مدال نقره سنگی
الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

https://telegram.me/danagem


صفحه ی اینستاگرام داناگوهر را فالو کنید

https://instagram.com/dana.gem

انواع سنگ ها به همراه قاب نقره


 

 

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ چشم ببر کد 119

به همراه قاب نقره

ابعاد : 45*25

قیمت : 179.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ چشم ببر کد 116

به همراه قاب نقره

ابعاد : 32* 53

قیمت : 175.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ پیترسیت کد 113

به همراه قاب نقره

ابعاد : 27*46

قیمت : 225.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ لابرادوریت کد 115

به همراه قاب نقره

ابعاد : 40* 36

قیمت : 211.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ لابرادوریت سفید کد 71

به همراه قاب نقره

ابعاد : 21*28

وزن : 35 قیراط

قیمت : 110.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ هولیت کد 25

به همراه قاب نقره

ابعاد : 32* 24

وزن : 50 قیراط

قیمت : 125.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ ماه (مون استون) کد 39

به همراه قاب نقره

ابعاد : 30* 21

وزن : 45 قیراط

قیمت : 187.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ سلنایت کد 35

به همراه قاب نقره

ابعاد : 24* 21

وزن : 30 قیراط

قیمت : 135.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ سلنایت کد 38

به همراه قاب نقره

ابعاد : 27* 31

وزن : 38 قیراط

قیمت : 151.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ ماه (مون استون) کد 37

به همراه قاب نقره

ابعاد : 26* 20

وزن : 40 قیراط

قیمت : 175.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ پیریت  کد 42

به همراه قاب نقره

ابعاد : 47* 30

وزن : 83 قیراط

قیمت : 158.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ پیریت  کد 41

به همراه قاب نقره

ابعاد : 47* 34

وزن : 100 قیراط

قیمت : 175.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

مدال اکسیر اعظم ستاره سلیمان (ع)  کد 54

سنگ حدید

به همراه قاب نقرهقیمت : 119.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ سلنایت کد 53

به همراه قاب نقره

ابعاد : 32* 25

وزن : 41.5 قیراط

قیمت : 158.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ ماه (مون استون) کد 76

به همراه قاب نقره

ابعاد :  47 * 28

وزن : 46 قیراط

قیمت : 159.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ ماه (مون استون) کد 80

به همراه قاب نقره

ابعاد :  35 * 45

وزن : 43 قیراط

قیمت : 279.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ مون استون کد 85

به همراه قاب نقره

ابعاد :  63 * 30

وزن : 30 قیراط

قیمت : 240.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ استارسان استون کد 81

به همراه قاب نقره

ابعاد :  39 * 37

وزن : 55 قیراط

قیمت : 480.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ استارسان استون کد 84

به همراه قاب نقره

ابعاد :  36 * 36

وزن : 33 قیراط

قیمت : 348.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ عقیق کریزیلیس کد 83

به همراه قاب نقره

ابعاد :  49 * 35

وزن : 34 قیراط

قیمت : 218.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ استار سان استون کد 88

به همراه قاب نقره

ابعاد :  35 * 35

وزن : 40 قیراط

قیمت : 390.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ سان استون  کد 89

به همراه قاب نقره

ابعاد :  48 * 48

وزن : 70 قیراط

قیمت : 329.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ مون استون کد 92

به همراه قاب نقره

ابعاد :  38* 38

قیمت : 240.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ مون استون کد 77

به همراه قاب نقره

ابعاد :  20* 20

قیمت : 215.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ لاجورد کد 96

به همراه قاب نقره

ابعاد :  27* 49

قیمت : 179.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ مون استون هلویی  کد 94

به همراه قاب نقره

ابعاد :  48 * 48

قیمت : 271.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ لاجورد کد 99

به همراه قاب نقره

ابعاد :  39* 40

قیمت : 187.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ لاجورد  کد 97

به همراه قاب نقره

ابعاد :  44* 36

قیمت : 189.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ لابرادوریت کد 101

به همراه قاب نقره

ابعاد :  30* 16

قیمت : 129.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ مون استون کد 100

به همراه قاب نقره

ابعاد :  59* 38

قیمت : 225.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ مالاکیت کد 104

به همراه قاب نقره

ابعاد :  20* 35

قیمت : 221.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ لابرادوریت  کد 102

به همراه قاب نقره

ابعاد :  31* 23

قیمت : 129.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ موکائیت کد 108

به همراه قاب نقره

ابعاد :  47* 31

قیمت : 163.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ لاجورد  کد 107

به همراه قاب نقره

ابعاد :  35* 23

قیمت : 129.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ پیریت کد 110

به همراه قاب نقره

ابعاد :  27* 27

قیمت : 145.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ عقیق زردشرف الشمس کد 109

به همراه قاب نقره

ابعاد :  32* 21

قیمت : 149.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ سرافینیت کد 103

به همراه قاب نقره

ابعاد :  43* 28

قیمت : 191.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ مالاکیت کد 111

به همراه قاب نقره

ابعاد :  38* 24

قیمت : 219.000 تومان

  
مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ جاسپرعسلی کد 106

به همراه قاب نقره

ابعاد :  40* 28

قیمت : 149.000 تومان

  

مدال سنگی با قاب نقره 

سنگ یودالیت  کد 105

به همراه قاب نقره

ابعاد :  37* 24

قیمت : 207.000 تومان