الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

https://telegram.me/danagemخريد انواع مختلف و بينظيري از انگشتر هاي نقره

خريد انگشتر نقره زنانه 

***   هزینه ی تغییر سایز هر انگشتر مبلغ 10 هزار تومان می باشد   ***

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد  102

سنگ فیروزه نیشابور 

سایز : 51

قیمت : 61000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد  101

سنگ فیروزه نیشابور 

سایز : 56

قیمت : 89000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد  104

سنگ فیروزه نیشابور 

سایز : 56

قیمت : 58000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 103

سنگ فیروزه نیشابور 

سایز : 51

قیمت : 61000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 106

سنگ فیروزه نیشابور 

سایز : 54

قیمت : 72000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد  105

سنگ فیروزه نیشابور 

سایز : 52

قیمت : 61000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 108

سنگ فیروزه نیشابور 

سایز :   53

قیمت : 63000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 107

سنگ فیروزه نیشابور 

سایز : 52

قیمت : 59000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 110

سنگ فیروزه نیشابور 

سایز : 53

قیمت : 56000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 109

سنگ فیروزه نیشابور 

سایز : 51

قیمت : 92000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 112

سنگ فیروزه نیشابور 

سایز : 56

قیمت : 49000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 111

سنگ فیروزه نیشابور 

سایز : 57

قیمت : 89000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 114

سنگ فیروزه نیشابور 

سایز : 57

قیمت : 65000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 113

سنگ فیروزه نیشابور 

سایز : 57

قیمت : 58000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 116

سنگ فیروزه نیشابور 

سایز : 53

قیمت : 86000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 115

سنگ فیروزه نیشابور 

سایز : 55

قیمت : 63000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 118

سنگ فیروزه نیشابور 

سایز : 56

قیمت : 74000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 117

سنگ فیروزه نیشابور 

سایز : 57

قیمت : 74000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 120

سنگ فیروزه نیشابور 

سایز : 55

قیمت : 63000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 119

سنگ فیروزه نیشابور 

سایز : 51

قیمت : 74000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 122

سنگ فیروزه نیشابور 

سایز : 55

قیمت : 79000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 121

سنگ فیروزه نیشابور 

سایز : 51

قیمت : 83000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 124

سنگ فیروزه نیشابور 

سایز : 56

قیمت : 65000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 123

سنگ فیروزه نیشابور 

سایز : 54

قیمت : 47000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 126

سنگ فیروزه نیشابور 

سایز : 52

قیمت : 68000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 125

سنگ فیروزه نیشابور 

سایز : 51

قیمت : 83000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 128

سنگ فیروزه نیشابور 

سایز : 56

قیمت : 63000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 127

سنگ فیروزه نیشابور 

سایز : 52

قیمت : 65000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 130

سنگ فیروزه نیشابور 

سایز : 56

قیمت : 89000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 129

سنگ فیروزه نیشابور 

سایز : 54

قیمت : 86000 تومان

بخش دوم انگشتر نقره زنانه

بخش دوم انگشتر نقره زنانه