الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

https://telegram.me/danagem


صفحه ی اینستاگرام داناگوهر را فالو کنید

https://instagram.com/dana.gemانواع تسبیح های سنگی 

 

 

تسبیح سنگی 

تسبیح سنگ آپاتیت

101 دانه

قطر هر مهره 6 میلی متر

قیمت : 208000 تومان

تسبیح سنگی 

تسبیح سنگ چاروئیت

101 دانه

قطر هر مهره 6 میلی متر

قیمت : 124000 تومان

 

 

 تسبیح سنگی

تسبیح سنگ مریم جاسپر

101 دانه

قطر هر مهره 6 میلی متر

قیمت : 97000 تومان

تسبیح سنگی 

تسبیح سنگ مالاکیت

101 دانه

قطر هر مهره 6 میلی متر

قیمت : 420000 تومان

 

 

 تسبیح سنگی

تسبیح سنگ یشم زیتونی

101 دانه

قطر هر مهره 6 میلی متر

قیمت : 99000 تومان

تسبیح سنگی 

تسبیح سنگ درونوس

101 دانه

قطر هر مهره 6 میلی متر

قیمت : 144000 تومان

 

 

 تسبیح سنگی

تسبیح سنگ پیکاسو جاسپر

101 دانه

قطر هر مهره 6 میلی متر

قیمت : 60000 تومان

تسبیح سنگی 

تسبیح سنگ ماه (مون استون)

101 دانه

قطر هر مهره 6 میلی متر

قیمت : 175000 تومان

  تسبیح سنگی

تسبیح سنگ عقیق سبز

101 دانه

قطر هر مهره 6 میلی متر

قیمت : 81000 تومان

تسبیح سنگی 

تسبیح سنگ برنزیت

101 دانه

قطر هر مهره 6 میلی متر

قیمت : 153000 تومان

 

 

 تسبیح سنگی

تسبیح سنگ آمتیست

101 دانه

قطر هر مهره 6 میلی متر

قیمت : 136000 تومان

تسبیح سنگی 

تسبیح سنگ رودونیت

101 دانه

قطر هر مهره 6 میلی متر

قیمت : 81000 تومان

 

 

تسبیح سنگی 

تسبیح سنگ جید

101 دانه

قطر هر مهره 6 میلی متر

قیمت : 73000 تومان

تسبیح سنگی 

تسبیح سنگ جاسپرقرمز

101 دانه

قطر هر مهره 6 میلی متر

قیمت : 112000 تومان

 

 

تسبیح سنگی 

تسبیح سنگ عقیق قرمز

101 دانه

قطر هر مهره 6 میلی متر

قیمت : 81000 تومان

تسبیح سنگی 

تسبیح سنگ آونتورین نارنجی

101 دانه

قطر هر مهره 6 میلی متر

قیمت : 66000 تومان

 

 

تسبیح سنگی 

تسبیح سنگ چشم ببر

101 دانه

قطر هر مهره 6 میلی متر

قیمت : 73000 تومان

تسبیح سنگی 

تسبیح سنگ دالماتیان

101 دانه

قطر هر مهره 6 میلی متر

قیمت : 66000 تومان

 

 

تسبیح سنگی 

تسبیح سنگ آونتورین سبز

101 دانه

قطر هر مهره 6 میلی متر

قیمت : 66000 تومان

تسبیح سنگی 

تسبیح سنگ لاجورد

101 دانه

قطر هر مهره 6 میلی متر

قیمت : 112000 تومان

 

 

تسبیح سنگی 

تسبیح سنگ عقیق سیاه

101 دانه

قطر هر مهره 6 میلی متر

قیمت : 73000 تومان

تسبیح سنگی

تسبیح سنگ ابسیدیان

101 دانه

قطر هر مهره 6 میلی متر

قیمت : 66000 تومان

 

 

تسبیح سنگی 

تسبیح سنگ اوناکیت

101 دانه

قطر هر مهره 6 میلی متر

قیمت : 73000 تومان

تسبیح سنگی 

تسبیح سنگ سودالیت

101 دانه

قطر هر مهره 6 میلی متر

قیمت : 60000 تومان

 

 

تسبیح سنگی

تسبیح سنگ کریستال کوارتز

101 دانه

قطر هر مهره 6 میلی متر

قیمت : 112000 تومان

تسبیح سنگی 

تسبیح سنگ خورشید (سان استون)

101 دانه

قطر هر مهره 6 میلی متر

قیمت : 175000 تومان

 

 

تسبیح سنگی

تسبیح سنگ هولیت

101 دانه

قطر هر مهره 6 میلی متر

قیمت : 73000 تومان

تسبیح سنگی 

تسبیح سنگ عقیق سفید

101 دانه

قطر هر مهره 6 میلی متر

قیمت :  81000 تومان

 

 

تسبیح سنگی 

تسبیح سنگ اوناکیت

33 دانه

قطر هر مهره 8 میلی متر

قیمت : 57000 تومان

تسبیح سنگی 

تسبیح سنگ خورشید(سان استون)

33 دانه

قطر هر مهره 8 میلی متر

قیمت : 112000 تومان

 

 

تسبیح سنگی 

تسبیح سنگ آمتیست

33 دانه

قطر هر مهره 8 میلی متر

قیمت : 88000 تومان

تسبیح سنگی 

تسبیح سنگ جاسپرقرمز

33 دانه

قطر هر مهره 8 میلی متر

قیمت : 75000 تومان

 

 

تسبیح سنگی 

تسبیح سنگ رودونیت صورتی

33 دانه

قطر هر مهره 8 میلی متر

قیمت : 63000 تومان

تسبیح سنگی 

تسبیح سنگ عقیق قرمز

33 دانه

قطر هر مهره 8 میلی متر

قیمت : 63000 تومان

 

 

 تسبیح سنگی

تسبیح سنگ برنزیت

33 دانه

قطر هر مهره 8 میلی متر

قیمت : 91000 تومان

تسبیح سنگی 

تسبیح سنگ عقیق سیاه

33 دانه

قطر هر مهره 8 میلی متر

قیمت : 57000 تومان

 

 

 تسبیح سنگی

تسبیح سنگ آونتورین نارنجی

33 دانه

قطر هر مهره 8 میلی متر

قیمت : 48000 تومان

تسبیح سنگی 

تسبیح سنگ آونتورین

33 دانه

قطر هر مهره 8 میلی متر

قیمت : 48000 تومان

 

 

 تسبیح سنگی

تسبیح سنگ دالماتیان

33 دانه

قطر هر مهره 8 میلی متر

قیمت : 48000 تومان

تسبیح سنگی 

تسبیح سنگ چشم ببر

33 دانه

قطر هر مهره 8 میلی متر

قیمت : 57000 تومان

 

 

تسبیح سنگی 

تسبیح سنگ جید

33 دانه

قطر هر مهره 8 میلی متر

قیمت : 54000 تومان

تسبیح سنگی 

تسبیح سنگ رویال جاسپر

33 دانه

قطر هر مهره 8 میلی متر

قیمت : 66000 تومان

 

 

 تسبیح سنگی

تسبیح سنگ هولیت

33 دانه

قطر هر مهره 8 میلی متر

قیمت : 57000 تومان

تسبیح سنگی 

تسبیح سنگ ابسیدیان

33 دانه

قطر هر مهره 8 میلی متر

قیمت : 48000 تومان

 

 

 

 تسبیح سنگی

تسبیح سنگ کریستال کوارتز

33 دانه

قطر هر مهره 8 میلی متر

قیمت : 76000 تومان

تسبیح سنگی 

تسبیح سنگ لاجورد

33 دانه

قطر هر مهره 8 میلی متر

قیمت : 85000 تومان 

 تسبیح سنگی

تسبیح سنگ سودالیت

33 دانه

قطر هر مهره 8 میلی متر

قیمت : 45000 تومان

تسبیح سنگی 

تسبیح سنگ عقیق سفید

33 دانه

قطر هر مهره 8 میلی متر

قیمت : 63000 تومان

 تسبیح سنگی

تسبیح سنگ عقیق خزه

33 دانه

قطر هر مهره 8 میلی متر

قیمت : 45000 تومان

تسبیح سنگی

تسبیح سنگ عقیق خزه

101 دانه

قطر هر مهره 6 میلی متر

قیمت : 67000 تومان

 

