الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

https://telegram.me/danagem


صفحه ی اینستاگرام داناگوهر را فالو کنید

https://instagram.com/dana.gem 

سنگ های ماه تولد

جهت مشاهده ی خواص هر سنگ روی آن کلیک نمائید

 

 

Aries : سنگ ماه تولد فروردین

 سنگ ماه تولد فروردین

 

سنگ ماه تولد

آکوامارین

سنگ ماه تولد

آونتورین

سنگ ماه تولد

عقیق سیاه

سنگ ماه تولد

سنگ خون


سنگ ماه تولد

کریستال کوارتز

سنگ ماه تولد

الماس

سنگ ماه تولد

گارنت

سنگ ماه تولد

حدید


سنگ ماه تولد

هولیت

سنگ ماه تولد

یشم

سنگ ماه تولد

کیانیت

سنگ ماه تولد

لابرادوریت


سنگ ماه تولد

اپال

سنگ ماه تولد

جاسپر 

سنگ ماه تولد

رودونیت 

سنگ ماه تولد

رز کوارتز


سنگ ماه تولد

کوارتز دودی

سنگ ماه تولد

شاه مقصود

سنگ ماه تولد

جیدیت

 
 

 

Taurus : سنگ ماه تولد اردیبهشت

سنگ ماه تولد اردیبهشت

 

سنگ ماه تولد

لاجورد

سنگ ماه تولد

تورمالین

سنگ ماه تولد

آمازونیت

سنگ ماه تولد

پرنیت جید


سنگ ماه تولد

مالاکیت

سنگ ماه تولد

آونتورین

سنگ ماه تولد

اوناکیت

سنگ ماه تولد

رز کوارتز


سنگ ماه تولد

یشم

سنگ ماه تولد

عقیق خزه ایی

سنگ ماه تولد

جاسپر

سنگ ماه تولد

کیانیت


سنگ ماه تولد

رودونیت

سنگ ماه تولد

دلربا

سنگ ماه تولد

زمرد

سنگ ماه تولد

سفایر


سنگ ماه تولد

عقیق قرمز

سنگ ماه تولد

جیدیت

سنگ ماه تولد

شاه مقصود

سنگ ماه تولد

آنجلیت

 

 

Gemini : سنگ ماه تولد خرداد

Gemini : سنگ ماه تولد خرداد

 

سنگ ماه تولد

آکوامارین

سنگ ماه تولد

مون استون

سنگ ماه تولد

پرنیت جید

سنگ ماه تولد

کوارتز دودی


سنگ ماه تولد

چشم ببر

سنگ ماه تولد

عقیق قهوه ایی

سنگ ماه تولد

عقیق خزه ایی

سنگ ماه تولد

عقیق سیاه


سنگ ماه تولد

برنزیت

سنگ ماه تولد

کریستال کوارتز

سنگ ماه تولد

مروارید

سنگ ماه تولد

مارسنگ


سنگ ماه تولد

زبرجد

سنگ ماه تولد

سیترین

   
 

 

Cancer : سنگ ماه تولد تیر

Cancer : سنگ ماه تولد تیر

 

سنگ ماه تولد

گارنت

سنگ ماه تولد

مون استون

سنگ ماه تولد

آونتورین

سنگ ماه تولد

عقیق قهوه ایی


سنگ ماه تولد

مرجان

سنگ ماه تولد

جاسپر

سنگ ماه تولد

یشم

سنگ ماه تولد

عقیق قرمز


سنگ ماه تولد

حدید

سنگ ماه تولد

کریستال کوارتز

سنگ ماه تولد

مروارید

سنگ ماه تولد

زمرد


سنگ ماه تولد

یاقوت

سنگ ماه تولد

شاه مقصود

سنگ ماه تولد

جیدیت

سنگ ماه تولد

کهربا

 

 

Leo : سنگ ماه تولد مرداد

Leo : سنگ ماه تولد مرداد

 

