الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

https://telegram.me/danagem


صفحه ی اینستاگرام داناگوهر را فالو کنید

https://instagram.com/dana.gemخريد انواع مختلف و بينظيري از انگشتر هاي نقره

خريد انگشتر نقره زنانه 

***   هزینه ی تغییر سایز هر انگشتر مبلغ 10 هزار تومان می باشد   ***

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد  2

سنگ فیروزه نیشابور 

سایز : 57

قیمت : 82000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد  1

سنگ فیروزه نیشابور 

سایز : 53

قیمت : 94000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد  4

سنگ فیروزه نیشابور 

سایز : 57

قیمت : 100000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 3

سنگ فیروزه نیشابور 

سایز : 55

قیمت : 72000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 6

سنگ فیروزه نیشابور 

سایز : 58

قیمت : 68000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد  5

سنگ فیروزه نیشابور 

سایز : 56

قیمت : 88000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 8

سنگ فیروزه نیشابور 

سایز :   54

قیمت : 66000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 7

سنگ فیروزه نیشابور 

سایز : 56

قیمت : 74000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 10

سنگ فیروزه نیشابور 

سایز : 56

قیمت : 78000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 9

سنگ فیروزه نیشابور 

سایز : 52

قیمت : 70000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 12

سنگ فیروزه نیشابور 

سایز : 55

قیمت : 78000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 11

سنگ فیروزه نیشابور 

سایز : 53

قیمت : 114000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 14

سنگ فیروزه نیشابور 

سایز : 55

قیمت : 68000 تومان

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 13

سنگ فیروزه نیشابور 

سایز : 55

قیمت : 104000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 16

سنگ فیروزه نیشابور 

سایز : 52

قیمت : 58000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 15

سنگ فیروزه نیشابور 

سایز : 54

قیمت : 46000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 18

سنگ فیروزه نیشابور 

سایز : 52

قیمت : 98000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 17

سنگ فیروزه نیشابور 

سایز : 52

قیمت : 76000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 20

سنگ فیروزه نیشابور 

سایز : 55

قیمت : 66000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 19

سنگ فیروزه نیشابور 

سایز : 54

قیمت : 72000 تومان

 

 

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 22

سنگ فیروزه نیشابور 

سایز : 56

قیمت : 66000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 21

سنگ فیروزه نیشابور 

سایز : 55

قیمت : 70000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 24

سنگ فیروزه نیشابور 

سایز : 52

قیمت : 70000 تومان

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 23

سنگ فیروزه نیشابور 

سایز : 55

قیمت : 70000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 26

سنگ فیروزه نیشابور 

سایز : 55

قیمت : 100000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 25

سنگ فیروزه نیشابور 

سایز : 56

قیمت : 84000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 28

سنگ فیروزه نیشابور 

سایز : 56

قیمت : 86000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 27

سنگ فیروزه نیشابور 

سایز : 51

قیمت : 84000 تومان

 

 

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 30

سنگ فیروزه نیشابور 

سایز : 52

قیمت : 92000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 29

سنگ فیروزه نیشابور 

سایز : 55

قیمت : 66000 تومان

 

بخش دوم انگشتر نقره زنانه

بخش دوم انگشتر نقره زنانه