الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

https://telegram.me/danagemسرافینیت یا سنگ اسرافیل بال فرشته

بخش دوم
سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 62

Natural Seraphinite

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 15*28 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 61

Natural Seraphinite

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 21*37 میلیمتر

قیمت : 53000 تومان

 

 سرافینیت

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 64

Natural Seraphinite

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 20*40 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 63

Natural Seraphinite

وزن : 18 قیراط

ابعاد : 26*16 میلیمتر

قیمت : 27000 تومان

 

 

 سرافینیت

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 66

Natural Seraphinite

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 34*23 میلیمتر

قیمت : 51000 تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 65

Natural Seraphinite

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 28*15 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان

 

 

 سرافینیت

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 68

Natural Seraphinite

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 33*22 میلیمتر

قیمت : 44000 تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 67

Natural Seraphinite

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 17*34 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است
 سرافینیت

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 70

Natural Seraphinite

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 16*33 میلیمتر

قیمت : 62000 تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 69

Natural Seraphinite

وزن : 54 قیراط

ابعاد : 42*29 میلیمتر

قیمت : 81000 تومان

 

 

 سرافینیت

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 72

Natural Seraphinite

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 26*34 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 71

Natural Seraphinite

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 30*15 میلیمتر

قیمت : 32000 تومان

 

 

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 74

Natural Seraphinite

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 20*32 میلیمتر

قیمت : 41000 تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 73

Natural Seraphinite

وزن : 65 قیراط

ابعاد : 46*28 میلیمتر

قیمت : 98000 تومان

 

 

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 76

Natural Seraphinite

وزن : 71 قیراط

ابعاد : 47*41 میلیمتر

قیمت : 107000 تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 75

Natural Seraphinite

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 20*26 میلیمتر

قیمت : 36000 تومان

 

 

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 78

Natural Seraphinite

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 21*35 میلیمتر

قیمت : 65000 تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 77

Natural Seraphinite

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 22*26 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 80

Natural Seraphinite

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 21*33 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 79

Natural Seraphinite

وزن : 52 قیراط

ابعاد : 43*24 میلیمتر

قیمت : 78000 تومان

 

 

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 82

Natural Seraphinite

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 35*27 میلیمتر

قیمت : 66000 تومان

سرافینیت

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 81

Natural Seraphinite

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 25*23 میلیمتر

قیمت : 44000 تومان

 

 

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 84

Natural Seraphinite

وزن : 16 قیراط

ابعاد : 26*16 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 83

Natural Seraphinite

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 18*39 میلیمتر

قیمت : 44000 تومان

 

 

سرافینیت

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 86

Natural Seraphinite

وزن : 49 قیراط

ابعاد : 24*45 میلیمتر

قیمت : 74000 تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 85

Natural Seraphinite

وزن : 15 قیراط

ابعاد : 25*20 میلیمتر

قیمت : 23000 تومان

 

 

سرافینیت

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 88

Natural Seraphinite

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 36*26 میلیمتر

قیمت : 59000 تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 87

Natural Seraphinite

وزن : 72 قیراط

ابعاد : 46*29 میلیمتر

قیمت : 108000 تومان

 

 

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 90

Natural Seraphinite

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 24*20 میلیمتر

قیمت : 32000 تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 89

Natural Seraphinite

وزن : 65 قیراط

ابعاد : 27*45 میلیمتر

قیمت : 97000 تومان

 

 

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 92

Natural Seraphinite

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 20*28 میلیمتر

قیمت : 33000 تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 91

Natural Seraphinite

وزن : 12 قیراط

ابعاد : 26*15 میلیمتر

قیمت : 18000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 94

Natural Seraphinite

وزن : 13 قیراط

ابعاد : 16*26 میلیمتر

قیمت : 20000 تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 93

Natural Seraphinite

وزن : 11 قیراط

ابعاد : 13*26 میلیمتر

قیمت : 17000 تومان

 

 

 سرافینیت

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 96

Natural Seraphinite

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 30*39 میلیمتر

قیمت : 65000 تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 95

Natural Seraphinite

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 38*23 میلیمتر

قیمت : 69000 تومان

 

 

 سرافینیت

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 98

Natural Seraphinite

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 19*38 میلیمتر

قیمت : 57000 تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 97

Natural Seraphinite

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 26*18 میلیمتر

قیمت : 29000 تومان

 

 

 سرافینیت

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 100

Natural Seraphinite

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 33*20 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 99

Natural Seraphinite

وزن : 51 قیراط

ابعاد : 27*47 میلیمتر

قیمت : 77000 تومان

 

 

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 102

Natural Seraphinite

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 34*22 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 101

Natural Seraphinite

وزن : 50 قیراط

ابعاد : 23*43 میلیمتر

قیمت : 75000 تومان

 

 

 سرافینیت

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 104

Natural Seraphinite

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 22*40 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 103


Natural Seraphinite

وزن : 18 قیراط

ابعاد : 29*17 میلیمتر

قیمت : 27000 تومان

 

 

 

 سرافینیت

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 106

Natural Seraphinite

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 36*23 میلیمتر

قیمت : 68000 تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 105

Natural Seraphinite

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 32*20 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان


برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

 سرافینیت

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 108

Natural Seraphinite

وزن : 29 قیزاط

ابعاد : 34*22 میلیمتر

قیمت : 44000 تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 107

Natural Seraphinite

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 42*25 میلیمتر

قیمت : 69000 تومان

 

 

 سرافینیت

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 110

Natural Seraphinite

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 30*20 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان

 

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 109

Natural Seraphinite

وزن : 18 قیراط

ابعاد : 27*20 میلیمتر

قیمت : 27000 تومان

 

 

 سرافینیت

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 112

Natural Seraphinite

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 30*17 میلیمتر

قیمت : 36000 تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 111

Natural Seraphinite

وزن : 18 قیراط

ابعاد : 17*26 میلیمتر

قیمت : 27000 تومان

 

 

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 114

Natural Seraphinite

وزن : 49 قیراط

ابعاد : 43*25 میلیمتر

قیمت : 74000 تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 113

Natural Seraphinite

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 23*32 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان

 

 

 سرافینیت

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 116

Natural Seraphinite

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 21*24 میلیمتر

قیمت : 51000 تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 115

Natural Seraphinite

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 19*31 میلیمتر

قیمت : 36000 تومان

 

 

 سرافینیت

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 118

Natural Seraphinite

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 42*23 میلیمتر

قیمت : 69000 تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 117

Natural Seraphinite

وزن : 66 قیراط

ابعاد : 27*39 میلیمتر

قیمت : 99000 تومان

 

 

 سرافینیت

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 120

Natural Seraphinite

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 23*38 میلیمتر

قیمت : 62000 تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 119

Natural Seraphinite

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 22*40 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان


برای مشاهده ی بخش اول سنگ سرافینیت بال فرشته یا سنگ اسرافیل کلیک فرمائید