الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

https://telegram.me/danagem


صفحه ی اینستاگرام داناگوهر را فالو کنید

https://instagram.com/dana.gem 

خواص سنگ چشم ببر   Tiger's Eye    :

 •  ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای دوم و سوم

 • چشم ببر برای افزایش ثروت و زنده دلی استفاده می شود، شجاعت را تقویت کرده، هیجان جنسی و قوای جسمانی بهمراه داشته و اجازه می دهد که این ویژگیها با ذهنی روشن و دیدگاهی مثبت متعادل شود.

 • بعنوان سنگ قدرت در جذب پول، ثروت و شانس شهرت فراوانی دارد اما قدرتهای معنوی نیز دارد.

 • حرکت نور در سطح آن باعث شده سنگ فوق العاده ای برای رؤیت پنداره و پیشگویی باشد.

 • از روزگاران قدیم به عنوان محافظ محسوب شده و سربازان رومی هنگام جنگ آنرا به همراه خود داشتند و بخصوص برای مقابله با جادوی سیاه مفید است. همچنین برای درک حقیقت در هر موقعیتی استفاده می شود.

 • درمان اختلالات چشمی یکی از کاربردهای رایج چشم ببر است.

 •  چشم ببر سرعت فعالیت چاکرای سوم را کاسته و از هدر رفت انرژی جلوگیری می کند. به طور کلی چشم ببر متعادل کننده عواطف است که لجاجت را نرم کرده و دیدی روشن به فرد می دهد.

 •  با تخلیه انرژی و ایجاد تمرکز، ارتباط با اراده و قدرت شخصی را تقویت می کند.

 • به دلیل تسلط خورشید بر این سنگ و دارا بودن برقی از نور طلایی برای تقویت اعتقادات و ایجاد شجاعت و اعتماد بنفس استفاده می شود.

 •  سنگ گرمی است و برای افراد ضعیف و بیمار بسیار مفید است.

 • افزایش قدرت و تمرکز ذهن

 • بسیار مفید برای درمان بیماری های روان تنی، ترس و اضطراب

 • توازن یین و یانگ

 • بهبود کارایی چشم ها ، گلو و ارگانهای تولید مثل

 • کمک به دفع مواد سمی

 • کاهش درد

 •  ترمیم شکستگی استخوان و ستون فقرات

 • بهبود سوخت و ساز بدن

 • افزایش میل جنسی

 • جذب ثروت و کمک به پیشرفت در مسائل مالی

 • افزایش عشق و شور و قدرت فیزیکی

 • ابزاری عالی برای روشن بینی و یا پیش گویی

 • سپر در برابر جادوی سیاه

 • شفای اختلالات چشم

 • ایجاد تعادل احساسات و عواطف

 • سنگ نماد پول ، حفاظت ، شجاعت ، انرژی ، شانس ، پیش گویی


 

مدال قلب چشم ببر 

مدال قلب سنگ چشم ببر کد : 2

Natural Tiger's Eye

قیمت : 29000 تومان

مدال قلب چشم ببر 

مدال قلب سنگ چشم ببر کد : 1

Natural Tiger's Eye

قیمت : 29000 تومان

 


 

 مدال قلب چشم ببر

مدال قلب سنگ چشم ببر کد : 4

Natural Tiger's Eye

قیمت : 29000 تومان

مدال قلب چشم ببر 

مدال قلب سنگ چشم ببر کد : 3

Natural Tiger's Eye

قیمت : 29000 تومان

 

 

 مدال قلب چشم ببر

مدال قلب سنگ چشم ببر کد : 6

Natural Tiger's Eye

قیمت : 29000 تومان

 

مدال قلب چشم ببر 

مدال قلب سنگ چشم ببر کد : 5

Natural Tiger's Eye

قیمت : 29000 تومان

 

 

 

 مدال قلب چشم ببر

مدال قلب سنگ چشم ببر کد : 8

Natural Tiger's Eye

قیمت : 29000 تومان

 

مدال قلب چشم ببر 

مدال قلب سنگ چشم ببر کد : 7

Natural Tiger's Eye

قیمت : 29000 تومان

 

 
 مدال قلب چشم ببر

مدال قلب سنگ چشم ببر کد : 10

Natural Tiger's Eye

قیمت : 29000 تومان

مدال قلب چشم ببر 

مدال قلب سنگ چشم ببر کد : 9

Natural Tiger's Eye

قیمت : 29000 تومان

 

 

 مدال قلب چشم ببر

مدال قلب سنگ چشم ببر کد : 12

Natural Tiger's Eye

قیمت : 29000 تومان

مدال قلب چشم ببر 

مدال قلب سنگ چشم ببر کد : 11

Natural Tiger's Eye

قیمت : 29000 تومان

 

 

مدال قلب چشم ببر 

مدال قلب سنگ چشم ببر کد : 14

Natural Tiger's Eye

قیمت : 29000 تومان

مدال قلب چشم ببر 

مدال قلب سنگ چشم ببر کد : 13

Natural Tiger's Eye

قیمت : 29000 تومان

 

 

مدال قلب چشم ببر 

مدال قلب سنگ چشم ببر کد : 16

Natural Tiger's Eye

قیمت : 29000 تومان

مدال قلب چشم ببر 

مدال قلب سنگ چشم ببر کد : 15

Natural Tiger's Eye

قیمت : 29000 تومان

 

 

مدال قلب چشم ببر 

مدال قلب سنگ چشم ببر کد : 18

Natural Tiger's Eye

قیمت : 29000 تومان

مدال قلب چشم ببر 

مدال قلب سنگ چشم ببر کد : 17

Natural Tiger's Eye

قیمت : 29000 تومان

 


 

مدال قلب چشم ببر 

مدال قلب سنگ چشم ببر کد : 20

Natural Tiger's Eye

قیمت : 29000 تومان

مدال قلب چشم ببر 

مدال قلب سنگ چشم ببر کد : 19

Natural Tiger's Eye

قیمت : 29000 تومان

 

 

مدال قلب چشم ببر 

مدال قلب سنگ چشم ببر کد : 22

Natural Tiger's Eye

قیمت : 29000 تومان

مدال قلب چشم ببر

مدال قلب سنگ چشم ببر کد : 21

Natural Tiger's Eye

قیمت : 29000 تومان

 

 

 

مدال قلب چشم ببر 

مدال قلب سنگ چشم ببر کد : 24

Natural Tiger's Eye

قیمت : 29000 تومان

مدال قلب چشم ببر 

مدال قلب سنگ چشم ببر کد : 23

Natural Tiger's Eye

قیمت : 29000 تومان

 

 

مدال قلب چشم ببر

مدال قلب سنگ چشم ببر کد : 26

Natural Tiger's Eye

قیمت : 29000 تومان

مدال قلب چشم ببر 

مدال قلب سنگ چشم ببر کد : 25

Natural Tiger's Eye

قیمت : 29000 تومان

 

 

مدال قلب چشم ببر

مدال قلب سنگ چشم ببر کد : 28

Natural Tiger's Eye

قیمت : 29000 تومان

 

مدال قلب چشم ببر 

مدال قلب سنگ چشم ببر کد : 27

Natural Tiger's Eye

قیمت : 29000 تومان

 

 

مدال قلب چشم ببر 

مدال قلب سنگ چشم ببر کد : 30

Natural Tiger's Eye

قیمت : 29000 تومان

مدال قلب چشم ببر 

مدال قلب سنگ چشم ببر کد : 29

Natural Tiger's Eye

قیمت : 29000 تومان

 

 

 

مدال قلب چشم ببر 

مدال قلب سنگ چشم ببر کد : 32

Natural Tiger's Eye

قیمت : 29000 تومان

مدال قلب چشم ببر 

مدال قلب سنگ چشم ببر کد : 31

Natural Tiger's Eye

قیمت :  29000 تومان

 

 

مدال قلب چشم ببر 

مدال قلب سنگ چشم ببر کد : 34

Natural Tiger's Eye

قیمت : 29000 تومان

مدال قلب چشم ببر 

مدال قلب سنگ چشم ببر کد : 33

Natural Tiger's Eye

قیمت :  29000 تومان

 


 

 مدال قلب چشم ببر

مدال قلب سنگ چشم ببر کد : 36

Natural Tiger's Eye

قیمت : 29000 تومان

مدال قلب چشم ببر 

مدال قلب سنگ چشم ببر کد : 35

Natural Tiger's Eye

قیمت : 29000 تومان

 

 

 مدال قلب چشم ببر

مدال قلب سنگ چشم ببر کد : 38

Natural Tiger's Eye

قیمت : 29000 تومان

 

مدال قلب چشم ببر 

مدال قلب سنگ چشم ببر کد : 37

Natural Tiger's Eye

قیمت : 29000 تومان

 

 

 مدال قلب چشم ببر

مدال قلب سنگ چشم ببر کد : 40

Natural Tiger's Eye

قیمت : 29000 تومان

مدال قلب چشم ببر 

مدال قلب سنگ چشم ببر کد : 39

Natural Tiger's Eye

قیمت : 29000 تومان

 

 

 

مدال قلب چشم ببر 

مدال قلب سنگ چشم ببر کد : 42

Natural Tiger's Eye

قیمت : 29000 تومان

مدال قلب چشم ببر 

مدال قلب سنگ چشم ببر کد : 41

Natural Tiger's Eye

قیمت : 29000 تومان

 

 

 مدال قلب چشم ببر

مدال قلب سنگ چشم ببر کد : 44

Natural Tiger's Eye

قیمت : 29000 تومان

مدال قلب چشم ببر 

مدال قلب سنگ چشم ببر کد : 43

Natural Tiger's Eye

قیمت : 29000 تومان

 

 

 

 مدال قلب چشم ببر

مدال قلب سنگ چشم ببر کد : 46

Natural Tiger's Eye

قیمت : 29000 تومان

مدال قلب چشم ببر 

مدال قلب سنگ چشم ببر کد : 45

Natural Tiger's Eye

قیمت : 29000 تومان

 
 

 مدال قلب چشم ببر

مدال قلب سنگ چشم ببر کد : 48

Natural Tiger's Eye

قیمت : 29000 تومان

مدال قلب چشم ببر 

مدال قلب سنگ چشم ببر کد : 47

Natural Tiger's Eye

قیمت : 29000 تومان

 

 

 مدال قلب چشم ببر

مدال قلب سنگ چشم ببر کد : 50

Natural Tiger's Eye

قیمت : 29000 تومان

مدال قلب چشم ببر 

مدال قلب سنگ چشم ببر کد : 49

Natural Tiger's Eye

قیمت : 29000 تومان

 

 

 مدال قلب چشم ببر

مدال قلب سنگ چشم ببر  کد : 52

Natural Tiger's Eye

قیمت : 29000 تومان

مدال قلب چشم ببر 

مدال قلب سنگ چشم ببر  کد : 51

Natural Tiger's Eye

قیمت : 29000 تومان

 

 

 

مدال قلب چشم ببر 

مدال قلب سنگ چشم ببر  کد : 54

Natural Tiger's Eye

قیمت : 29000 تومان

 

مدال قلب چشم ببر 

مدال قلب سنگ چشم ببر  کد : 53

Natural Tiger's Eye

قیمت : 29000 تومان

 

 

 مدال قلب چشم ببر

مدال قلب سنگ چشم ببر  کد : 56

Natural Tiger's Eye

قیمت : 29000 تومان

 

مدال قلب چشم ببر 

مدال قلب سنگ چشم ببر  کد : 55

Natural Tiger's Eye

قیمت : 29000 تومان

 

 

 مدال قلب چشم ببر

مدال قلب سنگ چشم ببر  کد : 58

Natural Tiger's Eye

قیمت : 29000 تومان

مدال قلب چشم ببر 

مدال قلب سنگ چشم ببر  کد : 57

Natural Tiger's Eye

قیمت : 29000 تومان
 
مدال قلب چشم ببر 

مدال قلب سنگ چشم ببر  کد : 60

Natural Tiger's Eye

قیمت : 29000 تومان

مدال قلب چشم ببر 

مدال قلب سنگ چشم ببر  کد : 59

Natural Tiger's Eye

قیمت : 29000 تومان