خرید انواع مختلف و بینظیری از تسبیح های سنگ طبیعی

خرید تسبیح سنگی

 

Black Agate

تسبیح سنگ عقیق سیاه
Green Aventurine

تسبیح سنگ آونتورین
Amethyst

تسبیح سنگ آمتیست

Howlite

تسبیح سنگ هولیت
Dalmatian

تسبیح سنگ دالماتیان
Bronzite

تسبیح سنگ برنزیت

Obsidian

تسبیح سنگ ابسیدیان
Moss Agate

تسبیح سنگ عقیق خزه ایی
Lapis

تسبیح سنگ لاجورد

Shell

تسبیح صدف
Rose Quartz

تسبیح سنگ رز کوارتز
Red Agate
 تسبیح سنگی
تسبیح سنگ عقیق سرخ

White Agate

تسبیح سنگ عقیق سفید
Tree Agate

تسبیح سنگ عقیق شجر
Tiger's Eye

تسبیح سنگ چشم ببر

    Yellow Agate

تسبیح سنگ عقیق زرد