مدال نقره سنگی
الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید  : http://www.telegram.me/danagem

انواع سنگ ها به همراه قاب نقره


 

 

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ لابرادوریت کد 264

به همراه قاب نقره

ابعاد : 65* 22

قیمت : 259.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ لابرادوریت کد 265

به همراه قاب نقره

ابعاد : 40* 32

قیمت : 213.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ لابرادوریت کد 262

به همراه قاب نقره

ابعاد : 30* 55

قیمت : 294.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ لابرادوریت کد 260

به همراه قاب نقره

ابعاد : 49* 34

قیمت : 319.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ لابرادوریت کد 263

به همراه قاب نقره

ابعاد : 48* 27

قیمت : 229.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ سان استون کوارتز کد 261

به همراه قاب نقره

ابعاد : 40* 26

قیمت : 179.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ لابرادوریت کد 222

به همراه قاب نقره

ابعاد : 35* 27

قیمت : 183.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ لابرادوریت کد 220

به همراه قاب نقره

ابعاد : 22* 47

قیمت : 199.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ  لابرادوریت کد 225

به همراه قاب نقره

ابعاد : 30*45

قیمت : 279.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ  لابرادوریت کد 231

به همراه قاب نقره

ابعاد : 35*58

قیمت : 399.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ  لابرادوریت کد 227

به همراه قاب نقره

ابعاد : 48*24

قیمت : 259.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ لابرادوریت کد 226

به همراه قاب نقره

ابعاد : 38* 22

قیمت : 139.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ  لابرادوریت کد 229

به همراه قاب نقره

ابعاد : 38*27

قیمت : 229.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ لابرادوریت کد 228

به همراه قاب نقره

ابعاد : 22* 31

قیمت : 189.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ  لابرادوریت کد 233

به همراه قاب نقره

ابعاد : 37*22

قیمت : 139.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ لابرادوریت کد 232

به همراه قاب نقره

ابعاد : 31* 34

قیمت : 179.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ  لابرادوریت کد 235

به همراه قاب نقره

ابعاد : 26*33

قیمت : 129.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ لابرادوریت کد 234

به همراه قاب نقره

ابعاد : 27* 33

قیمت : 159.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ  لابرادوریت کد 237

به همراه قاب نقره

ابعاد : 39*21

قیمت : 119.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ لابرادوریت کد 236

به همراه قاب نقره

ابعاد : 52* 29

قیمت : 217.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ  لابرادوریت کد 240

به همراه قاب نقره

ابعاد : 36*31

قیمت : 187.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ لابرادوریت کد 239

به همراه قاب نقره

ابعاد : 33* 21

قیمت : 127.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ  لابرادوریت کد 242

به همراه قاب نقره

ابعاد : 24*23

قیمت : 135.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ لابرادوریت کد 241

به همراه قاب نقره

ابعاد : 46* 26

قیمت : 187.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ  لابرادوریت کد 244

به همراه قاب نقره

ابعاد : 39*21

قیمت : 139.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ لابرادوریت کد 243

به همراه قاب نقره

ابعاد : 21* 16

قیمت : 79.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ  لابرادوریت کد 246

به همراه قاب نقره

ابعاد : 31*21

قیمت : 219.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ لابرادوریت کد 245

به همراه قاب نقره

ابعاد : 31* 23

قیمت : 178.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ  لابرادوریت کد 248

به همراه قاب نقره

ابعاد : 43*25

قیمت : 187.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ لابرادوریت کد 247

به همراه قاب نقره

ابعاد : 26* 27

قیمت : 115.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ  لابرادوریت کد 251

به همراه قاب نقره

ابعاد : 43*20

قیمت : 177.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ لابرادوریت کد 250

به همراه قاب نقره

ابعاد : 21* 48

قیمت : 213.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ  لابرادوریت کد 254

به همراه قاب نقره

ابعاد : 24*36

قیمت : 168.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ لابرادوریت کد 253

به همراه قاب نقره

ابعاد : 38* 26

قیمت : 173.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ  لابرادوریت کد 256

به همراه قاب نقره

ابعاد : 25*33

قیمت : 173.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ لابرادوریت کد 255

به همراه قاب نقره

ابعاد : 20* 32

قیمت : 94.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ  لابرادوریت کد 258

به همراه قاب نقره

ابعاد : 25*40

قیمت : 111.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ لابرادوریت کد 257

به همراه قاب نقره

ابعاد : 30* 22

قیمت : 136.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ  مالاکیت کد 204

به همراه قاب نقره

ابعاد : 33*49

قیمت : 266.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ مالاکیت کد 203

به همراه قاب نقره

ابعاد : 52* 39

قیمت : 399.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ لاجورد کد 207

به همراه قاب نقره

ابعاد : 36* 45

قیمت : 229.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ مالاکیت کد 205

به همراه قاب نقره

ابعاد : 23* 35

قیمت : 169.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ  مالاکیت  کد 213

به همراه قاب نقره

ابعاد : 38*37

قیمت : 269.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ لابرادوریت کد 212

به همراه قاب نقره

ابعاد : 31* 44

قیمت : 294.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ  عقیق بوتسوانا کد 215

به همراه قاب نقره

ابعاد : 45*34

قیمت : 199.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ استارسان استون کد 214

به همراه قاب نقره

ابعاد : 36* 30

قیمت : 279.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ سرافینیت کد 169

به همراه قاب نقره

ابعاد : 41* 25

قیمت : 199.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ عقیق زرد کد 171

به همراه قاب نقره

ابعاد : 19* 30

قیمت : 129.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ  درونوس  کد 159

به همراه قاب نقره

ابعاد : 33*46

قیمت : 213.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ پینات وود کد 139

به همراه قاب نقره

ابعاد : 43*32

قیمت : 223.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ خورشید(سان استون) کد 156

به همراه قاب نقره

ابعاد : 17*48

قیمت : 209.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ پرهنیت کد 154

به همراه قاب نقره

ابعاد : 40* 25

قیمت : 199.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ پینات وود کد 134

به همراه قاب نقره

ابعاد : 24*47

قیمت : 193.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ پیریت کد 140

به همراه قاب نقره

ابعاد : 31* 64

قیمت : 189.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ پیریت کد 110

به همراه قاب نقره

ابعاد :  27* 27

قیمت : 145.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ عقیق مراکش کد 135

به همراه قاب نقره

ابعاد : 25* 16

قیمت : 193.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ استارسان استون کد 84

به همراه قاب نقره

ابعاد :  36 * 36

وزن : 33 قیراط

قیمت : 348.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ سلنایت کد 35

به همراه قاب نقره

ابعاد : 24* 21

وزن : 30 قیراط

قیمت : 135.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ پیریت  کد 42

به همراه قاب نقره

ابعاد : 47* 30

وزن : 83 قیراط

قیمت : 158.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ پیریت  کد 41

به همراه قاب نقره

ابعاد : 47* 34

وزن : 100 قیراط

قیمت : 175.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ مون استون کد 85

به همراه قاب نقره

ابعاد :  63 * 30

وزن : 30 قیراط

قیمت : 240.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ استارسان استون کد 81

به همراه قاب نقره

ابعاد :  39 * 37

وزن : 55 قیراط

قیمت : 480.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ استار سان استون کد 88

به همراه قاب نقره

ابعاد :  35 * 35

وزن : 40 قیراط

قیمت : 390.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ سان استون  کد 89

به همراه قاب نقره

ابعاد :  48 * 48

وزن : 70 قیراط

قیمت : 329.000 تومان

  
 

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ لابرادوریت کد 259

به همراه قاب نقره

ابعاد :  40 * 43

قیمت : 249.000 تومان