الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

https://telegram.me/danagemعقیق شجر 

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 2

Natural Dendritic Agate

وزن : 110 قیراط

ابعاد : 40*48 میلیمتر

قیمت : 110000 تومان

عقیق شجر 

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 1

Natural Dendritic Agate

وزن : 68 قیراط

ابعاد : 45*27 میلیمتر

قیمت : 68000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

 عقیق شجر

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 4

Natural Dendritic Agate

وزن : 60 قیراط

ابعاد : 40*31میلیمتر

قیمت : 60000 تومان

عقیق شجر 

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 3

Natural Dendritic Agate

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 30*35 میلیمتر

قیمت : 36000 تومان

 

 

 عقیق شجر

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 6

Natural Dendritic Agate

وزن : 56 قیراط

ابعاد : 34*41 میلیمتر

قیمت : 56000 تومان

عقیق شجر 

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 1400

Natural Dendritic Agate

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 22*37 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان

 

 

 عقیق شجر

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 8

Natural Dendritic Agate

وزن : 26قیراط

ابعاد : 20*33 میلیمتر

قیمت : 26000 تومان

عقیق شجر 

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 7

Natural Dendritic Agate

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 35*27 میلیمتر

قیمت : 32000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است
 عقیق شجر

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 10

Natural Dendritic Agate

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 30*19 میلیمتر

قیمت : 23000 تومان

عقیق شجر 

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 9

Natural Dendritic Agate

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 42*24 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان

 

 

 عقیق شجر

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 12

Natural Dendritic Agate

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 35*38 میلیمتر

قیمت : 44000 تومان

عقیق شجر 

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 11

Natural Dendritic Agate

وزن : 27قیراط

ابعاد : 20*33 میلیمتر

قیمت : 27000 تومان

 

 

عقیق شجر 

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 14

Natural Dendritic Agate

وزن : 26قیراط

ابعاد : 23*32 میلیمتر

قیمت : 26000 تومان

عقیق شجر 

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 13

Natural Dendritic Agate

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 35*14 میلیمتر

قیمت : 21000 تومان

 

 

عقیق شجر 

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 16

Natural Dendritic Agate

وزن : 46قیراط

ابعاد : 31*27 میلیمتر

قیمت : 46000 تومان

عقیق شجر 

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 15

Natural Dendritic Agate

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 20*41 میلیمتر

قیمت : 26000 تومان

 

 

عقیق شجر 

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 18

Natural Dendritic Agate

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 24*30 میلیمتر

قیمت : 34000تومان

عقیق شجر 

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 17

Natural Dendritic Agate

وزن :66قیراط

ابعاد : 33*36 میلیمتر

قیمت : 66000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

عقیق شجر 

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 20

Natural Dendritic Agate

وزن : 25قیراط

ابعاد : 32*21 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

عقیق شجر 

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 19

Natural Dendritic Agate

وزن : 52 قیراط

ابعاد : 34*33 میلیمتر

قیمت : 52000 تومان

 

 

عقیق شجر 

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 22

Natural Dendritic Agate

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 22*34 میلیمتر

قیمت : 31000 تومان

عقیق شجر

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 21

Natural Dendritic Agate

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 33*23 میلیمتر

قیمت : 31000 تومان

 

 

عقیق شجر 

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 24

Natural Dendritic Agate

وزن : 60قیراط

ابعاد : 42*30 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان

عقیق شجر 

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 23

Natural Dendritic Agate

وزن : 17 قیراط

ابعاد : 23*16 میلیمتر

قیمت : 17000 تومان

 

 

عقیق شجر

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 26

Natural Dendritic Agate

وزن : 30 قیراط

ابعاد :22*34 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان

عقیق شجر 

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 1500

Natural Dendritic Agate

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 20*27میلیمتر

قیمت : 26000 تومان

 

 

عقیق شجر

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 28

Natural Dendritic Agate

وزن : 40قیراط

ابعاد : 24*36 میلیمتر

قیمت : 40000 تومان

عقیق شجر 

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 27

Natural Dendritic Agate

وزن : 48قیراط

ابعاد : 41*26 میلیمتر

قیمت : 48000تومان

 

 

عقیق شجر 

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 30

Natural Dendritic Agate

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 40*22 میلیمتر

قیمت : 34000 تومان

عقیق شجر 

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 29

Natural Dendritic Agate

وزن :38 قیراط

ابعاد : 28*40 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان

 

 

عقیق شجر 

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 32

Natural Dendritic Agate

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 23*36 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان

عقیق شجر 

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 31

Natural Dendritic Agate

وزن : 103قیراط

ابعاد : 46*55 میلیمتر

قیمت : 103000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

عقیق شجر 

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 34

Natural Dendritic Agate

وزن : 27قیراط

ابعاد : 41*21 میلیمتر

قیمت : 27000تومان

عقیق شجر 

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 33

Natural Dendritic Agate

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 25*33 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان

 

 

 عقیق شجر

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 36

Natural Dendritic Agate

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 40*22 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان

عقیق شجر 

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 35

Natural Dendritic Agate

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 24*40 میلیمتر

قیمت : 43000 تومان

 

 

 عقیق شجر

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 38

Natural Dendritic Agate

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 17*34 میلیمتر

قیمت : 20000 تومان

عقیق شجر 

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 37

Natural Dendritic Agate

وزن : 16 قیراط

ابعاد : 19*30 میلیمتر

قیمت : 16000 تومان

 

 

 عقیق شجر

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 40

Natural Dendritic Agate

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 20*36 میلیمتر

قیمت : 28000 تومان

عقیق شجر 

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 39

Natural Dendritic Agate

وزن : 28قیراط

ابعاد : 33*22 میلیمتر

قیمت : 28000 تومان

 

 

عقیق شجر 

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 42

Natural Dendritic Agate

وزن : 26قیراط

ابعاد : 30*23 میلیمتر

قیمت : 26000تومان

عقیق شجر 

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 41

Natural Dendritic Agate

وزن : 17 قیراط

ابعاد : 17*32 میلیمتر

قیمت : 17000 تومان

 

 

 عقیق شجر

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 44

Natural Dendritic Agate

وزن : 15 قیراط

ابعاد : 15*37 میلیمتر

قیمت : 15000 تومان

عقیق شجر 

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 43


Natural Dendritic Agate

وزن :23 قیراط

ابعاد : 22*30 میلیمتر

قیمت : 23000 تومان

 

 

 

 عقیق شجر

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 46

Natural Dendritic Agate

وزن : 13 قیراط

ابعاد : 18*31 میلیمتر

قیمت : 13000 تومان

عقیق شجر 

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 45

Natural Dendritic Agate

وزن : 16قیراط

ابعاد : 23*15 میلیمتر

قیمت : 16000 تومان


برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

 عقیق شجر

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 48

Natural Dendritic Agate

وزن : 33قیراط

ابعاد : 38*21 میلیمتر

قیمت : 33000 تومان

عقیق شجر 

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 47

Natural Dendritic Agate

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 19*32 میلیمتر

قیمت : 21000 تومان

 

 

 عقیق شجر

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 50

Natural Dendritic Agate

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 27*25 میلیمتر

قیمت : 33000 تومان

عقیق شجر 

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 49

Natural Dendritic Agate

وزن : 10 قیراط

ابعاد : 16*18 میلیمتر

قیمت : 10000 تومان

 

 

 عقیق شجر

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 100

Natural Dendritic Agate

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 17*34 میلیمتر

قیمت : 19000 تومان

عقیق شجر 

سنگ طبیعی عقیق شجر کد : 51
Natural Dendritic Agate

وزن :22 قیراط

ابعاد : 34*19 میلیمتر

قیمت : 22000 تومان

 

 

 عقیق شجر

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 300

Natural Dendritic Agate

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 33*25 میلیمتر

قیمت : 34000 تومان

عقیق شجر 

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 200

Natural Dendritic Agate

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 22*29 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 

 

 عقیق شجر

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 500

Natural Dendritic Agate

وزن : 55 قیراط

ابعاد : 37*41 میلیمتر

قیمت : 55000 تومان

عقیق شجر 

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 400

Natural Dendritic Agate

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 20*32 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان

 

 

 عقیق شجر

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 700

Natural Dendritic Agate

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 31*23 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان

عقیق شجر 

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 600

Natural Dendritic Agate

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 26*36 میلیمتر

قیمت : 37000 تومان

 

 

 عقیق شجر

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 900

Natural Dendritic Agate

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 19*43 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان

عقیق شجر 

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 800

Natural Dendritic Agate

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 21*32 میلیمتر

قیمت : 20000 تومان

 

 

 عقیق شجر

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 1100

Natural Dendritic Agate

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 32*21 میلیمتر

قیمت : 22000 تومان

عقیق شجر 

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 1000

Natural Dendritic Agate

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 36*18 میلیمتر

قیمت : 26000 تومان

 

 

 عقیق شجر

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 1300

Natural Dendritic Agate

وزن : 16 قیراط

ابعاد : 22*24 میلیمتر

قیمت : 16000 تومان

عقیق شجر 

سنگ طبیعی عقیق شجر  کد : 1200

Natural Dendritic Agate

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 19*28 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان