الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

@danagem

https://telegram.me/danagemسرافینیت یا سنگ اسرافیل بال فرشته

بخش دوم
سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 62

Natural Seraphinite

وزن : 66 قیراط

ابعاد : 30*44 میلیمتر

قیمت : 66000 تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 61

Natural Seraphinite

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 22*37 میلیمتر

قیمت : 32000 تومان

 

 سرافینیت

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 64

Natural Seraphinite

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 19*32 میلیمتر

قیمت : 26000 تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 63

Natural Seraphinite

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 22*24 میلیمتر

قیمت : 33000 تومان

 

 

 سرافینیت

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 66

Natural Seraphinite

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 30*30 میلیمتر

قیمت : 33000 تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 65

Natural Seraphinite

وزن : 15 قیراط

ابعاد : 17*17 میلیمتر

قیمت : 15000 تومان

 

 

 سرافینیت

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 68

Natural Seraphinite

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 16*39 میلیمتر

قیمت : 22000 تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 67

Natural Seraphinite

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 26*45 میلیمتر

قیمت : 46000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است
 سرافینیت

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 70

Natural Seraphinite

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 26*22 میلیمتر

قیمت : 34000 تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 69

Natural Seraphinite

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 24*40 میلیمتر

قیمت : 34000 تومان

 

 

 سرافینیت

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 72

Natural Seraphinite

وزن : 49 قیراط

ابعاد : 24*43 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 71

Natural Seraphinite

وزن : 59 قیراط

ابعاد : 30*78 میلیمتر

قیمت : 59000 تومان

 

 

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 74

Natural Seraphinite

وزن : 43قیراط

ابعاد : 23*39 میلیمتر

قیمت : 43000 تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 73

Natural Seraphinite

وزن : 64 قیراط

ابعاد : 32*47 میلیمتر

قیمت : 64000 تومان

 

 

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 76

Natural Seraphinite

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 23*41 میلیمتر

قیمت : 43000 تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 75

Natural Seraphinite

وزن : 66 قیراط

ابعاد : 30*50 میلیمتر

قیمت : 66000 تومان

 

 

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 78

Natural Seraphinite

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 21*36 میلیمتر

قیمت : 30000تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 77

Natural Seraphinite

وزن : 38قیراط

ابعاد : 23*31 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 80

Natural Seraphinite

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 22*38 میلیمتر

قیمت : 26000 تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 79

Natural Seraphinite

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 25*42 میلیمتر

قیمت : 46000 تومان

 

 

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 82

Natural Seraphinite

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 23*44 میلیمتر

قیمت : 43000 تومان

سرافینیت

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 81

Natural Seraphinite

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 20*41 میلیمتر

قیمت : 33000 تومان

 

 

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 84

Natural Seraphinite

وزن : 23قیراط

ابعاد : 19*39 میلیمتر

قیمت : 23000 تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 83

Natural Seraphinite

وزن : 58 قیراط

ابعاد : 36*35 میلیمتر

قیمت : 58000 تومان

 

 

سرافینیت

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 86

Natural Seraphinite

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 19*34 میلیمتر

قیمت : 28000 تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 85

Natural Seraphinite

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 23*30میلیمتر

قیمت : 22000 تومان

 

 

سرافینیت

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 88

Natural Seraphinite

وزن : 25قیراط

ابعاد : 38*20 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 87

Natural Seraphinite

وزن : 42قیراط

ابعاد : 23*41 میلیمتر

قیمت : 42000تومان

 

 

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 90

Natural Seraphinite

وزن : 55 قیراط

ابعاد : 26*45 میلیمتر

قیمت : 55000 تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 89

Natural Seraphinite

وزن : 50 قیراط

ابعاد : 25*40 میلیمتر

قیمت : 50000 تومان

 

 

