الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

https://telegram.me/danagemتولیت 

سنگ طبیعی تولیت  کد : 2

Natural Thulite

وزن : 47.4 قیراط

ابعاد : 25*29 میلیمتر

قیمت : 94000 تومان

تولیت 

سنگ طبیعی تولیت  کد : 1

Natural Thulite

وزن : 44.8 قیراط

ابعاد : 28*37 میلیمتر

قیمت : 88000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

 تولیت

سنگ طبیعی تولیت  کد : 4

Natural Thulite

وزن : 46.1 قیراط

ابعاد : 25*35میلیمتر

قیمت : 92000 تومان

تولیت 

سنگ طبیعی تولیت  کد : 3

Natural Thulite

وزن : 36.5 قیراط

ابعاد : 31*23 میلیمتر

قیمت : 72000 تومان

 

 

 تولیت

سنگ طبیعی تولیت  کد : 6

Natural Thulite

وزن : 52.6 قیراط

ابعاد : 27*40 میلیمتر

قیمت : 104000 تومان

تولیت 

سنگ طبیعی تولیت  کد : 5

Natural Thulite

وزن : 42.8 قیراط

ابعاد : 25*33 میلیمتر

قیمت : 84000 تومان

 

 

 تولیت

سنگ طبیعی تولیت  کد : 8

Natural Thulite

وزن : 56.1قیراط

ابعاد : 29*40 میلیمتر

قیمت : 112000 تومان

تولیت 

سنگ طبیعی تولیت  کد : 7

Natural Thulite

وزن : 41.9 قیراط

ابعاد : 24*28 میلیمتر

قیمت : 82000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است
 تولیت

سنگ طبیعی تولیت  کد : 10

Natural Thulite

وزن : 50.1 قیراط

ابعاد : 27*37 میلیمتر

قیمت : 100000 تومان

تولیت 

سنگ طبیعی تولیت  کد : 9

Natural Thulite

وزن : 33.4 قیراط

ابعاد : 20*26 میلیمتر

قیمت : 66000 تومان

 

 

 تولیت

سنگ طبیعی تولیت  کد : 12

Natural Thulite

وزن : 23.1 قیراط

ابعاد : 17*34 میلیمتر

قیمت : 46000 تومان

تولیت 

سنگ طبیعی تولیت  کد : 11

Natural Thulite

وزن : 55.7قیراط

ابعاد : 26*33 میلیمتر

قیمت : 110000 تومان

 

 

تولیت 

سنگ طبیعی تولیت  کد : 14

Natural Thulite

وزن : 40قیراط

ابعاد : 26*32 میلیمتر

قیمت : 80000 تومان

تولیت 

سنگ طبیعی تولیت  کد : 13

Natural Thulite

وزن : 49.2 قیراط

ابعاد : 34*25 میلیمتر

قیمت : 98000 تومان

 

 

تولیت 

سنگ طبیعی تولیت  کد : 16

Natural Thulite

وزن : 16.4قیراط

ابعاد : 16*27 میلیمتر

قیمت : 32000 تومان

تولیت 

سنگ طبیعی تولیت  کد : 15

Natural Thulite

وزن : 49.9 قیراط

ابعاد : 26*36 میلیمتر

قیمت : 98000 تومان

 

 

تولیت 

سنگ طبیعی تولیت  کد : 18

Natural Thulite

وزن : 53.1 قیراط

ابعاد : 29*34 میلیمتر

قیمت : 106000تومان

تولیت 

سنگ طبیعی تولیت  کد : 17

Natural Thulite

وزن : 12.7قیراط

ابعاد : 14*19 میلیمتر

قیمت : 24000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

تولیت 

سنگ طبیعی تولیت  کد : 20

Natural Thulite

وزن : 39.4قیراط

ابعاد : 32*24 میلیمتر

قیمت : 78000 تومان

تولیت 

سنگ طبیعی تولیت  کد : 19

Natural Thulite

وزن : 22.7 قیراط

ابعاد : 18*26 میلیمتر

قیمت : 44000 تومان

 

