الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

https://telegram.me/danagemانواع منشور سنگ طبیعی کریستال کوارتز

منشور کریستال کوارتز 

منشور سنگ طبیعی کریستال کوارتز  کد : 2

Natural Crystal Quartz

وزن : 91 گرم

ارتفاع : 101 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان

منشور کریستال کوارتز 

منشور سنگ طبیعی کریستال کوارتز  کد : 1

Natural Crystal Quartz

وزن : 72 گرم

ارتفاع : 86 میلیمتر

قیمت : 43000 تومان

 


 

 منشور کریستال کوارتز

منشور سنگ طبیعی کریستال کوارتز  کد : 4

Natural Crystal Quartz

وزن : 77 گرم

ارتفاع : 106 میلیمتر

قیمت : 46000 تومان

منشور کریستال کوارتز 

منشور سنگ طبیعی کریستال کوارتز  کد : 3

Natural Crystal Quartz

وزن : 54 گرم

ارتفاع : 86 میلیمتر

قیمت : 32000 تومان

 

 

 منشور کریستال کوارتز

منشور سنگ طبیعی کریستال کوارتز  کد : 6

Natural Crystal Quartz

وزن : 121 گرم

ارتفاع : 109 میلیمتر

قیمت : 72000 تومان

منشور کریستال کوارتز 

منشور سنگ طبیعی کریستال کوارتز  کد : 5

Natural Crystal Quartz

وزن : 86 گرم

ارتفاع : 93 میلیمتر

قیمت : 51000 تومان

 

 

 منشور کریستال کوارتز

منشور سنگ طبیعی کریستال کوارتز  کد : 8

Natural Crystal Quartz

وزن : 74 گرم

ارتفاع : 95 میلیمتر

قیمت : 44000 تومان

منشور کریستال کوارتز 

منشور سنگ طبیعی کریستال کوارتز  کد : 7

Natural Crystal Quartz

وزن : 97 گرم

ارتفاع : 91 میلیمتر

قیمت : 58000 تومان

 
 منشور کریستال کوارتز

منشور سنگ طبیعی کریستال کوارتز  کد : 10

Natural Crystal Quartz

وزن : 115 گرم

ارتفاع : 100 میلیمتر

قیمت : 69000 تومان

منشور کریستال کوارتز 

منشور سنگ طبیعی کریستال کوارتز  کد : 9

Natural Crystal Quartz

وزن : 94 گرم

ارتفاع : 95 میلیمتر

قیمت : 56000 تومان

 

 

 منشور کریستال کوارتز

منشور سنگ طبیعی کریستال کوارتز  کد : 12

Natural Crystal Quartz

وزن : 48 گرم

ارتفاع : 83 میلیمتر

قیمت : 28000 تومان

منشور کریستال کوارتز 

منشور سنگ طبیعی کریستال کوارتز  کد : 11

Natural Crystal Quartz

وزن :  76 گرم

ارتفاع : 68 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان

 

 

منشور کریستال کوارتز 

منشور سنگ طبیعی کریستال کوارتز  کد : 14

Natural Crystal Quartz

وزن : 82 گرم

ارتفاع : 91 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان

منشور کریستال کوارتز 

منشور سنگ طبیعی کریستال کوارتز  کد : 13

Natural Crystal Quartz

وزن : 85 گرم

ارتفاع : 105 میلیمتر

قیمت : 51000 تومان

 

 

منشور کریستال کوارتز 

منشور سنگ طبیعی کریستال کوارتز  کد : 16

Natural Crystal Quartz

وزن : 83 گرم

ارتفاع : 89 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان

منشور کریستال کوارتز 

منشور سنگ طبیعی کریستال کوارتز  کد : 15

Natural Crystal Quartz

وزن : 82 گرم

ارتفاع : 85 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان

 

 

منشور کریستال کوارتز 

منشور سنگ طبیعی کریستال کوارتز  کد : 18

Natural Crystal Quartz

وزن : 60 گرم

ارتفاع : 85 میلیمتر

قیمت : 36000 تومان

منشور کریستال کوارتز 

منشور سنگ طبیعی کریستال کوارتز  کد : 17

Natural Crystal Quartz

وزن : 41 گرم

ارتفاع : 77 میلیمتر

قیمت : 24000 تومان

 