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 92

Natural Seraphinite

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 21*33 میلیمتر

قیمت : 31000 تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 91

Natural Seraphinite

وزن : 29قیراط

ابعاد : 33*22 میلیمتر

قیمت : 29000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 94

Natural Seraphinite

وزن : 20قیراط

ابعاد : 18*33 میلیمتر

قیمت : 20000تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 93

Natural Seraphinite

وزن : 16 قیراط

ابعاد : 13*26 میلیمتر

قیمت : 16000 تومان

 

 

 سرافینیت

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 96

Natural Seraphinite

وزن : 27 قیراط

ابعاد : 22*21 میلیمتر

قیمت : 27000 تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 95

Natural Seraphinite

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 40*21 میلیمتر

قیمت : 32000 تومان

 

 

 سرافینیت

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 98

Natural Seraphinite

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 34*22 میلیمتر

قیمت : 32000 تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 97

Natural Seraphinite

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 17*28 میلیمتر

قیمت : 20000 تومان

 

 

 سرافینیت

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 100

Natural Seraphinite

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 23*35 میلیمتر

قیمت : 31000 تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 99

Natural Seraphinite

وزن : 20قیراط

ابعاد : 17*25 میلیمتر

قیمت : 20000 تومان

 

 

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 102

Natural Seraphinite

وزن : 15قیراط

ابعاد : 24*26 میلیمتر

قیمت : 15000تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 101

Natural Seraphinite

وزن : 53 قیراط

ابعاد : 24*43 میلیمتر

قیمت : 53000 تومان

 

 

 سرافینیت

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 104

Natural Seraphinite

وزن : 53 قیراط

ابعاد : 41*25 میلیمتر

قیمت : 53000 تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 103


Natural Seraphinite

وزن : 64 قیراط

ابعاد : 32*44 میلیمتر

قیمت : 64000 تومان

 

 

 

 سرافینیت

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 106

Natural Seraphinite

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 21*39 میلیمتر

قیمت : 29000 تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 105

Natural Seraphinite

وزن : 40قیراط

ابعاد : 27* 44میلیمتر

قیمت : 40000 تومان


برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

 سرافینیت

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 108

Natural Seraphinite

وزن : 26 قیزاط

ابعاد : 20*34 میلیمتر

قیمت : 26000 تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 107

Natural Seraphinite

وزن : 70 قیراط

ابعاد : 30*49 میلیمتر

قیمت : 70000 تومان

 

 

 سرافینیت

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 110

Natural Seraphinite

وزن : 16 قیراط

ابعاد : 18*18 میلیمتر

قیمت : 16000 تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 109

Natural Seraphinite

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 18*39 میلیمتر

قیمت : 26000 تومان

 

 

 سرافینیت

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 112

Natural Seraphinite

وزن : 22قیراط

ابعاد : 18*30 میلیمتر

قیمت : 22000 تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 111

Natural Seraphinite

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 36*44 میلیمتر

قیمت : 36000 تومان

 

 

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 114

Natural Seraphinite

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 18*32 میلیمتر

قیمت : 20000 تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 113

Natural Seraphinite

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 30*20 میلیمتر

قیمت : 23000 تومان

 

 

 سرافینیت

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 116

Natural Seraphinite

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 18*26 میلیمتر

قیمت : 20000 تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 115

Natural Seraphinite

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 20*35 میلیمتر

قیمت : 26000 تومان

 

 

 سرافینیت

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 118

Natural Seraphinite

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 20*31 میلیمتر

قیمت : 26000 تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 117

Natural Seraphinite

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 17*22 میلیمتر

قیمت : 21000 تومان

 

 

 سرافینیت

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 120

Natural Seraphinite

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 22*35 میلیمتر

قیمت : 29000 تومان

سرافینیت 

سنگ طبیعی سرافینیت روسیه  کد : 119

Natural Seraphinite

وزن : 14 قیراط

ابعاد : 18*27 میلیمتر

قیمت : 14000 تومان


برای مشاهده ی بخش اول سنگ سرافینیت بال فرشته یا سنگ اسرافیل کلیک فرمائید