الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

https://telegram.me/danagem 

آویز های سنگی

 

 

مدال های سنگی 

آویز سنگ چشم ببر

Natural Tiger's Eye

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 29000 تومان

مدال های سنگی 

آویز سنگ جاسپر قرمز

Natural Red Jasper

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 15000 تومان 

 مدال های سنگی

آویز قلب سنگ دلربا

Synthetic Goldstone

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 25000 تومان

مدال های سنگی 

آویز سنگ عقیق خزه ای

Natural Moss Agate

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 15000 تومان

 

 

 مدال های سنگی

آویز طرح گل سنگ دلربا

Synthetic Goldstone

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 25000 تومان

مدال های سنگی 

آویز سنگ عقیق

Natural Agate

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 29000 تومان

 

 

 مدال های سنگی

آویز برگ سنگ عقیق

Natural Agate

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 29000 تومان

مدال های سنگی 

آویز دندان اژدها سنگ آمتیست

Natural Amethyst

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 29000 تومان

  مدال های سنگی

آویز قلب مارسنگ

Natural Serpentine

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 25000 تومان

مدال های سنگی 

آویز سنگ عقیق سبز

Natural Jade

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 25000 تومان

 

 

 مدال های سنگی

آویزدندان اژدها سنگ چشم ببر

Synthetic Goldstone

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 22000 تومان

مدال های سنگی 

آویز ستاره سنگ آونتورین

Natural Aventurine

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 19000 تومان

 

 

 مدال های سنگی

آویز برگ سنگ عقیق

Natural Agate

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 19000 تومان

 مدال های سنگی

آویزدندان اژدها سنگ سودالیت

Synthetic Sodalite

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 22000 تومان

 مدال های سنگی

آویز قلبی سنگ رویال جاسپر

Natural Royal Jasper

به همراه یک زنجیر رایگان

قیمت : 25000 تومان