الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

https://telegram.me/danagemانگشتر نقره 

انگشتر نقره مردانه  کد   7001

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 62

 قیمت فقط : 139.000 تومان

انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   7000

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 65

 قیمت فقط : 139.000 تومان
 

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   7003

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 58 الی 65

 قیمت فقط : 139.000 تومان

انگشتر نقره 

انگشتر نقره مردانه  کد   7002

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 62

 قیمت فقط : 139.000 تومان
 

انگشتر نقره 

انگشتر نقره مردانه  کد   7005

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 63 

 قیمت فقط : 139.000 تومان

انگشتر نقره 

انگشتر نقره مردانه  کد   7004

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 61و64

 قیمت فقط : 139.000 تومان
 

انگشتر نقره 

انگشتر نقره مردانه  کد   7007

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 61 الی 63

 قیمت فقط : 139.000 تومان

انگشتر نقره 

انگشتر نقره مردانه  کد   7006

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 53و61

 قیمت فقط : 139.000 تومان
 

انگشتر نقره 

انگشتر نقره مردانه  کد   7009

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 61و63و65

قیمت فقط : 139.000 تومان

انگشتر نقره 

انگشتر نقره مردانه  کد   7008

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 61

قیمت فقط : 139.000 تومان
 

انگشتر نقره 

انگشتر نقره مردانه  کد   7011

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 59 الی 63

قیمت فقط : 139.000 تومان

انگشتر نقره 

انگشتر نقره مردانه  کد   7010

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 63

قیمت فقط : 139.000 تومان
 

انگشتر نقره 

انگشتر نقره مردانه  کد   7013

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز :  64

قیمت فقط : 139.000 تومان

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   7012

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 63 و 64

قیمت فقط : 139.000 تومان
 

انگشتر نقره 

انگشتر نقره مردانه  کد   7015

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 60

 قیمت فقط : 99.000 تومان

انگشتر نقره 

انگشتر نقره مردانه  کد   7014

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 60 و 57

 قیمت فقط : 139.000 تومان
 

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   7017

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 63

 قیمت فقط : 139.000 تومان

انگشتر نقره 

انگشتر نقره مردانه  کد   7016

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 59 و 62

 قیمت فقط : 139.000 تومان
 

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   7019

سنگ عقیق بابا قوری

سایز : 61

 قیمت فقط : 99.000 تومان

انگشتر نقره 

انگشتر نقره مردانه  کد   7018

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 58 و 59

 قیمت فقط : 139.000 تومان
 

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   7021

سنگ عقیق بابا قوری

سایز : 64

 قیمت فقط : 99.000 تومان

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   7020

سنگ عقیق بابا قوری

سایز : 61

 قیمت فقط : 99.000 تومان
 

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   7023

سنگ عقیق بابا قوری

سایز : 59

 قیمت فقط : 99.000 تومان

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   7022

سنگ عقیق بابا قوری

سایز : 61

 قیمت فقط : 99.000 تومان
 

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   7025

سنگ عقیق سوسنی

سایز : 60

 قیمت فقط : 109.000 تومان

انگشتر نقره 

انگشتر نقره مردانه  کد   7024

سنگ عقیق بابا قوری

سایز : 59

 قیمت فقط : 99.000 تومان
 

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   7027

سنگ جواهر یاقوت سرخ

سایز : 62

 قیمت فقط : 129.000 تومان

انگشتر نقره مردانه 

انگشتر نقره مردانه  کد   7026

سنگ جواهر یاقوت سرخ

سایز : 61

 قیمت فقط : 129.000 تومان
 

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   7029

سنگ جواهر یاقوت سرخ

سایز : 62

 قیمت فقط : 119.000 تومان

انگشتر نقره مردانه 

انگشتر نقره مردانه  کد   7028

سنگ جواهر یاقوت سرخ

سایز : 65

 قیمت فقط : 119.000 تومان

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   7031

سنگ جواهر یاقوت زرد

سایز : 62

 قیمت فقط : 109.000 تومان

انگشتر نقره مردانه 

انگشتر نقره مردانه  کد   7030

سنگ جواهر یاقوت کبود

سایز : 56

 قیمت فقط : 109.000 تومان 

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   7033

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 62  68

 قیمت فقط : 119.000 تومان

انگشتر نقره مردانه 

انگشتر نقره مردانه  کد   7032

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 60

 قیمت فقط : 139.000 تومان 

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   7035

7 جواهر ، هفت سنگ طبیعی

سایز : 63

 قیمت فقط : 109.000 تومان

انگشتر نقره مردانه 

انگشتر نقره مردانه  کد   7034

سنگ عقیق یمنی

سایز : 65

 قیمت فقط : 119.000 تومان 

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   7037

سنگ عقیق کریزیلیس

سایز : 65

 قیمت فقط : 109.000 تومان

انگشتر نقره مردانه 

انگشتر نقره مردانه  کد   7036

9 جواهر طبیعی ، 9 سنگ

سایز : 59

 قیمت فقط : 109.000 تومان 

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه  کد   7039

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 63 و 64

 قیمت فقط : 109.000 تومان

انگشتر نقره مردانه 

انگشتر نقره مردانه  کد   7038

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 62

 قیمت فقط : 139.000 تومان
انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه  کد   7041

سنگ جواهر سیترین

سایز : 52

 قیمت فقط : 109.000 تومان

انگشتر نقره مردانه 

انگشتر نقره مردانه  کد   7040

سنگ جواهر سیترین

سایز : 53

 قیمت فقط : 109.000 تومان
انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه  کد   7043

طلسم خاتم ستاره سلیمان نبی (ع)

سایز :  60 و 59

 قیمت فقط : 159.000 تومان

انگشتر نقره مردانه 

انگشتر نقره مردانه  کد   7042

سنگ عقیق یمنی اصل با حکاکی هنرمندانه دست

سایز : 62

 قیمت فقط : 159.000 تومان
بخش دوم انگشتر نقره مردانه