الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

@danagem

https://telegram.me/danagemآمازونیت 

سنگ طبیعی آمازونیت  کد : 2

Natural Amazonite

وزن : 55 قیراط

ابعاد : 36*26 میلیمتر

قیمت : 55000 تومان

 

آمازونیت 

سنگ طبیعی آمازونیت  کد : 1

Natural Amazonite

وزن : 94 قیراط

ابعاد : 51*31 میلیمتر

قیمت : 94000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

 آمازونیت

سنگ طبیعی آمازونیت  کد : 4

Natural Amazonite

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 43*32میلیمتر

قیمت : 43000 تومان

 

آمازونیت 

سنگ طبیعی آمازونیت  کد : 3

Natural Amazonite

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 31*36 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان

 

 

 آمازونیت

سنگ طبیعی آمازونیت  کد : 6

Natural Amazonite

وزن : 67 قیراط

ابعاد : 28*42 میلیمتر

قیمت : 67000 تومان

آمازونیت 

سنگ طبیعی آمازونیت  کد : 5

Natural Amazonite

وزن : 53 قیراط

ابعاد : 26*44 میلیمتر

قیمت : 53000 تومان

 

 

 آمازونیت

سنگ طبیعی آمازونیت  کد : 8

Natural Amazonite

وزن : 35قیراط

ابعاد : 21*34 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان

آمازونیت 

سنگ طبیعی آمازونیت  کد : 7

Natural Amazonite

وزن : 50 قیراط

ابعاد : 37*26 میلیمتر

قیمت : 50000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است
 آمازونیت

سنگ طبیعی آمازونیت  کد : 10

Natural Amazonite

وزن : 57 قیراط

ابعاد : 26*40 میلیمتر

قیمت : 57000 تومان

آمازونیت 

سنگ طبیعی آمازونیت  کد : 9

Natural Amazonite

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 38*26 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان

 

 

 آمازونیت

سنگ طبیعی آمازونیت  کد : 12

Natural Amazonite

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 26*41 میلیمتر

قیمت : 41000 تومان

آمازونیت 

سنگ طبیعی آمازونیت  کد : 11

Natural Amazonite

وزن : 48قیراط

ابعاد : 24*41 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان

 

 

آمازونیت 

سنگ طبیعی آمازونیت  کد : 14

Natural Amazonite

وزن : 35قیراط

ابعاد : 29*37 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان

آمازونیت 

سنگ طبیعی آمازونیت  کد : 13

Natural Amazonite

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 30*35 میلیمتر

قیمت : 40000 تومان

 

 

آمازونیت 

سنگ طبیعی آمازونیت  کد : 16

Natural Amazonite

وزن : 42قیراط

ابعاد : 31*20 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان

آمازونیت 

سنگ طبیعی آمازونیت  کد : 15

Natural Amazonite

وزن : 56 قیراط

ابعاد : 30*39 میلیمتر

قیمت : 56000 تومان

 

 

آمازونیت 

سنگ طبیعی آمازونیت  کد : 18

Natural Amazonite

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 28*18 میلیمتر

قیمت : 34000تومان

آمازونیت 

سنگ طبیعی آمازونیت  کد : 17

Natural Amazonite

وزن : 51قیراط

ابعاد : 26*36 میلیمتر

قیمت : 51000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

آمازونیت 

سنگ طبیعی آمازونیت  کد : 20

Natural Amazonite

وزن : 33قیراط

ابعاد : 33*25 میلیمتر

قیمت : 33000 تومان

آمازونیت 

سنگ طبیعی آمازونیت  کد : 19

Natural Amazonite

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 20*34 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان

 

 

آمازونیت 

سنگ طبیعی آمازونیت  کد : 22

Natural Amazonite

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 18*33 میلیمتر

قیمت : 29000 تومان

آمازونیت

سنگ طبیعی آمازونیت  کد : 21

Natural Amazonite

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 21*28 میلیمتر

قیمت : 26000 تومان

 

 

آمازونیت 

سنگ طبیعی آمازونیت  کد : 24

Natural Amazonite

وزن : 25قیراط

ابعاد : 27*20 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

آمازونیت 

سنگ طبیعی آمازونیت  کد : 23

Natural Amazonite

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 21*32 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان

 

 

آمازونیت

سنگ طبیعی آمازونیت  کد : 26

Natural Amazonite

وزن : 36 قیراط

ابعاد :24*33 میلیمتر

قیمت : 36000 تومان

آمازونیت 

سنگ طبیعی آمازونیت  کد : 25

Natural Amazonite

وزن : 57 قیراط

ابعاد : 42*32میلیمتر

قیمت : 57000 تومان

 

 

آمازونیت

سنگ طبیعی آمازونیت  کد : 28

Natural Amazonite

وزن : 31قیراط

ابعاد : 14*36 میلیمتر

قیمت : 31000 تومان

آمازونیت 

سنگ طبیعی آمازونیت  کد : 27

Natural Amazonite

وزن : 29قیراط

ابعاد : 35*22 میلیمتر

قیمت : 29000تومان

 

 

آمازونیت 

سنگ طبیعی آمازونیت  کد : 30

Natural Amazonite

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 25*31 میلیمتر

قیمت : 33000 تومان

آمازونیت 

سنگ طبیعی آمازونیت  کد : 29

Natural Amazonite

وزن :27 قیراط

ابعاد : 21*30 میلیمتر

قیمت : 27000 تومان

 