 

تولیت 

سنگ طبیعی تولیت  کد : 22

Natural Thulite

وزن : 37.6 قیراط

ابعاد : 22*34 میلیمتر

قیمت : 74000 تومان

تولیت

سنگ طبیعی تولیت  کد : 21

Natural Thulite

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 31*18 میلیمتر

قیمت : 62000 تومان

 

 

تولیت 

سنگ طبیعی تولیت  کد : 24

Natural Thulite

وزن : 44.4قیراط

ابعاد : 26*30 میلیمتر

قیمت : 88000 تومان

تولیت 

سنگ طبیعی تولیت  کد : 23

Natural Thulite

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 24*32 میلیمتر

قیمت : 70000 تومان

 

 

تولیت

سنگ طبیعی تولیت  کد : 26

Natural Thulite

وزن : 35.5 قیراط

ابعاد :23*31 میلیمتر

قیمت : 70000 تومان

 

تولیت 

سنگ طبیعی تولیت  کد : 25

Natural Thulite

وزن : 48.9 قیراط

ابعاد : 25*39میلیمتر

قیمت : 96000 تومان

 

 

تولیت

سنگ طبیعی تولیت  کد : 28

Natural Thulite

وزن : 52.5قیراط

ابعاد : 27*35 میلیمتر

قیمت : 104000 تومان

تولیت 

سنگ طبیعی تولیت  کد : 27

Natural Thulite

وزن : 12.2قیراط

ابعاد : 17*28 میلیمتر

قیمت : 24000تومان

 

 

تولیت 

سنگ طبیعی تولیت  کد : 30

Natural Thulite

وزن : 14.4 قیراط

ابعاد : 13*21 میلیمتر

قیمت : 28000 تومان

تولیت 

سنگ طبیعی تولیت  کد : 29

Natural Thulite

وزن :35.8 قیراط

ابعاد : 35*20 میلیمتر

قیمت : 70000 تومان

 

 

تولیت 

سنگ طبیعی تولیت  کد : 32

Natural Thulite

وزن : 53.5 قیراط

ابعاد : 26*38 میلیمتر

قیمت : 106000 تومان

تولیت 

سنگ طبیعی تولیت  کد : 31

Natural Thulite

وزن : 51قیراط

ابعاد : 25*35 میلیمتر

قیمت : 102000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

تولیت 

سنگ طبیعی تولیت  کد : 34

Natural Thulite

وزن : 11.4قیراط

ابعاد : 15*22 میلیمتر

قیمت : 22000تومان

تولیت 

سنگ طبیعی تولیت  کد : 33

Natural Thulite

وزن : 48.8 قیراط

ابعاد : 25*33 میلیمتر

قیمت : 96000 تومان

 

 

 تولیت

سنگ طبیعی تولیت  کد : 36

Natural Thulite

وزن : 18.9 قیراط

ابعاد : 15*19 میلیمتر

قیمت : 36000 تومان

تولیت 

سنگ طبیعی تولیت  کد : 35

Natural Thulite

وزن : 41.9 قیراط

ابعاد : 24*33 میلیمتر

قیمت : 82000 تومان

 

 

 تولیت

سنگ طبیعی تولیت  کد : 38

Natural Thulite

وزن : 44.3 قیراط

ابعاد : 26*35 میلیمتر

قیمت : 88000 تومان

تولیت 

سنگ طبیعی تولیت  کد : 37

Natural Thulite

وزن : 13.6 قیراط

ابعاد : 11*24 میلیمتر

قیمت : 26000 تومان

 

 

 تولیت

سنگ طبیعی تولیت  کد : 40

Natural Thulite

وزن : 50.2 قیراط

ابعاد : 27*27 میلیمتر

قیمت : 100000 تومان

تولیت 

سنگ طبیعی تولیت  کد : 39

Natural Thulite

وزن : 43.1قیراط

ابعاد : 38*25 میلیمتر

قیمت : 86000 تومان

 

