیمت : 70000 تومان

پیترسیت 

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 31

Natural Pietersite

وزن : 31قیراط

ابعاد : 19*35 میلیمتر

قیمت : 62000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

پیترسیت 

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 34

Natural Pietersite

وزن : 31قیراط

ابعاد : 23*22 میلیمتر

قیمت : 62000تومان

پیترسیت 

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 33

Natural Pietersite

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 33*23 میلیمتر

قیمت : 46000 تومان

 

 

 پیترسیت

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 36

Natural Pietersite

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 19*35 میلیمتر

قیمت : 56000 تومان

پیترسیت 

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 35

Natural Pietersite

وزن : 16 قیراط

ابعاد : 28*18 میلیمتر

قیمت : 32000 تومان

 

 

 پیترسیت

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 38

Natural Pietersite

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 21*41 میلیمتر

قیمت : 82000 تومان

پیترسیت 

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 37

Natural Pietersite

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 46*23 میلیمتر

قیمت : 64000 تومان

 

 

 پیترسیت

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 40

Natural Pietersite

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 24*32 میلیمتر

قیمت : 70000 تومان

پیترسیت 

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 39

Natural Pietersite

وزن : 31قیراط

ابعاد : 28*24 میلیمتر

قیمت : 62000 تومان

 

 

پیترسیت 

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 42

Natural Pietersite

وزن : 27قیراط

ابعاد : 20*35 میلیمتر

قیمت : 54000تومان

پیترسیت 

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 41

Natural Pietersite

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 27*20 میلیمتر

قیمت : 46000 تومان

 

 

 پیترسیت

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 44

Natural Pietersite

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 22*31 میلیمتر

قیمت : 50000 تومان

پیترسیت 

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 43


Natural Pietersite

وزن :24 قیراط

ابعاد : 23*31 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان

 

 

 

 پیترسیت

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 46

Natural Pietersite

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 24*40 میلیمتر

قیمت : 88000 تومان

پیترسیت 

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 45

Natural Pietersite

وزن : 20قیراط

ابعاد : 20*39 میلیمتر

قیمت : 40000 تومان


برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

 پیترسیت

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 48

Natural Pietersite

وزن : 34قیراط

ابعاد : 34*23 میلیمتر

قیمت : 68000 تومان

پیترسیت 

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 47

Natural Pietersite

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 21*32 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان

 

 

 پیترسیت

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 50

Natural Pietersite

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 37*22 میلیمتر

قیمت : 56000 تومان

پیترسیت 

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 49

Natural Pietersite

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 34*20 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان

 

 

 پیترسیت

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 52

Natural Pietersite

وزن : 24قیراط

ابعاد : 31*12 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان

پیترسیت 

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 51

Natural Pietersite

وزن :17 قیراط

ابعاد : 24*23 میلیمتر

قیمت : 34000 تومان

 

 

پیترسیت 

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 54

Natural Pietersite

وزن : 14 قیراط

ابعاد : 24*18 میلیمتر

قیمت : 28000 تومان

پیترسیت 

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 53

Natural Pietersite

وزن : 13 قیراط

ابعاد : 18*31 میلیمتر

قیمت : 26000 تومان


برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان استپیترسیت 

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 56

Natural Pietersite

وزن : 15 قیراط

ابعاد : 10*29 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان

پیترسیت 

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 55

Natural Pietersite

وزن : 17 قیراط

ابعاد : 21*28 میلیمتر

قیمت : 34000 تومان

 

 

پیترسیت 

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 58

Natural Pietersite

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 37*29 میلیمتر

قیمت : 64000 تومان

پیترسیت 

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 57

Natural Pietersite

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 30*18 میلیمتر

قیمت : 46000 تومان

 

 

پیترسیت 

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 60

Natural Pietersite

وزن : 16 قیراط

ابعاد : 14*29 میلیمتر

قیمت : 32000 تومان

پیترسیت 

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 59

Natural Pietersite

وزن : 10 قیراط

ابعاد : 16*26 میلیمتر

قیمت : 20000 تومان

پیترسیت 

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 62

Natural Pietersite

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 19*22 میلیمتر

قیمت : 40000 تومان

پیترسیت 

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 61

Natural Pietersite

وزن : 17 قیراط

ابعاد : 19*30 میلیمتر

قیمت : 34000 تومان

پیترسیت 

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 64

Natural Pietersite

وزن : 17 قیراط

ابعاد : 19*29 میلیمتر

قیمت : 34000 تومان

پیترسیت 

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 63

Natural Pietersite

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 19*27 میلیمتر

قیمت : 40000 تومان

پیترسیت 

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 66

Natural Pietersite

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 32*19 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان

پیترسیت 

سنگ طبیعی پیترسیت  کد : 65

Natural Pietersite

وزن : 14 قیراط

ابعاد : 20*27 میلیمتر

قیمت : 28000 تومان