الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

https://telegram.me/danagem
خرید انواع سنگ بامبل بی جاسپر  bumble-bee-jasper

 

سنگ بامبل بی جاسپر کد  : 2

ابعاد : 28*26 میلیمتر

وزن : 34 قیراط

قیمت : 34000 تومان

 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 1

ابعاد : 30*53 میلیمتر

وزن : 91 قیراط

قیمت : 91000 تومان

 

 

 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 4

ابعاد :  28*33 میلیمتر

وزن : 38 قیراط

قیمت : 38000 تومان

 

 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 3

ابعاد : 27*40 میلیمتر

وزن : 51 قیراط

قیمت : 51000 تومان

 

 

 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 6

ابعاد : 14*21 میلیمتر

وزن : 18 قیراط

قیمت : 18000 تومان

 

 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 5

ابعاد : 32*55 میلیمتر

وزن : 90 قیراط

قیمت : 90000 تومان

 

 

 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 8

ابعاد : 32*59 میلیمتر

وزن : 94 قیراط

قیمت : 94000 تومان

 

 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 7

ابعاد : 25*42 میلیمتر

وزن : 59 قیراط

قیمت : 59000 تومان

 

 

 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 10

ابعاد : 26*46 میلیمتر

وزن : 60 قیراط

قیمت : 60000 تومان

 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 9

ابعاد : 18*46 میلیمتر

وزن : 46 قیراط

قیمت : 46000 تومان

 

 

 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 12

ابعاد : 35*35 میلیمتر

وزن : 64 قیراط

قیمت : 64000 تومان

 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 11

ابعاد : 26*49 میلیمتر

وزن : 59 قیراط

قیمت : 59000 تومان

 

 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 14

ابعاد : 27*51 میلیمتر

وزن : 59 قیراط

قیمت : 59000 تومان

 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 13

ابعاد : 24*47 میلیمتر

وزن : 61 قیراط

قیمت : 61000 تومان

 

 

 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 16

ابعاد : 27*50 میلیمتر

وزن : 62 قیراط

قیمت : 62000 تومان

 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 15

ابعاد : 23*34 میلیمتر

وزن : 37 قیراط

قیمت : 37000 تومان

 

 

 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 18

ابعاد : 20*30 میلیمتر

وزن : 22 قیراط

قیمت : 22000 تومان

 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 17

ابعاد : 33*38 میلیمتر

وزن : 77 قیراط

قیمت : 77000 تومان

 

 

 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 20

ابعاد : 27*44 میلیمتر

وزن : 56 قیراط

قیمت : 56000 تومان

 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 19

ابعاد : 29*41 میلیمتر

وزن : 57 قیراط

قیمت : 57000 تومان

 

 

 

 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 22

ابعاد : 47*37 میلیمتر

وزن : 75 قیراط

قیمت : 75000 تومان

 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 21

ابعاد : 25*31 میلیمتر

وزن : 50 قیراط

قیمت : 50000 تومان

 

 

 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 24

ابعاد : 24*35 میلیمتر

وزن : 43 قیراط

قیمت : 43000 تومان

 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 23

ابعاد : 29*50 میلیمتر

وزن : 64 قیراط

قیمت : 64000 تومان

 

 

 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 26

ابعاد : 30*44 میلیمتر

وزن : 59 قیراط

قیمت : 59000 تومان

 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 25

ابعاد : 27*44 میلیمتر

وزن : 62 قیراط

قیمت : 62000 تومان

 

 

 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 28

ابعاد : 39*34 میلیمتر

وزن : 92 قیراط

قیمت : 92000 تومان

 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 27

ابعاد : 21*49 میلیمتر

وزن : 47 قیراط

قیمت : 47000 تومان

 

 

 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 30

ابعاد : 38*47 میلیمتر

وزن : 73 قیراط

قیمت : 73000 تومان

 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 29

ابعاد : 22*41 میلیمتر

وزن : 33 قیراط

قیمت : 33000 تومان

 

 

 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 32

ابعاد : 29*52 میلیمتر

وزن : 65 قیراط

قیمت : 65000 تومان

 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 31

ابعاد : 28*56 میلیمتر

وزن : 70 قیراط

قیمت : 70000 تومان

 

 

 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 34

ابعاد : 22*39 میلیمتر

وزن : 41 قیراط

قیمت : 41000 تومان

 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 33

ابعاد : 32*50 میلیمتر

وزن : 67 قیراط

قیمت : 67000 تومان

 

 

 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 36

ابعاد : 21*41 میلیمتر

وزن : 48 قیراط

قیمت : 48000 تومان

 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 35

ابعاد : 24*47 میلیمتر

وزن : 45 قیراط

قیمت : 45000 تومان

 

 

 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 38

ابعاد : 25*38 میلیمتر

وزن : 44 قیراط

قیمت : 44000 تومان

 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 37

ابعاد : 23*39 میلیمتر

وزن : 41 قیراط

قیمت : 41000 تومان

 

 

 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 40

ابعاد : 25*41 میلیمتر

وزن : 51 قیراط

قیمت : 51000 تومان

 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 39

ابعاد : 28*40 میلیمتر

وزن : 47 قیراط

قیمت : 47000 تومان

   
 

 

 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 42

ابعاد : 26*55 میلیمتر

وزن : 68 قیراط

قیمت : 68000 تومان

 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 41

ابعاد : 16*33 میلیمتر

وزن : 33 قیراط

قیمت : 33000 تومان

 

 

 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 44

ابعاد : 23*39 میلیمتر

وزن : 45 قیراط

قیمت : 45000 تومان

 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 43

ابعاد : 29*46 میلیمتر

وزن : 55 قیراط

قیمت : 55000 تومان

 

 

 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 46

ابعاد : 27*40 میلیمتر

وزن : 57 قیراط

قیمت : 57000 تومان

 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 45

ابعاد : 34*66 میلیمتر

وزن : 113 قیراط

قیمت : 113000 تومان

 

 

 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 48

ابعاد : 28*34 میلیمتر

وزن : 47 قیراط

قیمت : 47000 تومان

 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 47

ابعاد : 17*31 میلیمتر

وزن : 16 قیراط

قیمت : 16000 تومان

 

 

 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 50

ابعاد : 26*29 میلیمتر

وزن : 39 قیراط

قیمت : 39000 تومان

 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 49

ابعاد : 29*43 میلیمتر

وزن : 63 قیراط

قیمت : 63000 تومان

 

 

 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 52

ابعاد : 16*37 میلیمتر

وزن : 28 قیراط

قیمت : 28000 تومان

 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 51

ابعاد : 13*34 میلیمتر

وزن : 20 قیراط

قیمت : 20000 تومان

 

 

 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 54

ابعاد : 16*29 میلیمتر

وزن : 21 قیراط

قیمت : 21000 تومان

 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 53

ابعاد : 17*24 میلیمتر

وزن : 15 قیراط

قیمت : 15000 تومان

 

 

 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 56

ابعاد : 27*36 میلیمتر

وزن : 47 قیراط

قیمت : 47000 تومان

 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 55

ابعاد : 20*34 میلیمتر

وزن : 30 قیراط

قیمت : 30000 تومان

 

 

 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 58

ابعاد : 21*28 میلیمتر

وزن : 23 قیراط

قیمت : 23000 تومان

 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 57

ابعاد : 26*33 میلیمتر

وزن : 50 قیراط

قیمت : 50000 تومان

 

 

 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 60

ابعاد : 20*34 میلیمتر

وزن : 32 قیراط

قیمت : 32000 تومان

 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 59

ابعاد : 23*40 میلیمتر

وزن : 38 قیراط

قیمت : 38000 تومان

 

 

 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 62

ابعاد : 22*34 میلیمتر

وزن : 24 قیراط

قیمت : 24000 تومان

 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 61

ابعاد : 34*24 میلیمتر

وزن : 26 قیراط

قیمت : 26000 تومان

 

 

 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 64

ابعاد : 36*36 میلیمتر

وزن : 59 قیراط

قیمت : 59000 تومان

 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 63

ابعاد : 34*56 میلیمتر

وزن : 98 قیراط

قیمت : 98000 تومان

 

 

 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 66

ابعاد : 21*15 میلیمتر

وزن : 12 قیراط

قیمت : 12000 تومان

 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 65

ابعاد : 17*23 میلیمتر

وزن : 16 قیراط

قیمت : 16000 تومان