 

تولیت 

سنگ طبیعی تولیت  کد : 42

Natural Thulite

وزن : 38.7قیراط

ابعاد : 27*26 میلیمتر

قیمت : 76000تومان

تولیت 

سنگ طبیعی تولیت  کد : 41

Natural Thulite

وزن : 49.3 قیراط

ابعاد : 28*36 میلیمتر

قیمت : 98000 تومان

 

 

 تولیت

سنگ طبیعی تولیت  کد : 44

Natural Thulite

وزن : 29.8 قیراط

ابعاد : 21*29 میلیمتر

قیمت : 58000 تومان

تولیت 

سنگ طبیعی تولیت  کد : 43


Natural Thulite

وزن :21.8 قیراط

ابعاد : 26*21 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان

 

 

 

 تولیت

سنگ طبیعی تولیت  کد : 46

Natural Thulite

وزن : 19.9 قیراط

ابعاد : 19*23 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان

تولیت 

سنگ طبیعی تولیت  کد : 45

Natural Thulite

وزن : 50.7قیراط

ابعاد : 23*37 میلیمتر

قیمت : 50000 تومان

 


برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

 تولیت

سنگ طبیعی تولیت  کد : 48

Natural Thulite

وزن : 36.9قیراط

ابعاد : 39*20 میلیمتر

قیمت : 72000 تومان

تولیت 

سنگ طبیعی تولیت  کد : 47

Natural Thulite

وزن : 27.5 قیراط

ابعاد : 19*27 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان

 

 

 تولیت

سنگ طبیعی تولیت  کد : 50

Natural Thulite

وزن : 26.2 قیراط

ابعاد : 19*25 میلیمتر

قیمت : 52000 تومان

 

تولیت 

سنگ طبیعی تولیت  کد : 49

Natural Thulite

وزن : 27.3 قیراط

ابعاد : 34*19 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان

 

 

 تولیت

سنگ طبیعی تولیت  کد : 52

Natural Thulite

وزن : 44.7قیراط

ابعاد : 26*31 میلیمتر

قیمت : 88000 تومان

تولیت 

سنگ طبیعی تولیت  کد : 51

Natural Thulite

وزن :48 قیراط

ابعاد : 34*25 میلیمتر

قیمت : 96000 تومان

 

 

تولیت 

سنگ طبیعی تولیت  کد : 54

Natural Thulite

وزن : 41.5 قیراط

ابعاد : 31*23 میلیمتر

قیمت : 82000 تومان

 

تولیت 

سنگ طبیعی تولیت  کد : 53

Natural Thulite

وزن : 27.7 قیراط

ابعاد : 19*30 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان


برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان استتولیت 

سنگ طبیعی تولیت  کد : 56

Natural Thulite

وزن : 21.5 قیراط

ابعاد : 18*26 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان

تولیت 

سنگ طبیعی تولیت  کد : 55

Natural Thulite

وزن : 19.8 قیراط

ابعاد : 19*28 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان

 

 

تولیت 

سنگ طبیعی تولیت  کد : 58

Natural Thulite

وزن : 24.8 قیراط

ابعاد : 17*32 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان

تولیت 

سنگ طبیعی تولیت  کد : 57

Natural Thulite

وزن : 31.1 قیراط

ابعاد : 30*20 میلیمتر

قیمت : 62000 تومان

 

 

تولیت 

سنگ طبیعی تولیت  کد : 60

Natural Thulite

وزن : 14.3 قیراط

ابعاد : 25*16 میلیمتر

قیمت : 28000 تومان

 

تولیت 

سنگ طبیعی تولیت  کد : 59

Natural Thulite

وزن : 25.2 قیراط

ابعاد : 20*28 میلیمتر

قیمت : 50000 تومان