 

تسبیح سنگی

تسبیح سنگ رز کوارتز

33 دانه

قطر هر مهره 8 میلی متر

قیمت : 45000 تومان

تسبیح سنگی

تسبیح سنگ رز کوارتز

101 دانه

قطر هر مهره 6 میلی متر

قیمت : 81000 تومان

 

 

تسبیح سنگی

تسبیح مارسنگ

101 دانه

قطر هر مهره 6 میلی متر

قیمت : 99000 تومان

تسبیح سنگی

تسبیح سنگ در ونوس

101 دانه

قطر هر مهره 6 میلی متر

قیمت : 144000 تومان

 

 

تسبیح سنگی

تسبیح کلسیت زرد

101 دانه

قطر هر مهره 6 میلی متر

قیمت : 67000 تومان

تسبیح سنگی

تسبیح سنگ صدف

33 دانه

قطر هر مهره 8 میلی متر

قیمت : 66000 تومان

 

 

تسبیح سنگی

تسبیح عقیق زرد

101 دانه

قطر هر مهره 6 میلی متر

قیمت : 81000 تومان

تسبیح سنگی

تسبیح سنگ عقیق زرد

33 دانه

قطر هر مهره 8 میلی متر

قیمت : 52000 تومان

 

 

تسبیح سنگی

تسبیح سنگ رودونیت

33 دانه

قطر هر مهره 8 میلی متر

قیمت : 63000 تومان

تسبیح سنگی

تسبیح سنگ فلوریت

33 دانه

قطر هر مهره 8 میلی متر

قیمت : 58000 تومان

 

 

تسبیح سنگی

تسبیح طرح ایران

سنگهای آونتورین، عقیق سفید و عقیق قرمز

101 دانه

قطر هر مهره 6 میلی متر

قیمت : 126000 تومان

تسبیح سنگی

تسبیح سنگ فلوریت


101 دانه

قطر هر مهره 6 میلی متر

قیمت : 99000 تومان

 

 

تسبیح سنگی

تسبیح سنگ عقیق کریزیلیس و کلسیت زرد و چشم ببر

33 دانه

قطر هر مهره 10 میلی متر

قیمت : 72000 تومان

تسبیح سنگی

تسبیح سنگ آونتورین و جید و شاه مقصود

33 دانه

قطر هر مهره 10 میلی متر

قیمت : 64000 تومان

 

 

تسبیح سنگی

تسبیح سنگ عقیق سبز

33 دانه

قطر هر مهره 8 میلی متر

قیمت : 76000 تومان

 

تسبیح سنگی

تسبیح سنگ یشم زیتونی،آپاتیت،لاجورد و سودالیت

101 دانه

قطر هر مهره 6 میلی متر

قیمت : 114000 تومان

 

 

 

تسبیح سنگی

تسبیح سنگ آونتورین پرتقالی و آونتورین سبز

101 دانه

قطر هر مهره 6 میلی متر

قیمت : 69000 تومان

 

تسبیح سنگی

تسبیح سنگ سنگ عقیق سبز،جیدشاه مقصود و عقیق سیاه

101 دانه

قطر هر مهره 6 میلی متر

قیمت : 73000 تومان

 

 

 

تسبیح سنگی

تسبیح سنگ جاسپرقرمز و کلسیت

101 دانه

قطر هر مهره 6 میلی متر

قیمت : 69000 تومان

 

تسبیح سنگی

تسبیح سنگ جاسپرچوبی و برنزیت

101 دانه

قطر هر مهره 6 میلی متر

قیمت : 104000 تومان

 

 

 

تسبیح سنگی

تسبیح سنگ عقیق سیاه و عقیق قرمز

101 دانه

قطر هر مهره 6 میلی متر

قیمت : 74000 تومان

 

تسبیح سنگی

تسبیح سنگ عقیق سیاه و عقیق قرمز و عقیق زرد

101 دانه

قطر هر مهره 6 میلی متر

قیمت : 79000 تومان