الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

@danagem

https://telegram.me/danagemانواع مختلفی از سنگ طبیعی آزوریت گرانیت کشور پاکستان


 

آزوریت گرانیت 

سنگ طبیعی آزوریت گرانیت پاکستان  کد : 2

Natural Azurite Granite

وزن : 59 قیراط

ابعاد : 46*27 میلیمتر

قیمت : 59000 تومان

آزوریت گرانیت 

سنگ طبیعی آزوریت گرانیت پاکستان  کد : 1

Natural Azurite Granite

وزن : 53.7 قیراط

ابعاد : 29*40 میلیمتر

قیمت : 53000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

 آزوریت گرانیت

سنگ طبیعی آزوریت گرانیت پاکستان  کد : 4

Natural Azurite Granite

وزن : 61.8 قیراط

ابعاد : 34*40میلیمتر

قیمت : 61000 تومان

آزوریت گرانیت 

سنگ طبیعی آزوریت گرانیت پاکستان  کد : 3

Natural Azurite Granite

وزن : 28.9 قیراط

ابعاد : 30*23 میلیمتر

قیمت : 28000 تومان

 

 

 آزوریت گرانیت

سنگ طبیعی آزوریت گرانیت پاکستان  کد : 6

Natural Azurite Granite

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 25*44 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان

آزوریت گرانیت 

سنگ طبیعی آزوریت گرانیت پاکستان  کد : 5

Natural Azurite Granite

وزن : 34.1 قیراط

ابعاد : 22*33 میلیمتر

قیمت : 34000 تومان

 

 

 آزوریت گرانیت

سنگ طبیعی آزوریت گرانیت پاکستان  کد : 8

Natural Azurite Granite

وزن : 80.4 قیراط

ابعاد : 28*42 میلیمتر

قیمت : 80000 تومان

آزوریت گرانیت 

سنگ طبیعی آزوریت گرانیت پاکستان  کد : 7

Natural Azurite Granite

وزن : 42.9 قیراط

ابعاد : 35*27 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است
 آزوریت گرانیت

سنگ طبیعی آزوریت گرانیت پاکستان  کد : 10

Natural Azurite Granite

وزن : 38.8 قیراط

ابعاد : 24*38 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان

آزوریت گرانیت 

سنگ طبیعی آزوریت گرانیت پاکستان  کد : 9

Natural Azurite Granite

وزن : 69.7 قیراط

ابعاد : 29*40 میلیمتر

قیمت : 69000 تومان

 

 

 آزوریت گرانیت

سنگ طبیعی آزوریت گرانیت پاکستان  کد : 12

Natural Azurite Granite

وزن : 40.3 قیراط

ابعاد : 34*25 میلیمتر

قیمت : 40000 تومان

آزوریت گرانیت 

سنگ طبیعی آزوریت گرانیت پاکستان  کد : 11

Natural Azurite Granite

وزن : 35.3 قیراط

ابعاد : 22*27 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان

 

 

آزوریت گرانیت 

سنگ طبیعی آزوریت گرانیت پاکستان  کد : 14

Natural Azurite Granite

وزن : 52.5قیراط

ابعاد : 25*42 میلیمتر

قیمت : 52000 تومان

آزوریت گرانیت 

سنگ طبیعی آزوریت گرانیت پاکستان  کد : 13

Natural Azurite Granite

وزن : 29.3 قیراط

ابعاد : 21*34 میلیمتر

قیمت : 29000 تومان

 

 

آزوریت گرانیت 

سنگ طبیعی آزوریت گرانیت پاکستان  کد : 16

Natural Azurite Granite

وزن : 58.7قیراط

ابعاد : 29*42 میلیمتر

قیمت : 58000 تومان

آزوریت گرانیت 

سنگ طبیعی آزوریت گرانیت پاکستان  کد : 15

Natural Azurite Granite

وزن : 47.7 قیراط

ابعاد : 25*30 میلیمتر

قیمت : 47000 تومان

 

 