سنگ ماه تولد

عقیق قرمز

سنگ ماه تولد

رودوکروزیت

سنگ ماه تولد

عقیق خزه ایی

سنگ ماه تولد

یشم


سنگ ماه تولد

عقیق سیاه

سنگ ماه تولد

رز کوارتز

سنگ ماه تولد

پرنیت جید

سنگ ماه تولد

گارنت


سنگ ماه تولد

چشم ببر

سنگ ماه تولد

مالاکیت

سنگ ماه تولد

لابرادوریت

سنگ ماه تولد

آمازونیت


سنگ ماه تولد

کریستال کوارتز

سنگ ماه تولد

زبرجد

سنگ ماه تولد

سفایر

سنگ ماه تولد

اوناکیت


سنگ ماه تولد

کهربا

سنگ ماه تولد

سان استون

سنگ ماه تولد

برنزیت

سنگ ماه تولد

جیدیت


سنگ ماه تولد

آونتورین

سنگ ماه تولد

شاه مقصود

   
 

 

Virgo : سنگ ماه تولد شهریور

Virgo : سنگ ماه تولد شهریور

 

سنگ ماه تولد

رودوکروزیت

سنگ ماه تولد

حدید

سنگ ماه تولد

عقیق قرمز

سنگ ماه تولد

عقیق خزه ایی


سنگ ماه تولد

جاسپر

سنگ ماه تولد

ابسیدیان

سنگ ماه تولد

فیروزه

سنگ ماه تولد

عقیق سیاه


سنگ ماه تولد

مرجان

سنگ ماه تولد

عقیق قهوه ایی

سنگ ماه تولد

سودالیت

سنگ ماه تولد

لابرادوریت


سنگ ماه تولد

آمازونیت

سنگ ماه تولد

کوارتز دودی

سنگ ماه تولد

تورمالین

سنگ ماه تولد

آمتیست


سنگ ماه تولد

مارسنگ

سنگ ماه تولد

آنجلیت

سنگ ماه تولد

زبرجد

سنگ ماه تولد

کریستال کوارتز


سنگ ماه تولد

مون استون

سنگ ماه تولد

گارنت

   
 

 

Libra : سنگ ماه تولد مهر

Libra : سنگ ماه تولد مهر

 

سنگ ماه تولد

دلربا

سنگ ماه تولد

جاسپر

سنگ ماه تولد

یشم

سنگ ماه تولد

فیروزه


سنگ ماه تولد

ابسیدیان

سنگ ماه تولد

تورمالین

سنگ ماه تولد

مون استون

سنگ ماه تولد

فلوریت


سنگ ماه تولد

عقیق سلیمانی

سنگ ماه تولد

آکوامارین

سنگ ماه تولد

کوارتز دودی

سنگ ماه تولد

رز کوارتز


سنگ ماه تولد

هولیت

سنگ ماه تولد

پرنیت جید

سنگ ماه تولد

کیانیت

سنگ ماه تولد

اپال


سنگ ماه تولد

مارسنگ

سنگ ماه تولد

جیدیت

سنگ ماه تولد

سان استون

سنگ ماه تولد

شاه مقصود


سنگ ماه تولد

اوناکیت

سنگ ماه تولد

لابرادوریت

سنگ ماه تولد

کریستال کوارتز

 
 

 

Scorpio : سنگ ماه تولد آبان

Scorpio : سنگ ماه تولد آبان

 

سنگ ماه تولد

عقیق سلیمانی

سنگ ماه تولد

تورمالین

سنگ ماه تولد

لابرادوریت

سنگ ماه تولد

جاسپر


سنگ ماه تولد

دلربا

سنگ ماه تولد

مون استون

سنگ ماه تولد

اوناکیت

سنگ ماه تولد

مالاکیت


سنگ ماه تولد

ابسیدیان

سنگ ماه تولد

رودوکروزیت

سنگ ماه تولد

کوارتز دودی

سنگ ماه تولد

فیروزه


سنگ ماه تولد

رودونیت

سنگ ماه تولد

مروارید

سنگ ماه تولد

سیترین

سنگ ماه تولد

توپاز


سنگ ماه تولد

زبرجد

سنگ ماه تولد

کریستال کوارتز

سنگ ماه تولد

چاروئیت

 
 