 

 

آمازونیت 

سنگ طبیعی آمازونیت  کد : 32

Natural Amazonite

وزن : 20 قیراط

ابعاد : 23*23 میلیمتر

قیمت : 20000 تومان

آمازونیت 

سنگ طبیعی آمازونیت  کد : 31

Natural Amazonite

وزن : 23قیراط

ابعاد : 28*14 میلیمتر

قیمت : 23000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

آمازونیت 

سنگ طبیعی آمازونیت  کد : 34

Natural Amazonite

وزن : 33قیراط

ابعاد : 30*21 میلیمتر

قیمت : 33000تومان

آمازونیت 

سنگ طبیعی آمازونیت  کد : 33

Natural Amazonite

وزن : 18 قیراط

ابعاد : 20*20 میلیمتر

قیمت : 18000 تومان

 

 

 آمازونیت

سنگ طبیعی آمازونیت  کد : 36

Natural Amazonite

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 34*18 میلیمتر

قیمت : 31000 تومان

آمازونیت 

سنگ طبیعی آمازونیت  کد : 35

Natural Amazonite

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 29*31 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان

 

 

 آمازونیت

سنگ طبیعی آمازونیت  کد : 38

Natural Amazonite

وزن : 47 قیراط

ابعاد : 27*43 میلیمتر

قیمت : 47000 تومان

آمازونیت 

سنگ طبیعی آمازونیت  کد : 37

Natural Amazonite

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 15*28 میلیمتر

قیمت : 26000 تومان

 

 

 آمازونیت

سنگ طبیعی آمازونیت  کد : 40

Natural Amazonite

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 16*41 میلیمتر

قیمت : 41000 تومان

آمازونیت 

سنگ طبیعی آمازونیت  کد : 39

Natural Amazonite

وزن : 47قیراط

ابعاد : 39*28 میلیمتر

قیمت : 47000 تومان

 

 

آمازونیت 

سنگ طبیعی آمازونیت  کد : 42

Natural Amazonite

وزن : 27قیراط

ابعاد : 17*30 میلیمتر

قیمت : 27000تومان

آمازونیت 

سنگ طبیعی آمازونیت  کد : 41

Natural Amazonite

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 26*32 میلیمتر

قیمت : 40000 تومان

 

 

 آمازونیت

سنگ طبیعی آمازونیت  کد : 44

Natural Amazonite

وزن : 94 قیراط

ابعاد : 30*47 میلیمتر

قیمت : 94000 تومان

آمازونیت 

سنگ طبیعی آمازونیت  کد : 43


Natural Amazonite

وزن :27 قیراط

ابعاد : 22*31 میلیمتر

قیمت : 27000 تومان

 

 

 

 آمازونیت

سنگ طبیعی آمازونیت  کد : 46

Natural Amazonite

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 16*29 میلیمتر

قیمت : 28000 تومان

آمازونیت 

سنگ طبیعی آمازونیت  کد : 45

Natural Amazonite

وزن : 51قیراط

ابعاد : 40*27 میلیمتر

قیمت : 51000 تومان


برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

 آمازونیت

سنگ طبیعی آمازونیت  کد : 48

Natural Amazonite

وزن : 25قیراط

ابعاد : 19*19 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

آمازونیت 

سنگ طبیعی آمازونیت  کد : 47

Natural Amazonite

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 16*25 میلیمتر

قیمت : 24000 تومان

 

 

 آمازونیت

سنگ طبیعی آمازونیت  کد : 50

Natural Amazonite

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 37*26 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان

آمازونیت 

سنگ طبیعی آمازونیت  کد : 49

Natural Amazonite

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 34*26 میلیمتر

قیمت : 37000 تومان

 

 

 آمازونیت

سنگ طبیعی آمازونیت  کد : 52

Natural Amazonite

وزن : 23قیراط

ابعاد : 18*34 میلیمتر

قیمت : 23000 تومان

آمازونیت 

سنگ طبیعی آمازونیت  کد : 51

Natural Amazonite

وزن :28 قیراط

ابعاد : 29*20 میلیمتر

قیمت : 28000 تومان

 

 

آمازونیت 

سنگ طبیعی آمازونیت  کد : 54

Natural Amazonite

وزن : 17 قیراط

ابعاد : 15*25 میلیمتر

قیمت : 17000 تومان

آمازونیت 

سنگ طبیعی آمازونیت  کد : 53

Natural Amazonite

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 23*36 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان


برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان استآمازونیت 

سنگ طبیعی آمازونیت  کد : 56

Natural Amazonite

وزن : 47 قیراط

ابعاد : 37*28 میلیمتر

قیمت : 47000 تومان

آمازونیت 

سنگ طبیعی آمازونیت  کد : 55

Natural Amazonite

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 19*29 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 

 

آمازونیت 

سنگ طبیعی آمازونیت  کد : 58

Natural Amazonite

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 18*26 میلیمتر

قیمت : 36000 تومان

آمازونیت 

سنگ طبیعی آمازونیت  کد : 57

Natural Amazonite

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 17*28 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

 

 

آمازونیت 

سنگ طبیعی آمازونیت  کد : 60

Natural Amazonite

وزن : 58 قیراط

ابعاد : 27*38 میلیمتر

قیمت : 58000 تومان

آمازونیت 

سنگ طبیعی آمازونیت  کد : 59

Natural Amazonite

وزن : 60 قیراط

ابعاد : 33*42 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان