الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

@danagem

https://telegram.me/danagemسنگ های طبیعی عقیق جنوب  خراسان

عقیق رویال خراسان ایران ( عقیق منظره )

Persian Royal Agate 

تراش و تولید و آماده سازی توسط شرکت داناگوهر

در صورت سفارش در تعداد بالا موجود است


در صورت تمایل  به صورت رایگان بالای هر یک از سنگها سوراخ میگردد و کلیپس نصب میگردد

برای این منظور در توضیحات سبد خریدتان اعلام فرمائید


 

 عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 2

قیمت : 19000 تومان

 عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 1

قیمت : 19000 تومان

 

 

  عقیق رویال

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 4

قیمت : 19000 تومان

 

 عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 3

قیمت : 19000 تومان

 

 

  عقیق رویال

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 6

قیمت : 19000 تومان

 عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 5

قیمت : 19000 تومان

 

 

  عقیق رویال

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 8

قیمت : 19000 تومان

 عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 7

قیمت : 19000 تومان

 

در صورت تمایل در بالای هر یک از عقیق های فوق کلیپس نصب میگردد

برای این منظور در توضیحات سبد خرید اعلام فرمائید

کلیه  ی سنگهای آویز شده با یکعدد زنجیر استیل رنگ ثابت ضد حساسیت درجه 1 ارسال میگردد   عقیق رویال

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 10

قیمت : 19000 تومان

 عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 9

قیمت : 19000 تومان

 

 

 

  عقیق رویال

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 12

قیمت : 19000 تومان

 عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 11

قیمت : 19000 تومان

 

 

 عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 14

قیمت : 19000 تومان

 عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 13

قیمت : 19000 تومان

 

 

 عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 16

قیمت : 19000 تومان

 عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 15

قیمت : 19000 تومان

 

 

 عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 18

قیمت : 19000 تومان

 عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 17

قیمت : 19000 تومان

 

 

 عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 20

قیمت : 19000 تومان

 عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 19

قیمت : 19000 تومان

 

 

در صورت تمایل در بالای هر یک از عقیق های فوق کلیپس نصب میگردد

برای این منظور در توضیحات سبد خرید اعلام فرمائید

کلیه  ی سنگهای آویز شده با یکعدد زنجیر استیل رنگ ثابت ضد حساسیت درجه 1 ارسال میگردد  عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 22

قیمت : 19000 تومان

 عقیق رویال

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 21

قیمت : 19000 تومان

 

 

 

 عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 24

قیمت : 19000 تومان

 عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 23

قیمت : 19000 تومان

 

 

 عقیق رویال

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 26

قیمت : 19000 تومان

 عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 25

قیمت : 19000 تومان

 

 

 عقیق رویال

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 28

قیمت : 19000 تومان

 عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 27

قیمت : 19000 تومان

 

 

 عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 30

قیمت : 19000 تومان

 عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 29

قیمت : 19000 تومان

 

 

 عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 32

قیمت : 19000 تومان

 عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 31

قیمت : 19000 تومان

 

در صورت تمایل در بالای هر یک از عقیق های فوق کلیپس نصب میگردد

برای این منظور در توضیحات سبد خرید اعلام فرمائید

کلیه  ی سنگهای آویز شده با یکعدد زنجیر استیل رنگ ثابت ضد حساسیت درجه 1 ارسال میگردد  عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 34

قیمت : 19000 تومان

 عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 33

قیمت : 19000 تومان

 

 

  عقیق رویال

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 36

قیمت : 19000 تومان

 عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 35

قیمت : 19000 تومان

 

 

 

  عقیق رویال

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 38

قیمت : 19000 تومان

 

 عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 37

قیمت : 19000 تومان

 

 

  عقیق رویال

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 40

قیمت : 19000 تومان

 عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 39

قیمت : 19000 تومان

 

 

 عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 42

قیمت : 19000 تومان

 عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 41

قیمت : 19000 تومان

 

 

  عقیق رویال

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 44

 

قیمت : 19000 تومان

 عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 43


قیمت : 19000 تومان

 

 

 

  عقیق رویال

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 46

قیمت : 19000 تومان

 عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 45

قیمت : 19000 تومان

 

 

در صورت تمایل در بالای هر یک از عقیق های فوق کلیپس نصب میگردد

برای این منظور در توضیحات سبد خرید اعلام فرمائید

کلیه  ی سنگهای آویز شده با یکعدد زنجیر استیل رنگ ثابت ضد حساسیت درجه 1 ارسال میگردد   عقیق رویال

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 48

قیمت : 19000 تومان

 عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 47

قیمت : 19000 تومان

 

 

  عقیق رویال

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 50

قیمت : 19000 تومان

 عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 49

قیمت : 19000 تومان

 

 

  عقیق رویال

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 52

قیمت : 19000 تومان

 عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 51

قیمت : 19000 تومان

 

 

 

 عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 54

قیمت : 19000 تومان

 

 عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 53

قیمت : 19000 تومان

 

 

  عقیق رویال

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 56

قیمت : 19000 تومان

 عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 55

قیمت : 19000 تومان

 

 

  عقیق رویال

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 58

قیمت : 19000 تومان

 عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 57

قیمت : 19000 تومان

 

 

  عقیق رویال

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 60

قیمت : 19000 تومان

 عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 59

قیمت : 19000 تومان

 

 

  عقیق رویال

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 62

قیمت : 19000 تومان

 عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 61

قیمت : 19000 تومان

 

 

  عقیق رویال

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 64

قیمت : 19000 تومان

 عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 63

قیمت : 19000 تومان

 

در صورت تمایل در بالای هر یک از عقیق های فوق کلیپس نصب میگردد

برای این منظور در توضیحات سبد خرید اعلام فرمائید

کلیه  ی سنگهای آویز شده با یکعدد زنجیر استیل رنگ ثابت ضد حساسیت درجه 1 ارسال میگردد   عقیق رویال

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 66

قیمت : 19000 تومان

 عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 65

قیمت : 19000 تومان

 

 

  عقیق رویال

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 68

قیمت : 19000 تومان

 عقیق رویال

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 67

قیمت : 19000 تومان
 عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 70

قیمت : 19000 تومان

 عقیق رویال 

سنگ طبیعی عقیق رویال  کد : 69

قیمت : 19000 تومان
 عقیق رویال

مشاهده ی بخش دوم
 عقیق رویال

مشاهده ی بخش سوم