مدال نقره سنگی
الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

https://telegram.me/danagem

انواع سنگ ها به همراه قاب نقره


 

 

مدال سنگی با قاب نقره

سنگ لابرادوریت کد 2

به همراه قاب نقره

ابعاد : 26* 34

وزن : 67 قیراط

قیمت : 142.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره

سنگ لابرادوریت کد 1

به همراه قاب نقره

ابعاد : 46* 29

وزن : 80 قیراط

قیمت : 155.000 تومان

   

مدال سنگی با قاب نقره

سنگ لابرادوریت کد 4

به همراه قاب نقره

ابعاد : 29* 25

وزن : 40 قیراط

قیمت : 90.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره

سنگ لابرادوریت کد 3

به همراه قاب نقره

ابعاد : 50* 22

وزن : 58 قیراط

قیمت : 108.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره

سنگ لابرادوریت کد 6

به همراه قاب نقره

ابعاد : 47* 26

وزن : 60 قیراط

قیمت : 135.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره

سنگ لابرادوریت کد 5

به همراه قاب نقره

ابعاد : 42* 35

وزن : 80 قیراط

قیمت : 155.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره

سنگ لابرادوریت کد 8

به همراه قاب نقره

ابعاد : 50* 38

وزن : 122 قیراط

قیمت : 172.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره

سنگ لابرادوریت کد 7

به همراه قاب نقره

ابعاد : 54* 44

وزن : 111 قیراط

قیمت : 161.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره

سنگ لابرادوریت کد 10

به همراه قاب نقره

ابعاد : 44* 40

وزن : 85 قیراط

قیمت : 135.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره

سنگ لابرادوریت کد 9

به همراه قاب نقره

ابعاد : 30* 45

وزن : 75 قیراط

قیمت : 125.000 تومان

   

مدال سنگی با قاب نقره

سنگ لابرادوریت کد 12

به همراه قاب نقره

ابعاد : 38* 25

وزن : 59 قیراط

قیمت : 109.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره

سنگ لابرادوریت کد 11

به همراه قاب نقره

ابعاد : 27* 40

وزن : 58 قیراط

قیمت : 108.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره

سنگ لابرادوریت کد 14

به همراه قاب نقره

ابعاد : 41* 31

وزن : 65 قیراط

قیمت : 115.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره

سنگ لابرادوریت کد 13

به همراه قاب نقره

ابعاد : 28* 36

وزن : 54 قیراط

قیمت : 129.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره

سنگ لابرادوریت کد 16

به همراه قاب نقره

ابعاد : 46* 27

وزن : 81 قیراط

قیمت : 156.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره

سنگ لابرادوریت کد 15

به همراه قاب نقره

ابعاد : 42* 31

وزن : 69 قیراط

قیمت : 119.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره

سنگ لابرادوریت کد 18

به همراه قاب نقره

ابعاد : 39* 28

وزن : 61 قیراط

قیمت : 136.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره

سنگ لابرادوریت کد 17

به همراه قاب نقره

ابعاد : 32* 20

وزن : 28 قیراط

قیمت : 78.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره

سنگ لابرادوریت کد 20

به همراه قاب نقره

ابعاد : 32* 23

وزن : 39 قیراط

قیمت : 89.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره

سنگ لابرادوریت کد 19

به همراه قاب نقره

ابعاد : 36* 20

وزن : 36 قیراط

قیمت : 111.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره

سنگ لابرادوریت کد 22

به همراه قاب نقره

ابعاد : 30* 36

وزن : 62 قیراط

قیمت : 112.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره

سنگ لابرادوریت کد 21

به همراه قاب نقره

ابعاد : 20* 27

وزن : 30 قیراط

قیمت : 80.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ لاجورد کد 24

به همراه قاب نقره

ابعاد : 39* 29

وزن : 67 قیراط

قیمت : 117.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره

سنگ لابرادوریت کد 23

به همراه قاب نقره

ابعاد : 55* 32

وزن : 77 قیراط

قیمت : 152.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ رودونیت کد 26

به همراه قاب نقره

ابعاد : 44* 27

وزن : 110 قیراط

قیمت : 185.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ هولیت کد 25

به همراه قاب نقره

ابعاد : 32* 24

وزن : 50 قیراط

قیمت : 125.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ مالاکیت کد 28

به همراه قاب نقره

ابعاد : 35* 44

وزن : 122 قیراط

قیمت : 197.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ رودونیت کد 27

به همراه قاب نقره

ابعاد : 35* 28

وزن : 70 قیراط

قیمت : 120.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ مالاکیت کد 30

به همراه قاب نقره

ابعاد : 39* 39

وزن : 139 قیراط

قیمت : 214.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ مالاکیت کد 29

به همراه قاب نقره

ابعاد : 38* 29

وزن : 102 قیراط

قیمت : 177.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ سرافینیت کد 32

به همراه قاب نقره

ابعاد : 40* 22

وزن : 51 قیراط

قیمت : 126.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ سرافینیت کد 31

به همراه قاب نقره

ابعاد : 29* 47

وزن : 60 قیراط

قیمت : 135.000 تومان

     
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ واسونیت کد 34

به همراه قاب نقره

ابعاد : 36* 23

وزن : 22 قیراط

قیمت : 72.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ واسونیت کد 33

به همراه قاب نقره

ابعاد : 34* 24

وزن : 27 قیراط

قیمت : 102.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ ماه (مون استون) کد 36

به همراه قاب نقره

ابعاد : 27* 20

وزن : 41 قیراط

قیمت : 177.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ سلنایت کد 35

به همراه قاب نقره

ابعاد : 24* 21

وزن : 30 قیراط

قیمت : 135.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ سلنایت کد 38

به همراه قاب نقره

ابعاد : 27* 31

وزن : 38 قیراط

قیمت : 151.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ ماه (مون استون) کد 37

به همراه قاب نقره

ابعاد : 26* 20

وزن : 40 قیراط

قیمت : 175.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ جاسپرعسلی کد 40

به همراه قاب نقره

ابعاد : 35* 35

وزن : 63 قیراط

قیمت : 113.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ ماه (مون استون) کد 39

به همراه قاب نقره

ابعاد : 30* 21

وزن : 45 قیراط

قیمت : 187.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ پیریت  کد 42

به همراه قاب نقره

ابعاد : 47* 30

وزن : 83 قیراط

قیمت : 158.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ پیریت  کد 41

به همراه قاب نقره

ابعاد : 47* 34

وزن : 100 قیراط

قیمت : 175.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ آزوریت کد 44

به همراه قاب نقره

ابعاد : 40* 22

وزن : 44 قیراط

قیمت : 94.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ عقیق کریزیلیس کد 43

به همراه قاب نقره

ابعاد : 27* 39

وزن : 32 قیراط

قیمت : 107.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ پیترسیت کد 46

به همراه قاب نقره

ابعاد : 32* 24

وزن : 47 قیراط

قیمت : 167.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ پیترسیت کد 45

به همراه قاب نقره

ابعاد : 27* 47

وزن : 56 قیراط

قیمت : 190.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ آمازونیت کد 48

به همراه قاب نقره

ابعاد : 28* 16

وزن : 28 قیراط

قیمت : 78.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ یشم کد 47

به همراه قاب نقره

ابعاد : 22* 19

وزن : 28 قیراط

قیمت : 106.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ فلوریت کد 50

به همراه قاب نقره

ابعاد : 31* 29

وزن : 47 قیراط

قیمت : 122.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ چاروئیت کد 49

به همراه قاب نقره

ابعاد : 27* 37

وزن : 44 قیراط

قیمت : 138.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ آزوریت کد 52

به همراه قاب نقره

ابعاد : 44* 38

وزن : 73 قیراط

قیمت : 123.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ لاجورد کد 51

به همراه قاب نقره

ابعاد : 38* 29

وزن : 52 قیراط

قیمت : 102.000 تومان

 
مدال سنگی با قاب نقره 

مدال اکسیر اعظم ستاره سلیمان (ع)  کد 54

سنگ حدید

به همراه قاب نقرهقیمت : 119.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ سلنایت کد 53