آزوریت گرانیت 

سنگ طبیعی آزوریت گرانیت پاکستان  کد : 18

Natural Azurite Granite

وزن : 64.4 قیراط

ابعاد : 31*40 میلیمتر

قیمت : 64000تومان

آزوریت گرانیت 

سنگ طبیعی آزوریت گرانیت پاکستان  کد : 17

Natural Azurite Granite

وزن : 23.6قیراط

ابعاد : 23*36 میلیمتر

قیمت : 23000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

آزوریت گرانیت 

سنگ طبیعی آزوریت گرانیت پاکستان  کد : 20

Natural Azurite Granite

وزن : 50.8 قیراط

ابعاد : 27*36 میلیمتر

قیمت : 50000 تومان

آزوریت گرانیت 

سنگ طبیعی آزوریت گرانیت پاکستان  کد : 19

Natural Azurite Granite

وزن : 51.4 قیراط

ابعاد : 27*32 میلیمتر

قیمت : 51000 تومان

 

 

آزوریت گرانیت 

سنگ طبیعی آزوریت گرانیت پاکستان  کد : 22

Natural Azurite Granite

وزن : 41.4 قیراط

ابعاد : 22*25 میلیمتر

قیمت : 41000 تومان

آزوریت گرانیت

سنگ طبیعی آزوریت گرانیت پاکستان  کد : 21

Natural Azurite Granite

وزن : 47.4 قیراط

ابعاد : 28*31 میلیمتر

قیمت : 47000 تومان

 

 

آزوریت گرانیت 

سنگ طبیعی آزوریت گرانیت پاکستان  کد : 24

Natural Azurite Granite

وزن : 51.4قیراط

ابعاد : 25*43 میلیمتر

قیمت : 51000 تومان

آزوریت گرانیت 

سنگ طبیعی آزوریت گرانیت پاکستان  کد : 23

Natural Azurite Granite

وزن : 41.3 قیراط

ابعاد : 25*39 میلیمتر

قیمت : 41000 تومان

 

 

آزوریت گرانیت

سنگ طبیعی آزوریت گرانیت پاکستان  کد : 26

Natural Azurite Granite

وزن : 31.2 قیراط

ابعاد : 30*39 میلیمتر

قیمت : 31000 تومان

آزوریت گرانیت 

سنگ طبیعی آزوریت گرانیت پاکستان  کد : 25

Natural Azurite Granite

وزن : 55 قیراط

ابعاد : 26*46میلیمتر

قیمت : 55000 تومان

 

 

آزوریت گرانیت

سنگ طبیعی آزوریت گرانیت پاکستان  کد : 28

Natural Azurite Granite

وزن : 46قیراط

ابعاد : 31*29 میلیمتر

قیمت : 46000 تومان

آزوریت گرانیت 

سنگ طبیعی آزوریت گرانیت پاکستان  کد : 27

Natural Azurite Granite

وزن : 44.6قیراط

ابعاد : 24*43 میلیمتر

قیمت : 44000تومان

 

 

آزوریت گرانیت 

سنگ طبیعی آزوریت گرانیت پاکستان  کد : 30

Natural Azurite Granite

وزن : 29.2 قیراط

ابعاد : 25*39 میلیمتر

قیمت : 29000 تومان

آزوریت گرانیت 

سنگ طبیعی آزوریت گرانیت پاکستان  کد : 29

Natural Azurite Granite

وزن :36.8 قیراط

ابعاد : 21*34 میلیمتر

قیمت : 36000 تومان

 

 

آزوریت گرانیت 

سنگ طبیعی آزوریت گرانیت پاکستان  کد : 32

Natural Azurite Granite

وزن : 52.6 قیراط

ابعاد : 24*39 میلیمتر

قیمت : 52000 تومان

آزوریت گرانیت 

سنگ طبیعی آزوریت گرانیت پاکستان  کد : 31

Natural Azurite Granite

وزن : 60.7قیراط

ابعاد : 26*41 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان

 برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

آزوریت گرانیت 

سنگ طبیعی آزوریت گرانیت پاکستان  کد : 34

Natural Azurite Granite

وزن : 51.6قیراط

ابعاد : 24*41 میلیمتر

قیمت : 51000تومان

آزوریت گرانیت 

سنگ طبیعی آزوریت گرانیت پاکستان  کد : 33

Natural Azurite Granite

وزن : 46.8 قیراط

ابعاد : 19*43 میلیمتر

قیمت : 46000 تومان

 

 

 آزوریت گرانیت

سنگ طبیعی آزوریت گرانیت پاکستان  کد : 36

Natural Azurite Granite

وزن : 32.9 قیراط

ابعاد : 19*31 میلیمتر

قیمت : 32000 تومان

آزوریت گرانیت 

سنگ طبیعی آزوریت گرانیت پاکستان  کد : 35

Natural Azurite Granite

وزن : 54.1 قیراط

ابعاد : 21*34 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان

 

 

 آزوریت گرانیت

سنگ طبیعی آزوریت گرانیت پاکستان  کد : 38

Natural Azurite Granite

وزن : 35.3 قیراط

ابعاد : 24*34 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان

آزوریت گرانیت 

سنگ طبیعی آزوریت گرانیت پاکستان  کد : 37

Natural Azurite Granite

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 22*27 میلیمتر

قیمت : 26000 تومان

 

 

 آزوریت گرانیت

سنگ طبیعی آزوریت گرانیت پاکستان  کد : 40

Natural Azurite Granite

وزن : 30.6 قیراط

ابعاد : 18*38 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان

آزوریت گرانیت 

سنگ طبیعی آزوریت گرانیت پاکستان  کد : 39

Natural Azurite Granite

وزن : 41.8قیراط

ابعاد : 25*36 میلیمتر

قیمت : 41000 تومان

 

 

آزوریت گرانیت 

سنگ طبیعی آزوریت گرانیت پاکستان  کد : 42

Natural Azurite Granite

وزن : 39.3قیراط

ابعاد : 23*35 میلیمتر

قیمت : 39000تومان

آزوریت گرانیت 

سنگ طبیعی آزوریت گرانیت پاکستان  کد : 41

Natural Azurite Granite

وزن : 56.6 قیراط

ابعاد : 29*43 میلیمتر

قیمت : 56000 تومان

 

 

 آزوریت گرانیت

سنگ طبیعی آزوریت گرانیت پاکستان  کد : 44

Natural Azurite Granite

وزن : 37.6 قیراط

ابعاد : 19*34 میلیمتر

قیمت : 37000 تومان

آزوریت گرانیت 

سنگ طبیعی آزوریت گرانیت پاکستان  کد : 43


Natural Azurite Granite

وزن :33.7 قیراط

ابعاد : 20*31 میلیمتر

قیمت : 33000 تومان

 

 

 

 آزوریت گرانیت

سنگ طبیعی آزوریت گرانیت پاکستان  کد : 46

Natural Azurite Granite

وزن : 29.4 قیراط

ابعاد : 19*29 میلیمتر

قیمت : 29000 تومان

آزوریت گرانیت 

سنگ طبیعی آزوریت گرانیت پاکستان  کد : 45

Natural Azurite Granite

وزن : 23.3قیراط

ابعاد : 18*25 میلیمتر

قیمت : 23000 تومان


برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است


 

 آزوریت گرانیت

سنگ طبیعی آزوریت گرانیت پاکستان  کد : 48

Natural Azurite Granite

وزن : 20.8قیراط

ابعاد : 18*24 میلیمتر

قیمت : 20000 تومان

آزوریت گرانیت 

سنگ طبیعی آزوریت گرانیت پاکستان  کد : 47

Natural Azurite Granite

وزن : 23.1 قیراط

ابعاد : 18*29 میلیمتر

قیمت : 23000 تومان

 

 

 آزوریت گرانیت

سنگ طبیعی آزوریت گرانیت پاکستان  کد : 50

Natural Azurite Granite

وزن : 22.4 قیراط

ابعاد : 24*23 میلیمتر

قیمت : 22000 تومان

آزوریت گرانیت 

سنگ طبیعی آزوریت گرانیت پاکستان  کد : 49

Natural Azurite Granite

وزن : 26.4 قیراط

ابعاد : 18*29 میلیمتر

قیمت : 26000 تومان

 

 

 آزوریت گرانیت

سنگ طبیعی آزوریت گرانیت پاکستان  کد : 52

Natural Azurite Granite

وزن : 25.7قیراط

ابعاد : 22*24 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

آزوریت گرانیت 

سنگ طبیعی آزوریت گرانیت پاکستان  کد : 51

Natural Azurite Granite

وزن :23.3 قیراط

ابعاد : 18*24 میلیمتر

قیمت : 23000 تومان

 

 

آزوریت گرانیت 

سنگ طبیعی آزوریت گرانیت پاکستان  کد : 53

Natural Azurite Granite

وزن : 15.3 قیراط

ابعاد : 14*23 میلیمتر

قیمت : 15000 تومان


برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن  5000 تومان است