الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

https://telegram.me/danagem


صفحه ی اینستاگرام داناگوهر را فالو کنید

https://instagram.com/dana.gemموکائیت 

سنگ طبیعی موکائیت  کد : 2

Natural Breciatted Mookaite

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 42*23 میلیمتر

قیمت : 36000 تومان

موکائیت 

سنگ طبیعی موکائیت  کد : 1

Natural Breciatted Mookaite

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 23*36 میلیمتر

قیمت : 27000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

 موکائیت

سنگ طبیعی موکائیت  کد : 4

Natural Breciatted Mookaite

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 20*31میلیمتر

قیمت : 30000 تومان

موکائیت 

سنگ طبیعی موکائیت  کد : 3

Natural Breciatted Mookaite

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 21*29 میلیمتر

قیمت : 26000 تومان

 

 

 موکائیت

سنگ طبیعی موکائیت  کد : 6

Natural Breciatted Mookaite

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 22*35 میلیمتر

قیمت : 27000 تومان

موکائیت 

سنگ طبیعی موکائیت  کد : 5

Natural Breciatted Mookaite

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 26*37 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان

 

 

 موکائیت

سنگ طبیعی موکائیت  کد : 8

Natural Breciatted Mookaite

وزن : 31قیراط

ابعاد : 21*34 میلیمتر

قیمت : 31000 تومان

موکائیت 

سنگ طبیعی موکائیت  کد : 7

Natural Breciatted Mookaite

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 22*36 میلیمتر

قیمت : 27000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است
 موکائیت

سنگ طبیعی موکائیت  کد : 10

Natural Breciatted Mookaite

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 20*29 میلیمتر

قیمت : 21000 تومان

 

موکائیت 

سنگ طبیعی موکائیت  کد : 9

Natural Breciatted Mookaite

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 27*41 میلیمتر

قیمت : 40000 تومان

 

 

 موکائیت

سنگ طبیعی موکائیت  کد : 12

Natural Breciatted Mookaite

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 37*24 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان

موکائیت 

سنگ طبیعی موکائیت  کد : 11

Natural Breciatted Mookaite

وزن : 36قیراط

ابعاد : 22*38 میلیمتر

قیمت : 36000 تومان

 

 

موکائیت 

سنگ طبیعی موکائیت  کد : 14

Natural Breciatted Mookaite

وزن : 33قیراط

ابعاد : 23*30 میلیمتر

قیمت : 33000 تومان

موکائیت 

سنگ طبیعی موکائیت  کد : 13

Natural Breciatted Mookaite

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 31*18 میلیمتر

قیمت : 19000 تومان

 

 

موکائیت 

سنگ طبیعی موکائیت  کد : 16

Natural Breciatted Mookaite

وزن : 43قیراط

ابعاد : 26*40 میلیمتر

قیمت : 43000 تومان

موکائیت 

سنگ طبیعی موکائیت  کد : 15

Natural Breciatted Mookaite

وزن : 18 قیراط

ابعاد : 24*36 میلیمتر

قیمت : 18000 تومان

 

 

موکائیت 

سنگ طبیعی موکائیت  کد : 18

Natural Breciatted Mookaite

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 23*31 میلیمتر

قیمت : 26000تومان

موکائیت 

سنگ طبیعی موکائیت  کد : 17

Natural Breciatted Mookaite

وزن : 32قیراط

ابعاد : 23*38 میلیمتر

قیمت : 32000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

موکائیت 

سنگ طبیعی موکائیت  کد : 20

Natural Breciatted Mookaite

وزن : 25قیراط

ابعاد : 37*24 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

موکائیت 

سنگ طبیعی موکائیت  کد : 19

Natural Breciatted Mookaite

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 22*35 میلیمتر

قیمت : 26000 تومان

 

 

موکائیت 

سنگ طبیعی موکائیت  کد : 22

Natural Breciatted Mookaite

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 21*36 میلیمتر

قیمت : 28000 تومان

موکائیت

سنگ طبیعی موکائیت  کد : 21

Natural Breciatted Mookaite

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 36*28 میلیمتر

قیمت : 32000 تومان

 

 

موکائیت 

سنگ طبیعی موکائیت  کد : 24

Natural Breciatted Mookaite

وزن : 26قیراط

ابعاد : 23*37 میلیمتر

قیمت : 26000 تومان

موکائیت 

سنگ طبیعی موکائیت  کد : 23

Natural Breciatted Mookaite

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 22*33 میلیمتر

قیمت : 29000 تومان

 

 

موکائیت

سنگ طبیعی موکائیت  کد : 26

Natural Breciatted Mookaite

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 24*32 میلیمتر

قیمت : 27000 تومان

موکائیت 

سنگ طبیعی موکائیت  کد : 25

Natural Breciatted Mookaite

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 22*38میلیمتر

قیمت : 19000 تومان

 

 

موکائیت

سنگ طبیعی موکائیت  کد : 28

Natural Breciatted Mookaite

وزن : 34قیراط

ابعاد : 24*33 میلیمتر

قیمت : 34000 تومان

موکائیت 

سنگ طبیعی موکائیت  کد : 27

Natural Breciatted Mookaite

وزن : 12قیراط

ابعاد : 15*26 میلیمتر

قیمت : 12000تومان

 

 

موکائیت 

سنگ طبیعی موکائیت  کد : 30

Natural Breciatted Mookaite

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 22*30 میلیمتر

قیمت : 19000 تومان

موکائیت 

سنگ طبیعی موکائیت  کد : 29

Natural Breciatted Mookaite

وزن :24 قیراط

ابعاد : 21*32 میلیمتر

قیمت : 24000 تومان

 

 

موکائیت 

سنگ طبیعی موکائیت  کد : 32

Natural Breciatted Mookaite

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 19*30 میلیمتر

قیمت : 19000 تومان

موکائیت 

سنگ طبیعی موکائیت  کد : 31

Natural Breciatted Mookaite

وزن : 24قیراط

ابعاد : 20*28 میلیمتر

قیمت : 24000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

موکائیت 

سنگ طبیعی موکائیت  کد : 34

Natural Breciatted Mookaite

وزن : 34قیراط

ابعاد : 23*35 میلیمتر

قیمت : 34000تومان

موکائیت 

سنگ طبیعی موکائیت  کد : 33

Natural Breciatted Mookaite

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 24*29 میلیمتر

قیمت : 32000 تومان

 

 

 موکائیت

سنگ طبیعی موکائیت  کد : 36

Natural Breciatted Mookaite

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 20*34 میلیمتر

قیمت : 22000 تومان

موکائیت 

سنگ طبیعی موکائیت  کد : 35

Natural Breciatted Mookaite

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 19*36 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 

 

 موکائیت

سنگ طبیعی موکائیت  کد : 38

Natural Breciatted Mookaite

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 26*35 میلیمتر

قیمت : 43000 تومان

موکائیت 

سنگ طبیعی موکائیت  کد : 37

Natural Breciatted Mookaite

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 34*19 میلیمتر

قیمت : 27000 تومان

 

 

 موکائیت

سنگ طبیعی موکائیت  کد : 40

Natural Breciatted Mookaite

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 20*28 میلیمتر

قیمت : 21000 تومان

موکائیت 

سنگ طبیعی موکائیت  کد : 39

Natural Breciatted Mookaite

وزن : 29قیراط

ابعاد : 30*22 میلیمتر

قیمت : 29000 تومان

 

 

موکائیت 

سنگ طبیعی موکائیت  کد : 42

Natural Breciatted Mookaite

وزن : 26قیراط

ابعاد : 22*32 میلیمتر

قیمت : 26000تومان

موکائیت 

سنگ طبیعی موکائیت  کد : 41

Natural Breciatted Mookaite

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 29*34 میلیمتر

قیمت : 33000 تومان

 

 

 موکائیت

سنگ طبیعی موکائیت  کد : 44

Natural Breciatted Mookaite

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 22*31 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

موکائیت 

سنگ طبیعی موکائیت  کد : 43


Natural Breciatted Mookaite

وزن :36 قیراط

ابعاد : 26*35 میلیمتر

قیمت : 36000 تومان

 

 

 

 موکائیت

سنگ طبیعی موکائیت  کد : 46

Natural Breciatted Mookaite

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 25*35 میلیمتر

قیمت : 37000 تومان

موکائیت 

سنگ طبیعی موکائیت  کد : 45

Natural Breciatted Mookaite

وزن : 21قیراط

ابعاد : 20*30 میلیمتر

قیمت : 21000 تومان


برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

 موکائیت

سنگ طبیعی موکائیت  کد : 48

Natural Breciatted Mookaite

وزن : 32قیراط

ابعاد : 36*25 میلیمتر

قیمت : 32000 تومان

موکائیت 

سنگ طبیعی موکائیت  کد : 47

Natural Breciatted Mookaite

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 30*21 میلیمتر

قیمت : 23000 تومان

 

 

 موکائیت

سنگ طبیعی موکائیت  کد : 50

Natural Breciatted Mookaite

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 34*23 میلیمتر

قیمت : 32000 تومان

موکائیت 

سنگ طبیعی موکائیت  کد : 49

Natural Breciatted Mookaite

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 37*23 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان

 

 

 موکائیت

سنگ طبیعی موکائیت  کد : 52

Natural Breciatted Mookaite

وزن : 39قیراط

ابعاد : 39*23 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

موکائیت 

سنگ طبیعی موکائیت  کد : 51

Natural Breciatted Mookaite

وزن :23 قیراط

ابعاد : 21*31 میلیمتر

قیمت : 23000 تومان

 

 

موکائیت 

سنگ طبیعی موکائیت  کد : 54

Natural Breciatted Mookaite

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 41*28 میلیمتر

قیمت : 40000 تومان

موکائیت 

سنگ طبیعی موکائیت  کد : 53

Natural Breciatted Mookaite

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 21*35 میلیمتر

قیمت : 22000 تومان


برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان استموکائیت 

سنگ طبیعی موکائیت  کد : 56

Natural Breciatted Mookaite

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 33*22 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان

موکائیت 

سنگ طبیعی موکائیت  کد : 55

Natural Breciatted Mookaite

وزن : 16 قیراط

ابعاد : 14*31 میلیمتر

قیمت : 16000 تومان

 

 

موکائیت 

سنگ طبیعی موکائیت  کد : 58

Natural Breciatted Mookaite

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 20*28 میلیمتر

قیمت : 22000 تومان

موکائیت 

سنگ طبیعی موکائیت  کد : 57

Natural Breciatted Mookaite

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 32*20 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان

 

 

موکائیت 

سنگ طبیعی موکائیت  کد : 60

Natural Breciatted Mookaite

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 21*32 میلیمتر

قیمت : 20000 تومان

موکائیت 

سنگ طبیعی موکائیت  کد : 59

Natural Breciatted Mookaite

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 20*33 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان