الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

https://telegram.me/danagemآونتورین 

سنگ طبیعی آونتورین  کد : 2

Natural Aventurine

وزن : 86 قیراط

ابعاد : 42*29 میلیمتر

قیمت : 43000 تومان

آونتورین 

سنگ طبیعی آونتورین  کد : 1

Natural Aventurine

وزن : 55 قیراط

ابعاد : 30*37 میلیمتر

قیمت : 27500 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

 آونتورین

سنگ طبیعی آونتورین  کد : 4

Natural Aventurine

وزن : 68 قیراط

ابعاد : 27*35میلیمتر

قیمت : 34000 تومان

آونتورین 

سنگ طبیعی آونتورین  کد : 3

Natural Aventurine

وزن : 80 قیراط

ابعاد : 30*37 میلیمتر

قیمت : 40000 تومان

 

 

 آونتورین

سنگ طبیعی آونتورین  کد : 6

Natural Aventurine

وزن : 77 قیراط

ابعاد : 28*36 میلیمتر

قیمت : 38500 تومان

آونتورین 

سنگ طبیعی آونتورین  کد : 5

Natural Aventurine

وزن : 69 قیراط

ابعاد : 29*38 میلیمتر

قیمت : 34500 تومان

 

 

 آونتورین

سنگ طبیعی آونتورین  کد : 8

Natural Aventurine

وزن : 70 قیراط

ابعاد : 28*37 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان

آونتورین 

سنگ طبیعی آونتورین  کد : 7

Natural Aventurine

وزن : 87 قیراط

ابعاد : 30*38 میلیمتر

قیمت : 43500 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است
 آونتورین

سنگ طبیعی آونتورین  کد : 10

Natural Aventurine

وزن : 50 قیراط

ابعاد : 26*36 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

آونتورین 

سنگ طبیعی آونتورین  کد : 9

Natural Aventurine

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 16*21 میلیمتر

قیمت : 12500 تومان

 

 

 آونتورین

سنگ طبیعی آونتورین  کد : 12

Natural Aventurine

وزن : 54 قیراط

ابعاد : 25*34 میلیمتر

قیمت : 27000 تومان

آونتورین 

سنگ طبیعی آونتورین  کد : 11

Natural Aventurine

وزن : 63 قیراط

ابعاد : 28*37 میلیمتر

قیمت : 31500 تومان

 

 

آونتورین 

سنگ طبیعی آونتورین  کد : 14

Natural Aventurine

وزن : 51 قیراط

ابعاد : 27*34 میلیمتر

قیمت : 25500 تومان

آونتورین 

سنگ طبیعی آونتورین  کد : 13

Natural Aventurine

وزن : 62 قیراط

ابعاد : 29*39 میلیمتر

قیمت : 31000 تومان

 

 

آونتورین 

سنگ طبیعی آونتورین  کد : 16

Natural Aventurine

وزن : 63 قیراط

ابعاد : 29*39 میلیمتر

قیمت : 31500 تومان

آونتورین 

سنگ طبیعی آونتورین  کد : 15

Natural Aventurine

وزن : 59 قیراط

ابعاد : 30*38 میلیمتر

قیمت : 29500 تومان

 

 

آونتورین 

سنگ طبیعی آونتورین  کد : 18

Natural Aventurine

وزن : 56 قیراط

ابعاد : 28*37 میلیمتر

قیمت : 28000 تومان

آونتورین 

سنگ طبیعی آونتورین  کد : 17

Natural Aventurine

وزن : 71 قیراط

ابعاد : 27*37 میلیمتر

قیمت : 35500 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

آونتورین 

سنگ طبیعی آونتورین  کد : 20

Natural Aventurine

وزن : 85 قیراط

ابعاد : 31*41 میلیمتر

قیمت : 42500 تومان

آونتورین 

سنگ طبیعی آونتورین  کد : 19

Natural Aventurine

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 19*30 میلیمتر

قیمت : 14500 تومان

 

 

آونتورین 

سنگ طبیعی آونتورین  کد : 22

Natural Aventurine

وزن : 57 قیراط

ابعاد : 28*38 میلیمتر

قیمت : 28500 تومان

آونتورین

سنگ طبیعی آونتورین  کد : 21

Natural Aventurine

وزن : 51 قیراط

ابعاد : 25*38 میلیمتر

قیمت : 25500 تومان

 

 

آونتورین 

سنگ طبیعی آونتورین  کد : 24

Natural Aventurine

وزن : 49 قیراط

ابعاد : 25*35 میلیمتر

قیمت : 24500 تومان

آونتورین 

سنگ طبیعی آونتورین  کد : 23

Natural Aventurine

وزن : 61 قیراط

ابعاد : 27*35 میلیمتر

قیمت : 30500 تومان

 

 

آونتورین

سنگ طبیعی آونتورین  کد : 26

Natural Aventurine

وزن : 56 قیراط

ابعاد :23*31 میلیمتر

قیمت : 28000 تومان

آونتورین 

سنگ طبیعی آونتورین  کد : 25

Natural Aventurine

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 20*24 میلیمتر

قیمت : 14500 تومان

 

 

آونتورین

سنگ طبیعی آونتورین  کد : 28

Natural Aventurine

وزن : 60 قیراط

ابعاد : 25*30 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان

آونتورین 

سنگ طبیعی آونتورین  کد : 27

Natural Aventurine

وزن : 60 قیراط

ابعاد : 28*35 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان

 

 

آونتورین 

سنگ طبیعی آونتورین  کد : 30

Natural Aventurine

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 24*35 میلیمتر

قیمت : 21500 تومان

آونتورین 

سنگ طبیعی آونتورین  کد : 29

Natural Aventurine

وزن : 57 قیراط

ابعاد : 28*35 میلیمتر

قیمت : 28500 تومان

 

 

آونتورین 

سنگ طبیعی آونتورین  کد : 32

Natural Aventurine

وزن : 56 قیراط

ابعاد : 25*39 میلیمتر

قیمت : 28000 تومان

آونتورین 

سنگ طبیعی آونتورین  کد : 31

Natural Aventurine

وزن : 47 قیراط

ابعاد : 26*35 میلیمتر

قیمت : 23500 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

آونتورین 

سنگ طبیعی آونتورین  کد : 34

Natural Aventurine

وزن : 51 قیراط

ابعاد : 27*34 میلیمتر

قیمت : 25500 تومان

آونتورین 

سنگ طبیعی آونتورین  کد : 33

Natural Aventurine

وزن : 60 قیراط

ابعاد : 27*35 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان

 

 

 آونتورین

سنگ طبیعی آونتورین  کد : 36

Natural Aventurine

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 23*31 میلیمتر

قیمت : 21000 تومان

آونتورین 

سنگ طبیعی آونتورین  کد : 35

Natural Aventurine

وزن : 63 قیراط

ابعاد : 25*31 میلیمتر

قیمت : 31500 تومان

 

 

 آونتورین

سنگ طبیعی آونتورین  کد : 38

Natural Aventurine

وزن : 70 قیراط

ابعاد : 27*37 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان

آونتورین 

سنگ طبیعی آونتورین  کد : 37

Natural Aventurine

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 20*26 میلیمتر

قیمت : 16500 تومان

 

 

 آونتورین

سنگ طبیعی آونتورین  کد : 40

Natural Aventurine

وزن : 49 قیراط

ابعاد : 26*37 میلیمتر

قیمت : 24500 تومان

آونتورین 

سنگ طبیعی آونتورین  کد : 39

Natural Aventurine

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 20*29 میلیمتر

قیمت : 19000 تومان

 

 

آونتورین 

سنگ طبیعی آونتورین  کد : 42

Natural Aventurine

وزن : 62 قیراط

ابعاد : 27*37 میلیمتر

قیمت : 31000 تومان

آونتورین 

سنگ طبیعی آونتورین  کد : 41

Natural Aventurine

وزن : 47 قیراط

ابعاد : 32*25 میلیمتر

قیمت : 23500 تومان

 

 

 آونتورین

سنگ طبیعی آونتورین  کد : 44


Natural Aventurine

وزن : 65 قیراط

ابعاد : 40*30 میلیمتر

قیمت : 32500 تومان

آونتورین 

سنگ طبیعی آونتورین  کد : 43


Natural Aventurine

وزن : 67 قیراط

ابعاد : 36*29 میلیمتر

قیمت : 33500 تومان

 

 

 

 آونتورین

سنگ طبیعی آونتورین  کد : 46

Natural Aventurine

وزن : 54 قیراط

ابعاد : 22*31 میلیمتر

قیمت : 27000 تومان

آونتورین 

سنگ طبیعی آونتورین  کد : 45

Natural Aventurine

وزن : 58 قیراط

ابعاد : 35*26 میلیمتر

قیمت : 29000 تومان

 


برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

 آونتورین

سنگ طبیعی آونتورین  کد : 48

Natural Aventurine

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 36*23 میلیمتر

قیمت : 22500 تومان

آونتورین 

سنگ طبیعی آونتورین  کد : 47

Natural Aventurine

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 34*25 میلیمتر

قیمت : 21500 تومان

 

 

 آونتورین

سنگ طبیعی آونتورین  کد : 50

Natural Aventurine

وزن : 65 قیراط

ابعاد : 34*27 میلیمتر

قیمت : 32500 تومان

آونتورین 

سنگ طبیعی آونتورین  کد : 49

Natural Aventurine

وزن : 61 قیراط

ابعاد : 38*29 میلیمتر

قیمت : 30500 تومان

 

 

 آونتورین

سنگ طبیعی آونتورین  کد : 52

Natural Aventurine

وزن : 66 قیراط

ابعاد : 35*28 میلیمتر

قیمت : 33000 تومان

آونتورین 

سنگ طبیعی آونتورین  کد : 51

Natural Aventurine

وزن : 53 قیراط

ابعاد : 37*26 میلیمتر

قیمت : 26500 تومان

 

 

آونتورین 

سنگ طبیعی آونتورین  کد : 54

Natural Aventurine

وزن : 79 قیراط

ابعاد : 39*30 میلیمتر

قیمت : 39500 تومان

 

آونتورین 

سنگ طبیعی آونتورین  کد : 53

Natural Aventurine

وزن : 53 قیراط

ابعاد : 35*27 میلیمتر

قیمت : 26500 تومان


برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان استآونتورین 

سنگ طبیعی آونتورین  کد : 56

Natural Aventurine

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 19*15 میلیمتر

قیمت : 9500 تومان

آونتورین 

سنگ طبیعی آونتورین  کد : 55

Natural Aventurine

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 26*18 میلیمتر

قیمت : 15000 تومان

 

 

آونتورین 

سنگ طبیعی آونتورین  کد : 58

Natural Aventurine

وزن : 75 قیراط

ابعاد : 27*37 میلیمتر

قیمت : 37500 تومان

آونتورین 

سنگ طبیعی آونتورین  کد : 57

Natural Aventurine

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 23*33 میلیمتر

قیمت : 24000 تومان

 

 

آونتورین 

سنگ طبیعی آونتورین  کد : 60

Natural Aventurine

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 20*33 میلیمتر

قیمت : 19000 تومان

 

آونتورین 

سنگ طبیعی آونتورین  کد : 59

Natural Aventurine

وزن : 65 قیراط

ابعاد : 26*34 میلیمتر

قیمت : 32500 تومان