خريد انواع مختلف و بينظيري از انگشتر هاي نقره

خريد انگشتر نقره مردانه

بخش سوم 

***   هزینه ی تغییر سایز هر انگشتر مبلغ 10 هزار تومان می باشد   ***

 

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8067

سایز : 63

وزن : 11.9 گرم

قیمت : 110.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8066

سایز :  63

وزن : 13.8 گرم

قیمت : 110.000 تومان

 

 

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8069

سایز : 64 و 61

وزن : 11.1 گرم

قیمت : 110.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8068

سایز : 59

وزن : 12.1 گرم

قیمت : 110.000 تومان

 

 

 

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8071

سایز : 60

وزن : 10.7 گرم

قیمت : 110.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8070

سایز : 66

وزن : 10 گرم

قیمت : 110.000 تومان

 

 

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8073

سایز : 63

وزن : 8.4 گرم

قیمت : 110.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8072

سایز : 64

وزن : 8.5 گرم

قیمت : 110.000 تومان

 

 

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8075

سایز : 60

وزن : 11.9 گرم

قیمت : 110.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8074

سایز : 66

وزن : 13.9 گرم

قیمت : 110.000 تومان

 

 

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8077

سایز : 63

وزن : 12.3 گرم

قیمت : 110.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8076

سایز : 63

وزن : 13.8 گرم

قیمت : 110.000 تومان

 

 

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8079

سایز : 59

وزن : 12.7 گرم

قیمت : 110.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8078

سایز : 62 و 65

وزن : 11.5 گرم

قیمت : 110.000 تومان

 

 

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8081

سایز : 66

وزن : 13.5 گرم

قیمت : 110.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8080

سایز : 67

وزن : 14 گرم

قیمت : 110.000 تومان

 

 

 

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8083

سایز : 62

وزن : 8.9 گرم

قیمت : 110.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8082

سایز : 63

وزن : 14.1 گرم

قیمت : 110.000 تومان

 

 

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8085

سایز : 64

وزن : 9.7 گرم

قیمت : 110.000 تومان

  

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8084

سایز : 63

وزن : 12.8 گرم

قیمت : 110.000 تومان
 
انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8087

سایز : 57

وزن : 12.7 گرم

قیمت : 110.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8086

سایز : 60

وزن : 9 گرم

قیمت : 110.000 تومان

 
 
انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8089

سایز : 62

وزن : 14.9 گرم

قیمت : 110.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8088

سایز : 66

وزن : 14.1 گرم

قیمت : 110.000 تومان

 
 
انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8091

سایز : 63

وزن : 9.7 گرم

قیمت : 110.000 تومان

 

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8090

سایز : 62

وزن : 11.5 گرم

قیمت : 110.000 تومان
 
انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8093

سایز : 62

وزن : 13.9 گرم

قیمت : 110.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8092

سایز : 61

وزن : 10.1 گرم

قیمت : 110.000 تومان

 
 
انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8095

سایز : 60 و 63 و 64

وزن : 7.5 گرم

قیمت : 110.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8094

سایز : 60

وزن : 12.2 گرم

قیمت : 110.000 تومان
 
انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8097

سایز : 65

وزن : 12.7 گرم

قیمت : 110.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8096

سایز : 60

وزن : 9.3 گرم

قیمت : 110.000 تومان
 
انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8099

سایز : 65

وزن : 13.4 گرم

قیمت : 110.000 تومان

 

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8098

سایز : 63

وزن : 13.6 گرم

قیمت : 110.000 تومان
 
انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8100

سایز : 67

وزن : 14 گرم

قیمت : 110.000 تومان
 

بخش اول انگشتر نقره مردانه

بخش دوم انگشتر نقره مردانه