الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید  : http://www.telegram.me/danagemانواع مدال سیم بافت پتینه شده سری دوممدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 78

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا

ابعاد : 52*26 میلیمتر

قیمت : 163000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 77

سنگ سرافینیت

ابعاد : 23*64 میلیمتر

قیمت : 159000 تومان
مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 80

سنگ عقیق مراکش

ابعاد : 21*75 میلیمتر

قیمت : 179000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 79

سنگ عقیق کریزیلیس

ابعاد : 61*26 میلیمتر

قیمت : 173000 تومان
مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 83

سنگ عقیق بلولیس

ابعاد : 25*72 میلیمتر

قیمت : 197000 تومان

 

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 90

سنگ عقیق مراکش

ابعاد : 76*25 میلیمتر

قیمت : 167000 تومان
مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 92

سنگ لابرادوریت آبی

ابعاد : 29*81 میلیمتر

قیمت : 299.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 84

سنگ سان استون

ابعاد : 24*58 میلیمتر

قیمت : 198000 تومان
مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 87

سنگ چشم ببر

ابعاد : 78*31 میلیمتر

قیمت : 133000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 86

سنگ عقیق مراکش

ابعاد : 31*83 میلیمتر

قیمت : 233000 تومان
مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 89

سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا

ابعاد : 80*25 میلیمتر

قیمت : 197000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 88

سنگ عقیق کریزیلیس

ابعاد : 67*26 میلیمتر

قیمت : 176000 تومان
مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 94

سنگ آزوریت گرانیت

ابعاد : 26*79 میلیمتر

قیمت : 149.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 96

سنگ عقیق کریزیلیس

ابعاد : 29*80 میلیمتر

قیمت : 219.000 تومان
مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 98

سنگ گلدن چاروئیت

ابعاد : 32*63 میلیمتر

قیمت : 229.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 97

سنگ عقیق اقیانوسی

ابعاد : 61*24 میلیمتر

قیمت : 159.000 تومان
مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت کد : 100

سنگ عقیق رویال

ابعاد : 29*49 میلیمتر

قیمت : 59.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 99

سنگ عقیق مراکش

ابعاد : 21*72 میلیمتر

قیمت : 179.000 تومان
مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 102

سنگ چشم ببر

ابعاد : 17*60 میلیمتر

قیمت : 139.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت کد : 101

سنگ عقیق کریزیلیس

ابعاد : 34*42 میلیمتر

قیمت : 163.000 تومان
مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 104

سنگ عقیق کریزیلیس

ابعاد : 30*67 میلیمتر

قیمت : 172.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 103

سنگ چشم ببر

ابعاد : 19*74 میلیمتر

قیمت : 139.000 تومان
مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 106

سنگ عقیق شجر

ابعاد : 23*73 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 113

سنگ واسونیت

ابعاد : 26*76 میلیمتر

قیمت : 164.000 تومان
مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 108

سنگ عقیق کریزیلیس

ابعاد : 77*27 میلیمتر

قیمت : 189.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 107

سنگ سپتارین زرد

ابعاد : 29*83 میلیمتر

قیمت : 163.000 تومان
مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 110

سنگ عقیق مراکش

ابعاد : 22*63 میلیمتر

قیمت : 159.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 109

سنگ عقیق مراکش

ابعاد : 20*60 میلیمتر

قیمت : 143.000 تومان
مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 112

سنگ عقیق مراکش

ابعاد : 73*33 میلیمتر

قیمت : 236.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 111

سنگ عقیق مراکش

ابعاد : 73*31 میلیمتر

قیمت : 214.000 تومان
مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 116

سنگ خون

ابعاد : 87*30 میلیمتر

قیمت : 199.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 115

سنگ خون

ابعاد : 75*31 میلیمتر

قیمت : 168.000 تومان
مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 118

سنگ سان استون

ابعاد : 28*68 میلیمتر

قیمت : 183.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 120

سنگ لابرادوریت آبی

ابعاد : 71*30 میلیمتر

قیمت : 245.000 تومان
مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 122

سنگ عقیق کریزیلیس

ابعاد : 25*73 میلیمتر

قیمت : 174.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 121

سنگ عقیق کریزیلیس

ابعاد : 28*86 میلیمتر

قیمت : 199.000 تومان
مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 124

سنگ عقیق مراکش

ابعاد : 23*60 میلیمتر

قیمت : 166.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 123

سنگ لابرادوریت

ابعاد : 26*88 میلیمتر

قیمت : 223.000 تومان
مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 141

سنگ فسیل مرجان

ابعاد : 24*70 میلیمتر

قیمت : 156.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 125

سنگ عقیق مراکش

ابعاد : 23*68 میلیمتر

قیمت : 169.000 تومان
مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 131

سنگ عقیق مراکش

ابعاد : 27*89 میلیمتر

قیمت : 211.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 130

سنگ موکائیت

ابعاد : 73*24 میلیمتر

قیمت : 163.000 تومان
مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 133

سنگ عقیق مراکش

ابعاد : 23*87 میلیمتر

قیمت : 156.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 132

سنگ لابرادوریت

ابعاد : 98*38 میلیمتر

قیمت : 369.000 تومان
مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 135

سنگ عقیق مراکش

ابعاد : 23*81 میلیمتر

قیمت : 173.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 134

سنگ خون

ابعاد : 32*74 میلیمتر

قیمت : 193.000 تومان
مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 137

سنگ خون

ابعاد : 82*27 میلیمتر

قیمت : 163.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 136

سنگ عقیق کریزیلیس

ابعاد : 29*75 میلیمتر

قیمت : 169.000 تومان
مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 139

سنگ عقیق مراکش

ابعاد : 26*76 میلیمتر

قیمت : 211.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 138

سنگ آزوریت

ابعاد : 26*70 میلیمتر

قیمت : 259.000 تومان
مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 144

سنگ لابرادوریت

ابعاد : 87*34 میلیمتر

قیمت : 308.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 143

سنگ عقیق شجر

ابعاد : 24*65 میلیمتر

قیمت : 132.000 تومان
مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 146

سنگ لابرادوریت آبی

ابعاد : 25*90 میلیمتر

قیمت : 213.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 145

سنگ واسونیت

ابعاد : 25*88 میلیمتر

قیمت : 164.000 تومان
مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 148

سنگ عقیق کریزیلیس

ابعاد : 29*80 میلیمتر

قیمت : 189.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 147

سنگ لابرادوریت آبی

ابعاد : 70*27 میلیمتر

قیمت : 210.000 تومان
مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 150

سنگ چشم ببر

ابعاد : 19*80 میلیمتر

قیمت : 135.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 149

سنگ خون

ابعاد : 26*71 میلیمتر

قیمت : 153.000 تومان
مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 152

سنگ عقیق کریزیلیس

ابعاد : 30*68 میلیمتر

قیمت : 184.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 151

سنگ خون

ابعاد : 39*74 میلیمتر

قیمت : 179.000 تومان
مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 154

سنگ مون استون هلویی

ابعاد : 61*31 میلیمتر

قیمت : 263.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 159

سنگ اسکولسیت

ابعاد : 18*37 میلیمتر

قیمت : 69.000 تومان
مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 156

سنگ عقیق مراکش

ابعاد : 28*104 میلیمتر

قیمت : 199.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 155

سنگ مون استون هلویی

ابعاد : 34*73 میلیمتر

قیمت : 299.000 تومان
مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 158

سنگ چشم ببر

ابعاد : 20*75 میلیمتر

قیمت : 139.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 157

سنگ چشم ببر

ابعاد : 16*86 میلیمتر

قیمت : 139.000 تومان
مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 162

سنگ عقیق مراکش

ابعاد : 22*85 میلیمتر

قیمت : 169.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 161

سنگ عقیق شجر

ابعاد : 32*88 میلیمتر

قیمت : 157.000 تومان
مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 164

سنگ گلدن چاروئیت

ابعاد : 20*84 میلیمتر

قیمت : 189.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت پتینه شده کد : 163

سنگ عقیق مراکش

ابعاد : 23*72 میلیمتر

قیمت : 174.000 تومان
مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت کد : 166

سنگ فسیل مرجان

ابعاد : 44*31 میلیمتر

قیمت : 99.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت کد : 165

سنگ جاسپرقرمز

ابعاد : 21*20 میلیمتر

قیمت : 67.000 تومان
مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت کد : 171

سنگ چشم ببر

ابعاد : 30*14 میلیمتر

قیمت : 69.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت کد : 170

سنگ ابسیدیان

ابعاد : 39*24 میلیمتر

قیمت : 73.000 تومان
مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت کد : 173

سنگ لاجورد

ابعاد : 30*61 میلیمتر

قیمت : 129.000 تومان

مدال سیم بافت پتینه شده

مدال سیم بافت کد : 172

سنگ چشم ببر

ابعاد : 32*66 میلیمتر

قیمت : 119.000 تومانبخش اول


بخش سوم


بخش چهارم


بخش پنجم