به همراه قاب نقره

ابعاد : 32* 25

وزن : 41.5 قیراط

قیمت : 158.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ سرافینیت کد 56

به همراه قاب نقره

ابعاد : 35* 21

وزن : 38 قیراط

قیمت : 88.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ واسونیت کد 55

به همراه قاب نقره

ابعاد : 40*40 میل

وزن : 54 قیراط

قیمت : 129.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ طبیعی عقیق کریزیلیس کد 58

به همراه قاب نقره

ابعاد : 45* 29

وزن : 59 قیراط

قیمت : 109.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ سرافینیت کد 57

به همراه قاب نقره

ابعاد : 40* 24

وزن : 40 قیراط

قیمت : 115.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

حجر الدم ( سنگ خون ) کد 60

به همراه قاب نقره

ابعاد : 19* 49

وزن : 93 قیراط

قیمت : 168.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

حجر الدم ( سنگ خون ) کد 59

به همراه قاب نقره

ابعاد : 9* 20

وزن : 44 قیراط

قیمت : 119.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ بال فرشته يا سنگ سرافینیت کد 62

به همراه قاب نقره

ابعاد : 36* 25

وزن : 37 قیراط

قیمت : 112.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ لابرادوریت کد 61

به همراه قاب نقره

ابعاد : 46* 14

وزن : 78 قیراط

قیمت : 153.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ آکوامارین هندوستان کد 64

به همراه قاب نقره

ابعاد :  24*28

وزن : 72 قیراط

قیمت : 410.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ مریم جاسپر کد 63

به همراه قاب نقره

ابعاد : 36* 27

وزن : 40 قیراط

قیمت : 115.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ طبیعی کریزوکولا کد 66

به همراه قاب نقره

ابعاد : 38*40

وزن : 56 قیراط

قیمت : 106.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ طبیعی کریزوکولا کد 65

به همراه قاب نقره

ابعاد : 38* 28

وزن : 48 قیراط

قیمت : 98.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ طبیعی کریزوکولا کد 68

به همراه قاب نقره

ابعاد : 43*32

وزن : 56 قیراط

قیمت : 106.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ طبیعی کریزوکولا کد 67

به همراه قاب نقره

ابعاد : 45*25

وزن : 43 قیراط

قیمت : 93.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ عقیق سلیمانی کد 70

به همراه قاب نقره

ابعاد : 20* 20

وزن : 29 قیراط

قیمت : 75.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ طبیعی آمتیست کد 69

به همراه قاب نقره

ابعاد : 17*20

وزن : 20 قیراط

قیمت : 70.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ طبیعی کریزوکولا کد 72

به همراه قاب نقره

ابعاد : 30* 41

وزن : 74 قیراط

قیمت : 149.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ لابرادوریت سفید کد 71

به همراه قاب نقره

ابعاد : 21*28

وزن : 35 قیراط

قیمت : 110.000 تومان

  

 

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ لابرادوریت کد 74

به همراه قاب نقره

ابعاد :  52 * 40

وزن : 50 قیراط

قیمت : 189.000 تومان

  

 

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ سرافینیت کد 73

به همراه قاب نقره

ابعاد :  52 * 37

وزن : 54 قیراط

قیمت : 209.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ ماه (مون استون) کد 76

به همراه قاب نقره

ابعاد :  47 * 28

وزن : 46 قیراط

قیمت : 159.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ لابرادوریت کد 75

به همراه قاب نقره

ابعاد :  50 * 35

وزن : 50 قیراط

قیمت : 159.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ ماه(مون استون) کد 77

به همراه قاب نقره

ابعاد :  44 * 33

وزن : 40 قیراط

قیمت : 179.000 تومان