 

Sagittarius : سنگ ماه تولد آذر

Sagittarius : سنگ ماه تولد آذر

 

سنگ ماه تولد

کوارتز دودی

سنگ ماه تولد

لابرادوریت

سنگ ماه تولد

ابسیدیان

سنگ ماه تولد

فیروزه


سنگ ماه تولد

آمتیست

سنگ ماه تولد

عقیق سیاه

سنگ ماه تولد

عقیق قهوه ایی

سنگ ماه تولد

سودالیت


سنگ ماه تولد

مالاکیت

سنگ ماه تولد

لاجورد

سنگ ماه تولد

آکوامارین

سنگ ماه تولد

توپاز


سنگ ماه تولد

چاروئیت

سنگ ماه تولد

یاقوت

سنگ ماه تولد

کریستال کوارتز

سنگ ماه تولد

آنجلیت


سنگ ماه تولد

زبرجد

 

 

Capricorn : سنگ ماه تولد دی

Capricorn : سنگ ماه تولد دی

 

سنگ ماه تولد

گارنت

سنگ ماه تولد

لاجورد

سنگ ماه تولد

لابرادوریت

سنگ ماه تولد

سودالیت


سنگ ماه تولد

چشم ببر

سنگ ماه تولد

مرجان

سنگ ماه تولد

ابسیدیان

سنگ ماه تولد

جاسپر


سنگ ماه تولد

فیروزه

سنگ ماه تولد

رودوکروزیت

سنگ ماه تولد

عقیق قرمز

سنگ ماه تولد

حدید


سنگ ماه تولد

برنزیت

سنگ ماه تولد

آنجلیت

سنگ ماه تولد

کهربا

سنگ ماه تولد

زمرد


سنگ ماه تولد

مروارید

سنگ ماه تولد

یاقوت

سنگ ماه تولد

کریستال کوارتز

 
 

 

Aquarius : سنگ ماه تولد بهمن

 

سنگ ماه تولد

آکوامارین

سنگ ماه تولد

آمتیست

سنگ ماه تولد

عقیق سلیمانی

سنگ ماه تولد

لاجورد


سنگ ماه تولد

تورمالین

سنگ ماه تولد

فلوریت

سنگ ماه تولد

کوارتز دودی

سنگ ماه تولد

حدید


سنگ ماه تولد

فیروزه

سنگ ماه تولد

چشم ببر

سنگ ماه تولد

مالاکیت

سنگ ماه تولد

سودالیت


سنگ ماه تولد

کهربا

سنگ ماه تولد

آنجلیت

سنگ ماه تولد

کریستال کوارتز

سنگ ماه تولد

سنگ خون


سنگ ماه تولد

برنزیت

 

Pisces :  سنگ ماه تولد اسفند

 

سنگ ماه تولد

فیروزه

سنگ ماه تولد

ابسیدیان

سنگ ماه تولد

سودالیت

سنگ ماه تولد

تورمالین


سنگ ماه تولد

آمتیست

سنگ ماه تولد

مون استون

سنگ ماه تولد

فلوریت

سنگ ماه تولد

آکوامارین


سنگ ماه تولد

چاروئیت

سنگ ماه تولد

لابرادوریت

سنگ ماه تولد

سان استون

سنگ ماه تولد

کهربا


سنگ ماه تولد

کریستال کوارتز

سنگ ماه تولد

رودونیت

سنگ ماه تولد

الماس

سنگ ماه تولد

آنجلیت