 

منشور کریستال کوارتز 

منشور سنگ طبیعی کریستال کوارتز  کد : 20

Natural Crystal Quartz

وزن : 86 گرم

ارتفاع : 93 میلیمتر

قیمت : 51000 تومان

منشور کریستال کوارتز 

منشور سنگ طبیعی کریستال کوارتز  کد : 19

Natural Crystal Quartz

وزن : 41 گرم

ارتفاع : 83 میلیمتر

قیمت : 24000 تومان

 

 

منشور کریستال کوارتز 

منشور سنگ طبیعی کریستال کوارتز  کد : 22

Natural Crystal Quartz

وزن : 56 گرم

ارتفاع : 91 میلیمتر

قیمت : 33000 تومان

منشور کریستال کوارتز

منشور سنگ طبیعی کریستال کوارتز  کد : 21

Natural Crystal Quartz

وزن : 59 گرم

ارتفاع : 77 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان

 

 

منشور کریستال کوارتز 

منشور سنگ طبیعی کریستال کوارتز  کد : 24

Natural Crystal Quartz

وزن : 90 گرم

ارتفاع : 91 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان

منشور کریستال کوارتز 

منشور سنگ طبیعی کریستال کوارتز  کد : 23

Natural Crystal Quartz

وزن : 70 گرم

ارتفاع : 82 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان

 

 

منشور کریستال کوارتز

منشور سنگ طبیعی کریستال کوارتز  کد : 26

Natural Crystal Quartz

وزن : 111 گرم

ارتفاع :93 میلیمتر

قیمت : 66000 تومان

منشور کریستال کوارتز 

منشور سنگ طبیعی کریستال کوارتز  کد : 25

Natural Crystal Quartz

وزن : 142 گرم

ارتفاع : 105 میلیمتر

قیمت : 85000 تومان

 

 

منشور کریستال کوارتز

منشور سنگ طبیعی کریستال کوارتز  کد : 28

Natural Crystal Quartz

وزن :  113 گرم

ارتفاع : 106 میلیمتر

قیمت : 67000 تومان

منشور کریستال کوارتز 

منشور سنگ طبیعی کریستال کوارتز  کد : 27

Natural Crystal Quartz

وزن : 112 گرم

ارتفاع : 100 میلیمتر

قیمت :  67000 تومان

 

 

منشور کریستال کوارتز 

منشور سنگ طبیعی کریستال کوارتز  کد : 30

Natural Crystal Quartz

وزن : 60 گرم

ارتفاع : 90 میلیمتر

قیمت : 36000 تومان

منشور کریستال کوارتز 

منشور سنگ طبیعی کریستال کوارتز  کد : 29

Natural Crystal Quartz

وزن :131 گرم

ارتفاع : 108 میلیمتر

قیمت : 78000 تومان

 

 

منشور کریستال کوارتز 

منشور سنگ طبیعی کریستال کوارتز  کد : 32

Natural Crystal Quartz

وزن : 43 گرم

ارتفاع : 64 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

منشور کریستال کوارتز 

منشور سنگ طبیعی کریستال کوارتز  کد : 31

Natural Crystal Quartz

وزن : 53 گرم

ارتفاع : 73 میلیمتر

قیمت : 31000 تومان

 


 

منشور کریستال کوارتز 

منشور سنگ طبیعی کریستال کوارتز  کد : 34

Natural Crystal Quartz

وزن : 45 گرم

ارتفاع : 65 میلیمتر

قیمت : 27000 تومان

منشور کریستال کوارتز 

منشور سنگ طبیعی کریستال کوارتز  کد : 33

Natural Crystal Quartz

وزن : 72 گرم

ارتفاع : 71 میلیمتر

قیمت : 43000 تومان

 

 

 منشور کریستال کوارتز

منشور سنگ طبیعی کریستال کوارتز  کد : 36

Natural Crystal Quartz

وزن : 88 گرم

ارتفاع : 98 میلیمتر

قیمت : 52000 تومان

منشور کریستال کوارتز 

منشور سنگ طبیعی کریستال کوارتز  کد : 35

Natural Crystal Quartz

وزن : 74 گرم

ارتفاع : 84 میلیمتر

قیمت : 44000 تومان

 

 

 منشور کریستال کوارتز

منشور سنگ طبیعی کریستال کوارتز  کد : 38

Natural Crystal Quartz

وزن : 57 گرم

ارتفاع : 90 میلیمتر

قیمت : 34000 تومان

منشور کریستال کوارتز 

منشور سنگ طبیعی کریستال کوارتز  کد : 37

Natural Crystal Quartz

وزن : 76 گرم

ارتفاع : 83 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان

 

 

 منشور کریستال کوارتز

منشور سنگ طبیعی کریستال کوارتز  کد : 40

Natural Crystal Quartz

وزن : 49 گرم

ارتفاع : 77 میلیمتر

قیمت : 29000 تومان

منشور کریستال کوارتز 

منشور سنگ طبیعی کریستال کوارتز  کد : 39

Natural Crystal Quartz

وزن : 91 گرم

ارتفاع : 82 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان

 

 

منشور کریستال کوارتز 

منشور سنگ طبیعی کریستال کوارتز  کد : 42

Natural Crystal Quartz

وزن : 80 گرم

ارتفاع : 96 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان

منشور کریستال کوارتز 

منشور سنگ طبیعی کریستال کوارتز  کد : 41

Natural Crystal Quartz

وزن : 78 گرم

ارتفاع : 82 میلیمتر

قیمت : 46000 تومان

 

 

 منشور کریستال کوارتز

منشور سنگ طبیعی کریستال کوارتز  کد : 44

Natural Crystal Quartz

وزن : 50 گرم

ارتفاع : 62 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان

منشور کریستال کوارتز 

منشور سنگ طبیعی کریستال کوارتز  کد : 43


Natural Crystal Quartz

وزن :86 گرم

ارتفاع : 94 میلیمتر

قیمت : 51000 تومان

 

 

 

 منشور کریستال کوارتز

منشور سنگ طبیعی کریستال کوارتز  کد : 46

Natural Crystal Quartz

وزن : 29 گرم

ارتفاع : 58 میلیمتر

قیمت : 17000 تومان

منشور کریستال کوارتز 

منشور سنگ طبیعی کریستال کوارتز  کد : 45

Natural Crystal Quartz

وزن : 49 گرم

ارتفاع : 92 میلیمتر

قیمت : 29000 تومان
 

 منشور کریستال کوارتز

منشور سنگ طبیعی کریستال کوارتز  کد : 48

Natural Crystal Quartz

وزن : 54 گرم

ارتفاع : 79 میلیمتر

قیمت : 32000 تومان

منشور کریستال کوارتز 

منشور سنگ طبیعی کریستال کوارتز  کد : 47

Natural Crystal Quartz

وزن : 74 گرم

ارتفاع : 105 میلیمتر

قیمت : 44000 تومان

 

 

 منشور کریستال کوارتز

منشور سنگ طبیعی کریستال کوارتز  کد : 50

Natural Crystal Quartz

وزن : 68 گرم

ارتفاع : 90 میلیمتر

قیمت : 40000 تومان

منشور کریستال کوارتز 

منشور سنگ طبیعی کریستال کوارتز  کد : 49

Natural Crystal Quartz

وزن : 46 گرم

ارتفاع : 88 میلیمتر

قیمت : 27000 تومان

 

 

 منشور کریستال کوارتز

منشور سنگ طبیعی کریستال کوارتز  کد : 52

Natural Crystal Quartz

وزن : 85 گرم

ارتفاع : 93 میلیمتر

قیمت : 51000 تومان

منشور کریستال کوارتز 

منشور سنگ طبیعی کریستال کوارتز  کد : 51

Natural Crystal Quartz

وزن :67 گرم

ارتفاع : 65 میلیمتر

قیمت : 40000 تومان

 

 

منشور کریستال کوارتز 

منشور سنگ طبیعی کریستال کوارتز  کد : 54

Natural Crystal Quartz

وزن : 65 گرم

ارتفاع : 88 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

منشور کریستال کوارتز 

منشور سنگ طبیعی کریستال کوارتز  کد : 53

Natural Crystal Quartz

وزن : 81 گرم

ارتفاع : 98 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان