مدال نقره سنگی
الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید  : http://www.telegram.me/danagem

انواع سنگ ها به همراه قاب نقره


 

 

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ  عقیق زرد کد 172

به همراه قاب نقره

ابعاد : 33*15

قیمت : 149.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ عقیق زرد کد 171

به همراه قاب نقره

ابعاد : 19* 30

قیمت : 129.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ  عقیق کد 174

به همراه قاب نقره

ابعاد : 30*18

قیمت : 139.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ  پیترسیت کد 166

به همراه قاب نقره

ابعاد : 64*29

قیمت : 219.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ  بامبلبی جاسپر کد 164

به همراه قاب نقره

ابعاد : 33*45

قیمت : 199.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ واسونیت کد 163

به همراه قاب نقره

ابعاد : 41* 25

قیمت : 179.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ  لاجورد کد 168

به همراه قاب نقره

ابعاد : 31*47

قیمت : 199.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ مون استون هلویی کد 160

به همراه قاب نقره

ابعاد : 14* 31

قیمت : 149.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ  رودونیت کد 170

به همراه قاب نقره

ابعاد : 26*46

قیمت : 199.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ سرافینیت کد 169

به همراه قاب نقره

ابعاد : 41* 25

قیمت : 199.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ  درونوس  کد 159

به همراه قاب نقره

ابعاد : 33*46

قیمت : 213.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ رویال جاسپرکد 158

به همراه قاب نقره

ابعاد : 35* 60

قیمت : 217.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ خورشید(سان استون) کد 156

به همراه قاب نقره

ابعاد : 17*48

قیمت : 209.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ پرهنیت کد 154

به همراه قاب نقره

ابعاد : 40* 25

قیمت : 199.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ آمتیست  کد 145

به همراه قاب نقره

ابعاد : 15*34

قیمت : 133.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ پینات وود کد 139

به همراه قاب نقره

ابعاد : 43*32

قیمت : 223.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ استار سان استون تانزانیا کد 141

به همراه قاب نقره

ابعاد : 26*45

قیمت : 249.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ پیریت کد 140

به همراه قاب نقره

ابعاد : 31* 64

قیمت : 189.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ هولیت کد 25

به همراه قاب نقره

ابعاد : 32* 24

قیمت : 125.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ دالماتیان کد 131

به همراه قاب نقره

ابعاد : 26* 48

قیمت : 171.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ پینات وود کد 134

به همراه قاب نقره

ابعاد : 24*47

قیمت : 193.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ آمازونیت کد 133

به همراه قاب نقره

ابعاد : 46* 33

قیمت : 179.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ فیروزه نیشابور اصل  کد 122

به همراه قاب نقره

ابعاد : 19* 40

قیمت : 389.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ عقیق مراکش کد 135

به همراه قاب نقره

ابعاد : 25* 16

قیمت : 193.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ فیروزه نیشابور اصل  کد 121

به همراه قاب نقره

ابعاد : 24*18

قیمت : 579.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ چشم ببر کد 120

به همراه قاب نقره

ابعاد : 45* 33

قیمت : 183.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ فیروزه نیشابور اصل  کد 125

به همراه قاب نقره

ابعاد : 16*35

قیمت : 389.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ فیروزه نیشابور اصل  کد 124

به همراه قاب نقره

ابعاد : 24* 30

قیمت : 289.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ چشم ببر کد 130

به همراه قاب نقره

ابعاد : 45*32

قیمت : 179.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ چشم ببر کد 119

به همراه قاب نقره

ابعاد : 45*25

قیمت : 179.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ ماه (مون استون) کد 137


به همراه قاب نقره


ابعاد : 33*43

قیمت : 223.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ سلنایت کد 35

به همراه قاب نقره

ابعاد : 24* 21

وزن : 30 قیراط

قیمت : 135.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ پیریت  کد 42

به همراه قاب نقره

ابعاد : 47* 30

وزن : 83 قیراط

قیمت : 158.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ پیریت  کد 41

به همراه قاب نقره

ابعاد : 47* 34

وزن : 100 قیراط

قیمت : 175.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ لابرادوریت آبی کد 146

به همراه قاب نقره

ابعاد :  36 * 28

قیمت : 199.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ ماه (مون استون) کد 80

به همراه قاب نقره

ابعاد :  35 * 45

قیمت : 279.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ مون استون کد 85

به همراه قاب نقره

ابعاد :  63 * 30

وزن : 30 قیراط

قیمت : 240.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ استارسان استون کد 81

به همراه قاب نقره

ابعاد :  39 * 37

وزن : 55 قیراط

قیمت : 480.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ استارسان استون کد 84

به همراه قاب نقره

ابعاد :  36 * 36

وزن : 33 قیراط

قیمت : 348.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ عقیق کریزیلیس کد 83

به همراه قاب نقره

ابعاد :  49 * 35

وزن : 34 قیراط

قیمت : 218.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ استار سان استون کد 88

به همراه قاب نقره

ابعاد :  35 * 35

وزن : 40 قیراط

قیمت : 390.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ سان استون  کد 89

به همراه قاب نقره

ابعاد :  48 * 48

وزن : 70 قیراط

قیمت : 329.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ لاجورد کد 99

به همراه قاب نقره

ابعاد :  39* 40

قیمت : 187.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ مون استون هلویی  کد 94

به همراه قاب نقره

ابعاد :  48 * 48

قیمت : 271.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ سرافینیت کد 103

به همراه قاب نقره

ابعاد :  43* 28

قیمت : 191.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ لاجورد  کد 107

به همراه قاب نقره

ابعاد :  35* 23

قیمت : 129.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ پیریت کد 110

به همراه قاب نقره

ابعاد :  27* 27

قیمت : 145.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ عقیق زردشرف الشمس کد 109

به همراه قاب نقره

ابعاد :  32* 21

قیمت : 149.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ جاسپرعسلی کد 106

به همراه قاب نقره

ابعاد :  40* 28

قیمت : 149.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ یودالیت  کد 105

به همراه قاب نقره

ابعاد :  37* 24

قیمت : 207.000 تومان